Julkaisun etusivulle

6 Opas ja mallimääräyksiä

Sisältö

6.1 Rakennusjärjestyksen tavoite ja toimivaltuudet

 • 6.1.1                  Rakennusjärjestyksen tavoite ja tavoitteita koskeva informointi
 • 6.1.2                  Rakennusvalvonnan organisaation kuvaaminen

6.2 Rakentamistapaohjeet, hyvä rakentamistapa ja ympäristön hoito

 • 6.2.1                  Yleistoimivaltuus rakentamistapaohjeiden antamiseen
 • 6.2.2                  Rakentamistapaohjeiden laatiminen              
 • 6.2.3                  Hyvä rakennustapa                  
 • 6.2.4                  Rakennetun ympäristön hoito ja valvonta    
 • 6.2.5                  Rakennuksen tai sen osan purkaminen          

6.3 Rakentamiseen liittyviä määräyksiä, jotka voivat koskea koko kunnan aluetta                          

 • 6.3.1                  Rakennusten soveltuminen rakennettuun ympäristöön ja maisemaan      
 • 6.3.2                  Rakennusten ja rakennelmien korkeusasema                         
 • 6.3.3                  Aitaaminen     
 • 6.3.4                  Piha-alue/Pihamaa
 • 6.3.5                  Maalämpökaivot                      
 • 6.3.6                  Rakennuspaikan liikennejärjestelyt ja paikoitus                     
 • 6.3.7                  Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen         
 • 6.3.8                  Vesihuolto verkostojen ulkopuolisilla alueilla                         
 • 6.3.9                  Jätehuoltoon liittyvät rakennelmat                 
 • 6.3.10                Mainos- tai muut vastaavat laitteet rakennuksissa                
 • 6.3.11                Osoitemerkintä                         

6.4 Eri osa-alueiden ominaispiirteiden säilyttäminen ja tukeminen                    

 • 6.4.1                  Inventoitu rakennettu ympäristö

6.5 Suunnittelutarvealueet           

6.6 Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella, muut kuin ranta-alueet

 • 6.6.1                  Rakentamisen määrä              
 • 6.6.2                  Rakennusten ja rakennelmien sijoittuminen

6.7 Rakentaminen ranta-alueella

 • 6.7.1                  Rakennuspaikka                        
 • 6.7.2                  Rakentamisen määrä              
 • 6.7.3                  Rakentamisen sijoittuminen ja maiseman suojelu                 
 • 6.7.4                  Rantavyöhykkeet, joilla ei ole suunnittelun tarvetta             
 • 6.7.5                  Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos pysyvään asumiseen                 

6.8 Rakentamisen ohjaaminen asemakaava-alueella                  

 • 6.8.1                  Asuinrakennusten määrä ja kerrosten lukumäärä                 
 • 6.8.2                  Talousrakennukset ja rakennelmat                 
 • 6.8.3                  Talousrakennusten ja rakennelmien sijoittuminen                
 • 6.8.4                  Tontin rajan ylittäminen katualueen tai muun yleisen alueen puolelle       
 • 6.8.5                  Tontin sisäisen rakennusalan rajan ylittäminen                      
 • 6.8.6                  Asemakaavoja täydentäviä muita mahdollisia määräyksiä  
 • 6.8.7                  Rakennusjärjestyksellä edelleen voimaan määrättävät vanhojen asemakaavojen lisämääräykset                          

6.9 Yleiset alueet asemakaava-alueilla ja julkinen ulkotila         

 • 6.9.1                  Julkisen ulkotilan määritelmä                       
 • 6.9.2                  Julkisen ulkotilan rakennelmat ja ulkokalusteet                     
 • 6.9.3                  Julkisen ulkotilan rannat ja laiturit                  
 • 6.9.4                  Julkisen ulkotilan valaistus     
 • 6.9.5                  Julkisen ulkotilan mainos- taikka muut laitteet                      
 • 6.9.6                  Kadut, torit ja muut vastaavat liikennealueet                          
 • 6.9.7                  Puistot ja muut vastaavat virkistysalueet      
 • 6.9.8                  Tapahtumien järjestäminen   

6.10 Rakentaminen alueilla, joilla on erityisiä maankäytön ja rakentamisen rajoituksia                          

 • 6.10.1                Pilaantuneet maat rakentamisessa                 
 • 6.10.2                Melu- ja tärinäalueiden haittavaikutusten torjunta rakennuksissa ja piha-alueilla                          
 • 6.10.3                Radon-, arseeni- ym. alueet/ Haitallisten yhdisteiden huomioiminen          
 • 6.10.4                Lentoliikenteen esterajoitukset ja korkea rakentaminen
 • 6.10.5                Rakentaminen tärkeillä pohjavesialueilla
 • 6.10.6                Puisten perustusrakenteiden yms. huomioiminen rakentamisessa
 • 6.10.7                Maanalainen rakentaminen   

6.11 Lupajärjestelmät                       

 • 6.11.1                Lupajärjestelmästä yleisesti
 • 6.11.2                Ilmoitusmenettelyn menettelytapamääräyksiä
 • 6.11.3                Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus
 • 6.11.4                Toimenpiteiden ilmoituksenvaraisuus

6.12 Rakennustyön aikaiset järjestelyt

 • 6.12.1                Työmaan perustaminen, hoitaminen ja purkaminen
 • 6.12.2                Katu- tai muun yleisen alueen käyttäminen ja katualueen työlupa
 • 6.12.3                Työmaa-alueen mainokset
 • 6.12.4                Työmaataulu
 • 6.12.5                Tilapäiset työmaarakennukset
 • 6.12.6                Työmaan jätehuolto

6.13 Määräysten valvonta, noudattaminen ja poikkeaminen

 • 6.13.1                Määräyksistä poikkeaminen
 • 6.13.2                Rakennusjärjestyksen liitteet
 • 6.13.3                Voimaantulo