Oppaalla halutaan tukea kuntia rakennusjärjestysten laatimistyössä tarjoamalla tietoa laatimisprosessista, taustatietoa eri aihepiirien määräysten laatimiseksi sekä esimerkkejä määräyksiksi. Oppaalla kannustetaan kuntia sekä kiinnittämään huomiota omiin paikallisiin arvoihin ja ominaispiirteisiin että edistämään niiden säilymistä rakennusjärjestyksellä. Ajantasaisella rakennusjärjestyksellä tuetaan rakentamisen ohjausta ja kunnan maankäytöllisen strategian tavoitteiden toteutumista.

Yhteiskunnan rakennemuutokset, taajamoituminen, teknologinen kehitys sekä maatalouden tuotantotapojen ja ympäristönsuojelun monipuolistuminen luovat kehittyvän lainsäädännön kanssa paineita rakennusjärjestysten päivittämiselle.  Rakennusjärjestysten suunnittelutarvealueita koskevat määräykset on voitu säätää voimaan vain 10 vuodeksi. Samoin kunta on voinut rakennusjärjestyksellä osoittaa kuudeksi vuodeksi kerrallaan alueet, joilla rannan suunnittelutarvetta ei ole. Tällöin kyseessä on rakentamaton tai harvaan rakennettu rantavyöhykealue, joilla lisärakentamista ei ole odotettavissa. Näiden alueiden tarkistus - rajausten ja perusteiden tarkistus sekä maanomistajien kuuleminen – on jälleen ajankohtaista useissa kunnissa. Myös muuttunut lainsäädäntö luo osaltaan tarvetta tarkastella rakennusjärjestysten ajanmukaisuutta. Ilmastonmuutoksen konkretisoituminen ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteet ovat nousseet merkityksellisemmiksi kuntien ohjauksen tavoiteasettelussa.

Rakennusjärjestyksen kehittäminen tai muokkaaminen ei edellytä kunnan rakennusjärjestyksen uusimista kokonaisuudessaan. Paikallinen näkökulma voidaan kirjoittaa ytimekkäästi tai toteuttaa laajana paikallisten ominaispiirteiden kuvauksena. Tarvittaessa jollekin kunnan osa-alueelle voidaan hyväksyä oma rakennusjärjestyksensä yhtä lailla kuin yhteistyötä tekevät kunnat voivat halutessaan yhdenmukaistaa rakennusjärjestyksiään.

Rakennusjärjestys on osa kunnan alueiden maankäytön ohjausvälineistöä ja näin sen laatiminen on kunnan eri toimialojen yhteinen asia. Valmistelussa yhä vahvempi kaavoituksen asiantuntijoiden osallistumista, jotta siitä olisi kehitettävissä kunnan maankäytön strategioiden toteuttamisen väline. Oppaalla halutaan korostaa aiempaa laajempaa laatimisvaiheen yhteistyötä kunnan eri alojen asiantuntijoiden kesken.