Julkaisun etusivulle

6.12 Rakennustyön aikaiset järjestelyt

6.12.1 Työmaan perustaminen, hoitaminen ja purkaminen

Kaupunkikuvan, viihtyvyyden tai yleisen turvallisuuden kannalta ei ole yhdentekevää, miten rakennustöiden aikaiset järjestelyt hoidetaan.  MRA 83 § sisältää määräyksiä rakennustyön haittojen vähentämisestä.  Rakennusluvassa tai työn aikana voidaan määrätä haittojen välttämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä.

Rakennusjärjestykset sisältävät yleisesti selventäviä ja paikalliset olosuhteet huomioivia määräyksiä työmaiden perustamisesta, hoitamisesta, parakeista, jätehuollosta, katu- ja muiden alueiden käytöstä, työmaan purkamisesta ja alueen siistimisestä.  Määrätä voidaan mm. siitä, että työmaa-ajoneuvoja varten tulee järjestää pesupaikka ennen niiden ajamista työmaa-alueelta yleiselle alueelle.

Työmaajärjestelytoimia rakennustyön haittojen välttämiseksi ohjataan toistaiseksi YM:n ohjeessa rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta (YM5/601/2015) kappale 8.2.

Seuraavassa joitakin malleja määräyksiksi, mikäli kunta haluaa antaa täsmällisempiä määräyksiä:

 • Työmaa on erotettava ympäristöstään tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa aitaamalla. Työmaa-aidan koon, rakenteen, materiaalin ja värin on sopeuduttava ympäristöön.
 • Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittävät luonnontilaiset tontinosat tulee suojata työmaa-aikana huolellisesti. Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tai rakennustyötä valvottaessa rakentajaa laatimaan suojaussuunnitelman.
 • Työmaa on pidettävä hyvässä ja siistissä järjestyksessä. Työmaata on hoidettava niin, ettei siitä aiheudu henkilö- tai omaisuusvahinkoja, liikenne- ja muita häiriöitä tai kohtuutonta muuta haittaa ympäristölle.
 • Työmaalla rakennusmateriaalit on säilytettävä suojattuina. Rakentamiseen ei saa käyttää vaurioituneita materiaaleja tai rakennusosia.
 • Rakennustyön jälkeen työmaan huoltorakennukset ja työmaa-aidat yms. työmaarakenteet on poistettava viipymättä ja työmaa-alue on siistittävä. Vahingoittunut katu- tai muu alue on pantava viivytyksettä kuntoon.
 • Hulevesijärjestelmät tulee rakentaa mahdollisuuksien mukaan työmaan alkuvaiheessa.

 

Lainsäädäntö ja aineisto

6.12.2 Katu- tai muun yleisen alueen käyttäminen ja katualueen työlupa

Työmaan tarvetta käyttää yleistä aluetta ei rakentamisen yhteydessä aina voida välttää.  Yleisillä alueilla toimiminen edellyttää sopimista alueen haltijan kanssa.

Huomioiden kunnossa- ja puhtaanapitolain (KPL) säännökset, rakennusjärjestyksessä ei ole tarpeen määrätä kunnan suostumuksen hankkimisesta kadulla tai yleisellä alueella tehtävää työtä varten, vaan tämä velvollisuus on suoraan lain nojalla. Suostumukseen voidaan liittää KPL:n nojalla tarvittavat määräykset.

Maanomistajan kanssa tulee aina sopia johdon, rakennelman ja laitteiden sijoittamisesta. Ohjausteksti määräyksen muodossa voidaan sisällyttää rakennusjärjestykseen esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Tien- tai kadunpitäjä voi myöntää hakemuksesta oikeuden määräajaksi käyttää katu- tai muuta yleistä aluetta työmaata ja sen huoltotiloja varten. Hakemukseen on sisällytettävä tarpeelliset suunnitelmat työmaan aitaamisesta, jätehuollon, ajoneuvo- ja erityisesti jalankulkuliikenteen turvallisesta järjestämisestä sekä melu- ja pölyhaittojen rajoittamisesta.
 • Kunnan hallitsemalla katu- tai muulla yleisellä alueella kaivamiseen ja louhimiseen sekä johtojen, rakennelmien ja laitteiden sijoittamiseen on haettava _____________ lupa. Lupahakemukseen on liitettävä tarvittavat tiedot työn suorittamisesta, työmaa-alueen merkitsemisestä ja aitaamisesta, työn toteutusajankohdasta, ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteen järjestämisestä, melu- ja pölyhaittojen rajoittamisesta. Lupahakemukseen on liitettävä selvitys alueen kuntoon saattamisesta.
 • Poikkeavista liikennejärjestelyistä tulee ilmoittaa alueen pelastusviranomaiselle.
   

Lainsäädäntö ja aineisto

6.12.3 Työmaa-alueen mainokset

Keskeisellä paikalla sijaitsevan ja pitkäkestoisen työmaan huputtaminen vaikuttaa kaupunki- tai maisemakuvaan merkittävästi.  Työmaajärjestelyillä on vaikutusta asukkaiden viihtyisyyden lisäksi usein myös matkailijoiden viihtyisyyteen.  Erityisesti huomiota kannattaa kiinnittää kaupunkikuvallisesti merkittävien ja arvokkaiden rakennusten saneeraustöihin.

Silloin, kun rakennus- tai saneeraustyö tulee kestämään pitkään, on mahdollista asettaa työmaa-aitauksille tai rakennustelineiden suojaverhoilulle esimerkiksi seuraavan kaltaisia määräyksiä:

 • Työmaa-aitausten käyttämisestä mainostilana tulee sopia rakennusvalvontaviranomaisen kanssa.
 • Rakennustelineiden suojaverhoilun tulee kuvata rakennuksen julkisivuhahmoa.

6.12.4 Työmaataulu

MRL 133 § koskee tiedottamista rakennushankkeesta ja MRA 65.4 §:n mukaan rakennuspaikalla tapahtuvan tiedottamisen tarkoituksena on saattaa ympäristön olennainen muutos yleisesti tiedoksi.

Rakennusjärjestyksessä voidaan esittää täsmentäviä määräyksiä työmaatauluista mm. seuraavaan tapaan:

 • Vähintään __ kuukautta kestävälle rakennustyömaalle on pystytettävä työmaataulu tai -kyltti, josta ilmenevät työn kohde, työstä vastaavat tahot ja yhteystiedot sekä kohteen arvioitu valmistumisajankohta.
 • Omakotityömaan kyltin tulee olla vähintään ___ m x ___ m suuruinen säänkestävä kyltti, josta ilmenevät työn kohde ja rakennuttaja.
   

Lainsäädäntö

 • MRL 133 §
 • MRA 65.4 §
   

6.12.5 Tilapäiset työmaarakennukset

Kunta voi halutessaan kiinnittää rakennushankkeeseen ryhtyvän huomiota rakennustyömaan siistimiseen antamalla rakennusjärjestyksessä tilapäisten työmaakoppien poistamista koskevan määräyksen esimerkiksi:

 • Rakennustyön jälkeen työmaan huoltorakennukset ja työmaa-aidat yms. työmaarakenteet on poistettava viipymättä ja työmaa-alue on siistittävä. Vahingoittunut katu- tai muu alue on pantava viivytyksettä katualueen haltijan edellyttämään kuntoon.

6.12.6 Työmaan jätehuolto

Kunta voi halutessaan antaa määräyksiä myös työmaan jätehuoltoon liittyen.  Rakennusjärjestyksen, ympäristönsuojelumääräysten sekä lain määräysten ristiriidattomuus tulee varmistaa yhteistyössä asianomaisten viranomaisten kanssa. 

Yleisesti tällä hetkellä rakennusjärjestyksissä olevat määräykset ovat hyvin yleisluonteisia kuten esimerkiksi:

 • Työmaan jätehuollon tulee olla suunnitelmallista. Työmaa tulee olla riittävästi varusteltu jätehuollon järjestämiseksi.
   

Lainsäädäntö

 • Jätelaki (646/2011) 4 luku