Julkaisun etusivulle

KuntaGML-hanke

Avaa valikko

Hanke on valmistunut. TEKESin ja kuntien yhdessä rahoittama osa hankkeesta valmistui 27.2.2009. Koko hankkeen päätöskokous pidettiin 19.5.2009. Hankkeeseen on liittynyt valtaosa Suomen kunnista kattaen 84,8 %  koko maan väestöstä. Kokouksessa päätettiin jatkaa Kuntaliiton toimenpitein hankkeen markkinointia kuntiin tavoitteena koko kuntakentän kattavuus KuntaGML -rajapintojen käyttöönotossa.

Kuntien teknisen sektorin prosessien tietopalvelurajapintojen edelleen kehittäminen ja laajentaminen jatkuu helmikuussa 2009 käynnistyneessä, pääosin KuntaIT:n rahoittamassa Kuntien rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) -hankkeessa. Tavoitteena on että KuntaGML-hankkeeseen osallistuvat kunnat saavat korvauksetta käyttöönsä KRYSP-hankkeen yhteydessä toteutettavat tietopalvelurajapinnat.

Lähtötilanne

Kunnan tuottamien paikkatietoja tarvitaan sekä muun julkishallinnon että yrityssektorin toiminnassa. Keskeinen este kuntien tuottamien paikkatietojen laajamittaiselle ja tehokkaalle hyväksikäytölle on eri kuntien käyttämien paikkatietojärjestelmien tietojen sisällöllinen ja tekninen yhteensopimattomuus. Kuntien tuottamien paikkatietojen käytön tehostaminen ja laajentaminen edellyttää standardimuotoisten tietopalvelurajapintojen toiminnallisuuden liittämistä kuntien käytössä oleviin paikkatietojärjestelmiin. EU:n Inspire- ja PSI-direktiivien toimeenpano edellyttää julkishallinnon tietojen käytön järjestämistä tietopalvelurajapintoihin tukeutuen.

Tavoitteet

Yleisenä taloudellisena tavoitteena on tehostaa kuntien toimintaa ja laskea kuntien tuottamien paikkatietojen välittämisen kustannuksia sekä lisätä kuntien tuottamien tietojen hyväksikäyttöä.

Yleisenä toiminnallisena tavoitteena on ottaa kunnissa käyttöön standardimuotoiset paikkatietopalvelurajapinnat ja mahdollistaa kaupallisten sekä viranomaisten järjestämien, kuntien tuottamaa paikkatietoa hyödyntävien tietopalvelujen toteuttaminen.

Yksilöityjä tavoitteita ovat:

 • Lisätä kunnallishallinnon tuottamien tietojen hyväksikäyttöä yhteiskunnassa

 • Luoda edellytyksiä tietopalvelumarkkinoiden kasvulle

 • Lisätä kilpailuttamismahdollisuuksia julkisissa hankinnoissa

 • Alentaa tiedon irrottamiskustannuksia

 • Tehostaa viranomaistoimintaa

 • Tehostaa julkisen hallinnon palvelutuotantoa

Tulokset

1.Paikkatietopalvelurajapintatoiminnallisuus toteutetaan kuntien  operatiivisiin paikkatietoja tuottaviin järjestelmiin

Kuntien paikkatietojärjestelmätoimittajat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttavat paikkatietopalvelurajapintatoiminnallisuuden omiin operatiivisiin, ensimmäisessä vaiheessa kaavan pohjakarttaa ja detaljikaavoja tuottaviin tietojärjestelmiinsä. 

2.Kunnat saavat käyttöoikeuden projektin tuloksena toteutettavaan toiminnallisuuteen

Kaikki hankkeessa mukana olevien tietojärjestelmätoimittajien asiakkaana olevat kunnat saavat käyttöoikeuden em. tietojärjestelmätoimittajien paikkatietojärjestelmiin tässä projektissa toteutettavaan tietopalvelutoiminnallisuuteen. Tällaisia kuntia on tällä hetkellä noin 150.

3.Hankkeen tuloksena syntyvät tietopalvelurajapintamäärittelyt esitetään julkaistavaksi Julkishallinnon suosituksena (JHS), mikä mahdollistaa niiden vapaan hyväksikäytön tietojärjestelmiä suunniteltaessa ja toteutettaessa.

4.Kunnat vastaavat tässä hankkeessa toteutettavan paikkatietopalvelutoiminnallisuuden käyttöönotosta ja sopivat tietojärjestelmätoimittajansa kanssa toiminnallisuuden ylläpidosta erikseen.

Rahoitus

Hankkeen käynnissä olevan ensimmäisen vaiheen kokonaiskustannukset ovat n. 1.100.000 €.  Hankekunnat vastaavat puolesta (50%)  hankkeen kustannuksista. Hankevaiheen rahoitusvastuu jakaantuu hankekuntien kesken asukasluvun mukaisesti ollen n. 0,128 €/asukas. Hankkeen loppurahoitus (50%) on myönnetty Teknologian kehittämiskeskuksen Fenix-ohjelmasta: sähköiset asiointi- ja osallistumispalvelut (kuntahaku) (Tekesin päätös 9.11.2006 ).

Aikataulu

Hankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttaminen käynnistyi 29.1.2007. Hanke on edennyt aikataulun mukaisesti. Tietosisällön mallinnus- ja tiedonsiirto- sekä tietopalvelurajapinnan määrittelyt on hyväksytty ohjausryhmässä 11.12.2007.  Paikkatietopalvelurajapinnan ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua 28.2.2009 mennessä.

Organisointi

Hankevaiheessa on mukana n. 150 kuntaa, joissa on kaavan pohjakarttoja ja asemakaavoja tuottavia ja ylläpitäviä paikkatietojärjestelmiä. Asukkaita näissä kunnissa on yhteensä noin 4,2 miljoonaa yhteensä.

Yrityksistä hankkeeseen osallistuvat em. kuntien paikkatietojärjestelmätoimittajat, joita ovat:

1.Airix Ympäristö Oy

2.Basepoint Kajaani Oy

3.Bentley Systems Finland Oy

4.Tekla Oyj

5.Vianova Systems Finland Oy

6.Logica Oy

7.Centroid Sito Oy

Hankkeen hallinnoinnista vastaa Kuntaliittokonserni ja sen konserniyhtiö FCG Suunnittelukeskus Oy. Suomen Kuntaliitto on hankkeessa omistajana sopimusosapuoli rahoittajien ja toteuttajien suuntaan.

Hanketta ohjaa ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäseninä ovat rahoittajien edustajat  Tekesistä, Kuntaliitosta sekä kunkin hankkeessa mukana olevan tietojärjestelmätoimittajan asiakaskuntaa edustavasta kunnasta seuraavasti:

Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kerava, Lohja, Turku ja Vantaa.

Lisäksi ohjausryhmässä on mukana Kuntafenix – hankkeen ohjaamisesta vastaavan KuntaIT:n edustaja.

Hankkeen yhteinen projektiryhmä ohjaa käytännön työtä määrittelyvaiheessa. Projektiryhmässä on hankekuntien ja tietojärjestelmätoimittajien lisäksi edustus Kuntaliitosta ja Ympäristöministeriöstä.

Toteutusvaiheen työtä ohjaavat tietojärjestelmätoimittajakohtaiset projektiryhmät, joissa on edustajat ao. toimittajan asiakashankekunnista. Kuntaliitolla ja FCG Suunnittelukeskuksella on mahdollisuus osallistua ko. projektiryhmien työskentelyyn.

Jatkohankkeet

KuntaGML-hankkeen ensimmäisen vaiheen käynnistymisen jälkeen on valmisteltu Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön yhteydessä toimivan KuntaIT:n yhteistyönä jatkohankkeita, joilla tavoitellaan paikkatietopalvelurajapintahankkeen ongelmatonta ja nopeaa käyttöönottoa kunnissa sekä tietopalvelurajapinnan tietosisällön laajentamista asiakkaiden tarpeita sekä julkishallinnon tiedonvaihdon tehostamistavoitteita vastaavasti.  Tietosisällön laajentamishankkeilla pyritään osaltaan vastaamaan PSI ja Inspire direktiivien asettamiin velvoitteisiin edistää julkishallinnon sisäistä sekä julkishallinnon ja yksityisen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä julkishallinnon tuottamien tietojen hyväksikäytössä.

1. JHS ja Pilotointihanke

Valtiovarainministeriö on myöntänyt (6.2.2008)  170.000 €:n valtionavustuksen vuodelle 2008 tietopalvelurajapinnan pilotointiin sekä asemakaavan pohjakartan ja asemakaavamäärittelyjen JHS-valmisteluun.

JHS-hankkeosassa asemakaavan ja kaavan pohjakartan tiedon mallinnus- ja tiedonsiirron määrittelyt valmistellaan JHS-suosituksisksi Juhdan hyväksyttäväksi. Työn aikana testataan KuntaIT:n valmistelemia uudistettuja  JHS-työn periaatteita ja toimintatapoja. Tavoitteena on laatia JHS:t, joita tullaan pitämään yllä teknisinä määrittelyinä kunnan paikkatietopalvelurajapintatoiminnallisuuden tilaamista ja toteuttamista varten.

Pilotoinihankeosassa pyritään varmistamaan toiminnallisuuden ongelmaton käyttöönotettavuus kunnissa. Samalla voidaan toteutustyön aikana arvioida tehtyjen määrittelyjen toimivuutta ja tarkistamistarvetta. Pilottihankkeet ovat järjestelmätoimittajakohtaisia, joissa on mukana kunkin järjestelmätoimittajan käyttäjäkunta.

2. Tietopalvelurajapinnan tietosisällön ja toiminnallisuuden laajentaminen

Tietopalvelurajapinnan tietosisältöä on tavoitteena laajentaa kuntien teknisen sektorin keskeisillä paikkatiedoilla, joille on kysyntää muun hallinnon ja yritystoiminnan käytössä. Alustavasti on kartoitettu tietosisällön laajentamistarpeita ja tietopalvelurajapinnan toiminnallisuutta seuraavasti:

a) tietopalvelurajapinnan tietosisällön laajentaminen:

 • kunnan rekistereissä tallennettavilla rakennusten ja rakennushankkeiden tiedot
 • maankäytön muut päätöstiedot
 • opastavat tiedot
 • ympäristötoimen seuranta- ja päätöstiedot
 • maanalaisten johtojen tiedot

b) tietopalvelurajapinnan toiminnallisuuden kehittäminen:

 • käyttöoikeuksien ja metadatan hallinta
 • ajantasaisen, muuttuneen tiedon etsintä
 • tiedon aktiivinen lähettäminen sopimusasiakkaille.

Hankesivut

Hankkeen hallinnosta ja teknistä tuloksista tiedotetaan www.paikkatietopalvelu.fi -sivuilla