Julkaisun etusivulle

2. Lainsäädäntötausta

Henkilöstön asemasta sote-uudistukseen liittyvässä muutostilanteessa säädetään sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetussa laissa (616/2021, ns. voimaanpanolaki).

Voimaanpanolain 18 §:n 1 momentin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto katsotaan liikkeenluovutukseksi. Järjestämisvastuun siirtyessä ko. henkilöstö siirtyy 1.1.2023 kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille. Lisäksi siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tukitehtäviä hoitava henkilöstö, joka hoitaa tosiasiallisesti ja pääasiallisesti tukitehtäviä voimaanpanolaissa tarkoitetulla tavalla. Hyvinvointialueiden vastuulle siirtyvät myös koulujen ja oppilaitosten koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluita hoitava henkilöstö.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö siirtyy sen hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän palvelukseen, jolle siirtyy järjestämisvastuu niistä tehtävistä, joissa ao. henkilö on ollut ennen siirtymistä. Tätä sovelletaan myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon hyvinvointialueille siirtyviin tehtäviin, joissa toimivat kouluterveydenhoitajien ja -lääkäreiden lisäksi opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit.

Voimaanpanolain 18 §:n osalta hallituksen esityksen (HE 241/2020 vp) perustelussa on todettu seuraavaa:

Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymille. Näiden tehtävien siirtyessä pois kuntien ja kuntayhtymien järjestämisvastuulta, siirtyy koko kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen organisaatioiden palveluksessa oleva henkilöstö hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymille.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavien yksiköiden ja laitosten sekä pelastuslaitosten henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden tai hyvinvointiyhtymien palvelukseen. Siirtymiseen ei vaikuta se, missä tehtävässä henkilö siirtymähetkellä työskentelee. Siten esimerkiksi kaikki kunnan terveyskeskuksessa työskentelevät kunnan työntekijät ja viranhaltijat siirtyvät sen hyvinvointialueen palvelukseen, johon kyseisen kunnan terveyskeskustoiminnan järjestäminen siirretään. Samoin, jos kunta itse tuottaa vanhusten asumispalveluja, siirtyvät kaikki asumispalveluyksikössä työskentelevät kunnan työntekijät ja viranhaltijat hyvinvointialueen palvelukseen riippumatta siitä, missä tehtävässä he kyseisessä asumisyksikössä työskentelevät.

Hyvinvointialueen ja kuntien tehtäviin tulee syntymään yhdyspintoja, joissa tuotetaan eri organisaatioiden tehtäväalueilla palveluja asiakkaille asiakaslähtöisesti yhdessä.

Voimaanpanolain henkilöstön asemaa koskeva 18 § ei tunnista tilanteita, joissa hyvinvointialueille siirtyviä tehtäviä on hoidettu muissa kuin kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen organisaatioissa (oppilashuollon psykologeja ja kuraattoreja lukuun ottamatta). Voimaanpanolain 18 § ei tunnista myöskään tilanteita, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen organisaatiossa hoidetaan tehtäviä, jotka uudistuksen yhteydessä jäävät kuntien järjestämisvastuulle. 

Koko uudistuksen ja sitä koskevan lainsäädännön lähtökohta on, että hyvinvointialueille siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien järjestämis- ja rahoitusvastuu sekä järjestämisvastuun toteuttamisen edellyttämä henkilöstö ja omaisuus. Sääntelykokonaisuuden tavoitteena voidaan täten pitää sitä, että henkilöstön siirtyminen on ensisijaisesti sidoksissa nimenomaan tehtävien järjestämisvastuun siirtymiseen riippumatta siitä, miten tehtävät on kunnan sisällä hallinnollisesti järjestetty. Tämä koskee siis myös tilanteita, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen tehtäviä hoidetaan muun kuin kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen sisäisen organisaation yhteydessä. Kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden tulisi tarvittaessa työnkuvia ja tehtäviä uudelleen järjestelemällä varmistaa hyvissä ajoin, että tämä tavoite toteutuu.

Tässä muistiossa käsiteltäviä kunnille jääviä tehtäviä on joiltain osin hoidettu myös ns. pakkokuntayhtymissä. Jos pakkokuntayhtymä on perussopimuksensa mukaan huolehtinut muistakin kuin hyvinvointialueelle siirtyvistä tehtävistä, sen jäsenkuntien on järjesteltävä toiminta näiden tehtävien osalta uudelleen vuoden 2022 loppuun mennessä. Tämä tulee huomioida myös kuntien vastuulle jääviä tehtäviä kuntayhtymissä hoitavan henkilöstön osalta.