Paikkatiedon opas

Suomen kansallinen paikkatietostrategia

Valtioneuvoston asettama Paikkatietoasiain neuvottelukunta on valmistellut kansallisen paikkatietostrategian vuosille 2005 - 2010 osana hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaa. Strategian päämäärä on saada aikaan toimiva, tehokas ja laajasti yhteiskunnan toimintoja tukeva tietoinfrastruktuuri, joka varmistaa keskeisten paikkatietojen saatavuuden ja monipuolisen käytön koko yhteiskunnan hyväksi. Paikkatietojen yhteiskäyttö tehostaa tietovarantojen käyttöä ja uusien palveluiden syntymistä sekä eri tahojen tiedonsaantia. Strategia tarjoaa osaltaan hyvät puitteet kansallisen tietoyhteiskunnan kehittymiselle ja kansainväliselle yhteistoiminnalle.

Tietovarantoja, joihin on liitetty myös kohteiden sijaintitiedot, kutsutaan yleisesti paikkatiedoiksi. Erilaisia paikkatietoja käyttäviä tietojärjestelmiä rakennetaan yhä laajemmin sekä julkishallinnon organisaatioissa että yksityisissä yrityksissä. Myös kunnat ja maakunnat ovat merkittäviä paikkatietojen tuottajia ja käyttäjiä.

Nyt laadittu strategia sisältää linjauksia ja toimenpiteitä, jotka koskevat kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin eri osa-alueiden kehittämistä. Näitä ovat mm. yhteistyön organisointi, yhteisten teknisten suositusten valmistelu ja käyttöönotto, keskeisten paikkatietoaineistojen harmonisointi ja ylläpidon kehittäminen, metatietojen ylläpito ja metatietopalvelut, paikkatietopalvelut ja -sovellukset, tietojen käyttö- ja jakeluperiaatteet, tutkimus ja koulutus sekä tiedottaminen. Monet näistä osa-alueista ovat Suomessa kansainvälisesti tarkasteltuna korkealla tasolla, mutta nopea tekninen kehitys ja tietopalvelujärjestelmien kansainvälistyminen edellyttävät meilläkin jatkuvaa järjestelmien kehittämistä. Teknologian yleinen kehittyminen on avannut uusia mahdollisuuksia myös paikkatietojen hyödyntämisessä.

Tietoaineistojen tehokas ja monipuolinen hyödyntäminen on yhä voimakkaammin riippuvaista eri alojen toimijoiden ja organisaatioiden halukkuudesta tehdä yhteistyötä yhteiskäytön tehostamiseksi ja esteiden poistamiseksi.

Myös Euroopan komissio on laatinut paikkatietoasioita koskevan ns. INSPIRE-direktiiviehdotuksen (KOM (2004) 516) ja lähettänyt sen neuvoston ja parlamentin käsiteltäväksi. Direktiiviehdotuksella on tarkoitus luoda oikeudellinen kehys Euroopan paikkatietoinfrastruktuurin perustamiselle ja toiminnalle yhteisön politiikkojen laatimista, täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia sekä yleisölle tiedottamista varten.

Kansallinen paikkatietostrategia ja INSPIRE-direktiivi ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön maanmittausta koskevilta internet-sivuilta osoitteesta www.mmm.fi

 

Lisää aiheesta