Julkaisun etusivulle

1. Johdanto

Yhteiskunta on viimeisten vuosien aikana digitalisoitunut ja tämä murros on tapahtunut myös kunnissa. Yhteiskunta koostuu laajasta kirjosta ihmisiä, joiden ikä, koko, kulttuuritausta tai esimerkiksi kyky liikkua ja toimia vaihtelee. Kunta toimintaympäristönä – on kyse sitten fyysisestä rakennetusta ympäristöstä tai viestinnästä ja digitaalisesta verkkoympäristöstä – on kaikille sama.

Saavutettava viestintä mahdollistaa tiedon saamisen ja kunnan palveluiden käyttämisen kaikille yhdenvertaisesti. Verkkoviestinnän saavutettavuuteen on tulossa uusia vaatimuksia, jotka tulevat koskemaan kaikkia Suomen kuntia, kuten muutakin julkista hallintoa. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta eli niin sanottu saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan 22.12.2016.

Direktiivi edellyttää, että EU:n jäsenvaltioiden julkisen sektorin organisaatioiden verkkopalvelut ja mobiilisovellukset tulee tehdä saavutettaviksi kaikille. Suomessa saavutettavuusdirektiivi pannaan käytäntöön kansalliseen lainsäädäntöön vuonna 2018. Muutokset digipalvelulakiin vuonna 2023 tulevat tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevasta EU:n esteettömyysdirektiivistä, jonka täytäntöönpanoa koskeva kansallinen lainsäädäntö tuli voimaan 1.2.2023.

Koska kuntien eri palvelut, kuten koulut ja opetus, kaavoituksesta ja muusta päätöksenteosta viestiminen ja kansalaisten kuuleminen siirtyvät yhä enemmän verkkoon ja sähköisiin viestintäkanaviin, tulee kuntien viestinnän ja digitaalisen verkkopalveluympäristön palvella kaikkia, riippumatta henkilöiden toimintakyvystä tai muusta ominaisuudesta.

Vaikka palvelujen, viestinnän ja erityisesti digitaalisen verkkoviestinnän saavutettavuus olisi kunnan tavoite, sen toteutuksessa voi olla paljon puutteita ja haasteita. Verkkopalvelujen ja -palveluiden käytettävyys eri tavoin toimimisesteisille henkilöille ei yleensä vielä toimi riittävän hyvin. Myös käytännön ohjeita ja työkaluja puuttuu. Vaarana on, että osa kuntalaisista jää kunnan palveluiden ulkopuolelle, jos koko ajan yleistyvät digitaaliset palvelut eivät ole heille saavutettavia.

Miksi verkkopalveluiden saavutettavuus on kunnille tärkeää?

Saavutettavia verkkopalveluita voivat mahdollisimman monet ihmiset käyttää.

Saavutettavat palvelut ovat selkeitä, helposti käytettäviä ja tukevat erilaisia tapoja käyttää digitaalisia palveluita.

Kunnille verkkopalveluiden saavutettavuus on erityisen tärkeää, sillä kunnan tehtävänä on palvella kaikkia kuntalaisia ja verkkopalvelu on useimmiten kunnan tärkein tiedonjakokanava. Verkkopalvelun saavutettavuudella voidaan alentaa viestinnän kustannuksia, kun vaihtoehtoisia palvelukanavia ei tarvitse räätälöidä toimintaesteisille kuntalaisille.

Saavutettavuusoppaan luettuaan lukija:

  • Ymmärtää, mitä saavutettavuus on ja ketkä siitä hyötyvät
  • Ymmärtää, millaisin erilaisin tavoin tietokonetta käytetään ja on voitava käyttää
  • Ymmärtää saavutettavuusdirektiivin keskeiset kohdat
  • Ymmärtää, miten ja millä aikavälillä kunnan tulee huolehtia verkkopalveluiden saavutettavuudesta.
  • Saa käytännön toimintatapoja saavutettavuuden sisällyttämiseen osaksi verkkopalvelun uudistusta
  • Oppii sisällyttämään saavutettavuuden verkkopalvelun hankintaprojektiin
  • Ymmärtää, mitkä ovat verkkopalveluiden visuaalisen ilmeen, rakenteen, teknisen toteutuksen ja sisällön saavutettavuusvaatimukset
  • Ymmärtää, mitkä ovat mobiilisovellusten saavutettavuusvaatimukset.