Julkaisun etusivulle

3. Kokonaisarviointi - yhdyspintatehtävissä työskentelevät henkilöstöryhmät

Kuntien monialaisissa palveluympäristöissä työskentelee myös jonkin verran henkilöstöä, jonka siirtymiseen voimassa oleva laki tai sen esityöt eivät anna yksiselitteistä vastausta. Henkilöstön siirtymistä koskevassa arvioinnissa ratkaisevaa on se, onko kysymys siirtyvästä tehtävästä vai kunnille jäävästä tehtävästä, eli mihin tehtävään tai tehtäväkokonaisuuteen henkilön työ ensisijaisesti kuuluu.

Hyvinvointialueelle siirtyy henkilö seuraavan kokonaisarvioinnin perusteella ottaen huomioon yhtä aikaa kaikki seuraavat näkökulmat.

Henkilö siirtyy, kun 

  1. on kyse sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen lakisääteisestä tehtävästä ja järjestämisvastuusta ja
  2. hän hoitaa edellä mainittua työtehtävää.

Henkilön koulutustausta ei yksin vaikuta henkilön siirtymiseen hyvinvointialueelle. Myöskään tehtävän hallinnollinen järjestämistapa ei vaikuta henkilön siirtymiseen. Arvioitaessa sitä, siirtyykö henkilö hyvinvointialueen palvelukseen, tulee tarkastella henkilön tosiallisia tehtäviä. 

Mikäli arvioinnin jälkeen syntyy tilanteita, joissa sama henkilö tai henkilöryhmä hoitaa sekä hyvinvointialueen lakisääteistä että kunnan lakisääteistä tai yleisen toimivallan perusteella hoitamaa tehtävää, ja edellä esitetyn suosituksen perusteella ei päästä johtopäätökseen henkilön tai henkilöryhmän siirtymisestä, tulee kunnan ja hyvinvointialueen neuvotella ko. henkilön tai henkilöryhmän siirtymisestä. Samalla tulee varmistaa, että sekä hyvinvointialueille siirtyvien että kunnille jäävien tehtävien hoitaminen voidaan turvata mahdollisimman hyvin.

Jos henkilöstösiirtojen jälkeen joko hyvinvointialueille siirtyvä tai kuntiin jäävä henkilötyöpanos ei ole riittävä lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi, voidaan asia pyrkiä ratkaisemaan 1.1.2023 alkaen esimerkiksi seuraavasti: 

1) Hyvinvointialue tai kunta rekrytoi palvelukseensa tarvittavan lisähenkilöstön.

2) Sama työntekijä on osa-aikaisessa työsuhteessa sekä kuntaan että hyvinvointialueeseen. 

3) Kunta ja hyvinvointialue hyödyntävät yhteisomisteista sidosyksikköä (nk. inhouse-yhtiötä) sellaisten henkilöresurssien osalta, joiden työpanosta tarvitaan sekä kunnissa että hyvinvointialueilla.

4) Kunta tai hyvinvointialue sopivat tehtävän hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä yhteistyö- tai yhteistoimintasopimuksiin niissä tilanteissa, joissa hankintalain ns. horisontaalista yhteistyötä koskevat reunaehdot täyttyvät. Hankintalain 16 §:n mukaan hankintalakia ei sovelleta hankintayksiköiden väliseen hankintaan, jolla hankintayksiköt toteuttavat yhteistyössä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi niiden vastuulla olevat yleisen edun mukaiset julkiset palvelut. Tämän soveltaminen edellyttää tapauskohtaista perusteltua harkintaa.

Tehtävien siirron jälkeen kunta voi joutua harkitsemaan työntekijän osa-aikaistamista, jos työntekijä jää kunnan palvelukseen ja hänen työtehtävänsä ovat olennaisesti ja pysyvästi vähentyneet, eikä kunnalla ole tarjota työntekijälle muuta työtä.

Työsopimuslain 7.luvun 11 §:n mukaan työnantaja saa yksipuolisesti muuttaa työsuhteen osa-aikaiseksi tuotannollistaloudellisella irtisanomisperusteella (TSL 7:3) irtisanomisaikaa noudattaen. Jos kyse on viranhaltijasta, työnantaja voi muuttaa viranhaltijan virkasuhteen osa-aikaiseksi tuotannollistaloudellisella irtisanomisperusteella irtisanomisaikaa noudattaen (Kvhl 37 §). Viranhaltijalle tulee varata tilaisuus tulla kuulluksi (KvhL 20 §).