Opas rakennusjärjestyksen laatimiseen

kansikollaasi

Kuntaliitto on julkaissut aiemmin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) voimaan tullessa mallin ”Rakennusjärjestyksen malli- suositus perusteluineen”, jota käytettiin apuna vuoden 2013 opasta laadittaessa. Vuoden 2013 opas on ollut vaikuttamassa rakennusjärjestysten muuttumisessa enemmän paikallisuutta ja paikallisia strategioita tunnistaviksi rakentamisen ohjaamisen välineiksi.

Rakennusjärjestysten sisällössä on tapahtunut huomattavaa muutosta alkuperäisen oppaan ilmestymisen jälkeen. Kunnilla on kuitenkin vielä tähänastista laajemmin mahdollista hyödyntää juuri rakennusjärjestystä kunnan paikallisten ominaispiirteiden säilyttämisessä ja korostamisessa sekä maankäyttöä ja rakentamista koskevien strategisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Oppaaseen on päivityksessä sisällytetty viimeaikaiset lainsäädännön muutokset. Erityisesti voidaan mainita kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittamiseen tähtäävä nk. KARALUSU-lakipaketti. Oppaan päivittämisessä on kiinnitetty huomiota myös siihen, millainen rooli rakennusjärjestyksellä voi olla ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä (torjunta, sopeutuminen).

Oppaan tarkoituksena on motivoida kuntia käyttämään paikallisuuden ja omaleimaisuuden arvoja kunnan oman näköisen maankäytön ja rakentamisen ohjauksessa.

Opas kannustaa myös kunnan eri viranomaisia yhteistyöhön rakennusjärjestyksen valmistelutyössä. Kuntia kannustetaan myös kehittämään rakennusjärjestystä kunnan strategisten maankäytön ja rakentamisen ohjauksen tavoitteiden näkökulmasta maankäyttö- ja rakennuslain puitteissa. Opasjulkaisu sisältää edelleen myös valmiita määräysmalleja.

Oppaan päivityksen on laatinut myös vuoden 2013 oppaan laatinut HTM, RI Anitta Käenniemi. Oppaan päivitystyötä on ohjannut ohjausryhmä, jonka jäseninä ovat Kouvolan kaupungista rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen, Vihdin kunnasta elinvoimajohtaja Petra Ståhl, Kuntaliitosta lakimies Minna Mättö ja kehittämispäällikkö Anne Jarva sekä ympäristöministeriöstä erityisasiantuntija Lauri Jääskeläinen ja hallitussihteeri Maija Neva.