Paikkatiedon opas

Kolmiulotteinen kaupunkimalli (KM3D) -hanke

Suomalaisilla kunnilla ja kaupungeilla on lisääntyvä tarve laatia omia ohjeistuksia maankäyttöön liittyvän tietosisällön hallintaan suunnittelu-, toteutus ja ylläpitovaiheessa. 

Hanke on yhteinen BuildingSmart Finlandin kanssa.

Tarve yhteiselle kansalliselle ohjeistukselle on ilmeinen, jotta voidaan varmistaa tietojen laaja hyödynnettävyys ja tehostaa tietosisältöjen hallintaa yhtä hyvin kunta- kuin valtion tasolla.

Tutkimus- ja kehittämishankekokonaisuuden tavoitteena on luoda riittävä tietopohja kaupunkien tietomallinnuksen kansalliselle ohjeistukselle ja valmistella avoin ohjeistus kuntien, suunnittelijoiden ja ohjelmistotalojen käyttöön.  

Hankkeen päärahoittajat ovat suuret ja keskisuuret kaupungit.  Lisäksi Ympäristöministeriö sekä konsulttitoimistot ovat mukana rahoituksessa.

Hankekokonaisuuden läpiviennistä vastaavat buildingSMARTin kaupunkisuunnitteluntoimialaryhmän ja kuntien paikkatiedon yhteistyöryhmä.
Hankkeen rahoituksen hallinnointi tapahtuu Rakennustietosäätiön kautta.  Hankkeen operatiivisesta toiminnasta ja ohjauksesta vastaavat Suomen Kuntaliitto  Palvelut Oy ja FCG.

Hankekokonaisuus ajoittuu vuosille 2014-2015.

Hanke toteutetaan osatehtävinä seuraavasti:

  • OT 1, Kaupunkimalliin kohdistuvien vaatimusten ja toiveiden kokoaminen (kyselyt)
  • OT 2, Kehityspolku 2D-kantakartasta 3D-kaupunkimalliin
  • OT 3, Tietomallinnuksen mahdollisuudet kaupunkien vuorovaikutuksessa
  • OT 4, Kansainvälinen state-of-the-art –tarkastelu
  • OT 5,Kaupunkien tietomallinnuksen sanaston kokoaminen
  • OT 6, Infrasuunnittelun lähtötietomallin laajentaminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin
  • OT 7, (Kaupunkien tietomallinnuksen yleisten sisältövaatimusten valmistelu osaksi YTV-kokonaisuutta)  => Kaupunkimallinnuksen internet – käsikirja kunnille (julkaisu Kunnat.netissä)
  • OT 8, Kaupunkimallien rajapintapalvelujen määrittely ja pilotointi

Hankkeen organisaatio

 

Lisää aiheesta