Julkaisun etusivulle

Liite 1: työryhmät

Valtakunnallinen toimeenpanoa tukeva työllisyyden edistämisen neuvottelukunta

Valtioneuvosto asettaa hallituskausittain työllisyyden edistämisen valtakunnalliset tavoitteet ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteyteen asetetaan työllisyyden edistämisen valtakunnallinen neuvottelukunta vuoden 2025 alussa (22§). Kuitenkin ennen sitä, osana TE24 -uudistuksen toimeenpanoa, työ- ja elinkeinoministeriö asettaa TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpanovaihetta tukevan neuvottelukunnan vuoden 2024 loppuun saakka.

Toimeenpanovaiheen neuvottelukunta on työllisyyden edistämisessä keskeisten toimijoiden välinen yhteistyöelin TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpanoon liittyvissä asioissa. Toimeenpanovaiheessa työllisyyden edistämisen valtakunnallisen neuvottelukunnan tehtävät liittyvät hallitun siirtymän tukemiseen vuosina 2023 ja 2024. Neuvottelukunnan tehtävillä on yhtymäkohtia myös KOTO24-uudistuksen valtakunnallisen toimeenpanon tuen ja ohjauksen tehtäviin. Hallitun siirtymän tukemisen lisäksi neuvottelukunta valmistelee toimintamallia ja työtapoja varsinaiselle neuvottelukunnalle, jonka valtioneuvosto asettaa vuoden 2025 alussa.

TE24- ja KOTO24- Valtakunnallinen toimeenpanon koordinaatioryhmä

Koordinaatioryhmä seuraa ja tukee uudistuksen toimeenpanon valmistelun etenemistä, hallitsee riskejä, raportoi etenemisestä TEM:lle sekä tuottaa tietoa uudistuksen keskeisille ministeriöille ja muille tahoille.

Koordinaatioryhmän tehtävänä on TE-palvelut 2024- ja KOTO24 -uudistusten toimeenpanon valmistelun ja toteutuksen kokonaiskoordinaatio ja sujuvan siirtymän varmistaminen. KEHA24-valmistelun eteneminen huomioidaan osana kokonaiskoordinaatiota. Toimeenpanon koordinaatioryhmä varmistaa, että valmistelun alatyöryhmät edistävät toimeenpanoa tehtäviensä mukaisesti ja tuovat panoksensa toimeenpanoon sekä alueellisen valmistelun tueksi oikea-aikaisesti.

Lisätietoja koordinaatioryhmästä hankeikkunassa.

Ohjaus ja tiedolla johtaminen (OHTI) –työryhmä

Työryhmä valmistelee ohjauksen ja tiedolla johtamisen valtakunnallisen mallin. Lisäksi tehtävänä on työllisyyden edistämisen valtakunnallisten tavoitteiden valmistelu, seurannan ja tietopohjan kuvaaminen, työllisyyden edistämisen aluekeskustelujen järjestämisen kuvaus sekä keskusteluissa tarvittavan tietopohjan määritteleminen. Työryhmä tekee yhteistyötä syksyllä 2022 asetetun KEHA24 –tiedolla johtamisen hankeryhmän kanssa ja hyödyntää sen tuottamaa aineistoa. Lisäksi tehtäviin kuuluu kansainvälisen rekrytoinnin yhteensovittaminen ja kotoutumisen valtakunnallisten tavoitteiden valmistelu sekä kotoutumiseen liittyvän seurannan ja tietopohjan kuvaus.

Lisätietoja työryhmästä hankeikkunassa.

Palvelut ja digitalisaatio (PADI) -työryhmä

Työryhmän tehtävänä on varmistaa palveluiden ja tietojärjestelmien hallittu siirto kunnille ja työlli-syysalueille sekä edistää toimeenpanoa valmistelevien tahojen yhteistyötä ja vuoropuhelua. Ryhmän tarkoituksena on muodostaa tiekartta tukemaan viitearkkitehtuuri- ja muuta arkkitehtuurityötä. Ryhmä tukee kuntia ja työllisyysalueita oikea-aikaisen tiedon avulla tiekartan toimeenpanossa sekä digitalisaatioon ja palvelujen tuotantoon liittyvissä muutoksissa. Lisäksi ryhmä tuottaa tietoa ja tarjoaa tilannekuvaa palveluista työvoima- ja yrityspalvelujen, ml. kansainvälisen rekrytoinnin ja kotoutumisen edistämisen palvelut, toimeenpanoa valmisteleville kunnille ja työllisyysalueille sekä muille valmisteluun osallistuville keskeisille tahoille.

Työryhmässä käsitellään myös yrityspalveluyhteistyöhön sekä valtio-kunta-yhdyspintatyöhön liittyviä asioita.

Lisätietoja työryhmästä hankeikkunassa.

Rahoitus ja budjetointi (RABU) –toimeenpanoryhmä

Työryhmän tehtävänä on arvioida ja seurata uudistuksen suoria muutoskustannuksia sekä valmistella rahoitusmallin toimeenpanoa mukaan lukien kunnille siirtyvien työvoimapalveluiden kustannusarvio, siirtymäajan rahoitus, kunnille siirtyvän työttömyysturvan rahoitusvastuu ja sen mukainen kun-kompensaatio. Tarkoituksena on myös käsitellä valtion talousarviossa siirtomäärärahamomenteilla vuodelle 2025 siirtyviä määrärahoja koskevat menettelyt, seurata työttömyysturvan kuntalaskutuksen toimeenpanon valmistelua sekä osaltaan valmistella työllisyyden edistämisen valtakunnallisessa neuvottelukunnassa käsiteltäviä asioita, kuten lainsäädännön toimivuuden seurantaa rahoituksen näkökulmasta ja julkistaloudellisten vaikutusten arviointia.

Lisätietoja työryhmästä hankeikkunassa.

Viite- ja kokonaisarkkitehtuurityö

Osana TE2024- ja KOTO2024- uudistusten toimeenpano-ohjelmaa on asetettu viitearkkitehtuurityö-ryhmä tukemaan valmistelutyötä palveluiden siirtämiseksi kunnille. Viitearkkitehtuurityöryhmä toimii Palvelut ja digitalisaatio -valmistelutyöryhmän alatyöryhmänä. Viitearkkitehtuurissa kootaan yhteen työvoimapalveluihin vaikuttava lainsäädäntö, keskeiset toimijat, palvelut sekä olennaiset tietovarannot ja järjestelmäpalvelut. Viitearkkitehtuurikuvauksen avulla luodaan yhteinen käsitys uudesta työvoimapalvelujen toimintaympäristöstä, tuetaan toiminnan ja palvelujen kehittämistä sekä rakennetaan perusta digijärjestelmien yhteensovittamiselle. Viitearkkitehtuuri työstetään TE2024- ja KOTO2024 -uudistusten toimeenpanon tueksi palvelemaan erityisesti kuntien tulevia työvoimaviran-omaisia ja KEHA-keskusta. Ryhmän toimikausi on 20.3.2023 – 31.12.2024.

Työryhmän tehtävänä on TE24-viitearkkitehtuurin 2.0 version työstäminen viitearkkitehtuuri 1.0 version pohjalta sisältäen muun muassa toiminta-, tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuurin, tiedolla johtamisen arkkitehtuurin, palvelu- ja prosessikartan, kv. rekrytoinnin ja kotoutumispalvelujen kokonaisuuden, työllisyyden ekosysteemin sekä työvoimapalvelujen integroitumisen kunnan johtamiseen eli kuntien ohjaus- ja tukiprosessien kytkeytymisen työvoimapalveluprosesseihin.

Viitearkkitehtuurin ensimmäisen version luonnos on valmistunut syksyllä 2022. Työtä jatketaan keväällä 2023 asetetussa viitearkkitehtuurityöryhmässä.

KOTO24-ohjausryhmä

KOTO24-ohjausryhmän tehtävänä on varmistaa kotoutumislain uudistuksen hallittua toimeenpanoa erityisesti kunnissa ja edistämää toimeenpanoa valmistelevien tahojen yhteistyötä ja vuoropuhelua. Ohjausryhmän tehtävänä on KOTO24-toimeenpanon valmistelun kokonaiskoordinaatio. Ryhmä varmistaa ja tukee toimeenpanoon liittyvien teemakokonaisuuksien edistymistä.

Viestintäverkosto

Viestintäverkoston tärkein tehtävä on uudistuksen toimeenpanon tukeminen viestinnän keinoin. Verkoston tehtävänä on myös viestinnän kokonaisuuden koordinointi varmistamalla viestien oikea-aikaisuus ja yhdenmukaisuus, toimenpiteiden yhteensovittaminen sekä päällekkäisyyksien välttäminen.

Verkosto laatii toimeenpano-ohjelman viestintäsuunnitelman, jossa kuvataan ylätason suunnitelma ja linjaukset ohjelman tueksi (tavoitteet, kohderyhmät, kanavat ja työkalut, pääviestit, resurssit, seuranta). Lisäksi verkosto laatii viestinnän vuosikellon.

Sote-yhdyspinnat-valmisteluryhmä

Ryhmä valmistelee palveluiden siirtoa kunnille ja varmistaa yhteistyön sujuvuutta hyvinvointialueen ja kotoutumispalvelujen sekä muiden yhdyspintatoimijoiden kanssa. Tavoitteena on tuottaa tietoa työvoimapalvelujen toimeenpanoa valmisteleville ja hyvinvointialueen työllisyydenhoitoon sekä kotopalveluiden yhdyspintatyöstä vastaaville tahoille. Lisäksi tavoitteena on muodostaa tiekartta yhdyspintojen rakentamiselle alueita, tukea toimeenpanon valmistelutahoja ja hyvinvointialueiden vastuutahoja tiekartan toimeenpanossa sekä tuottaa tilannekuvaa yhdyspintojen valmistelun tilanteesta.

Keskeiset tehtävät liittyvät lain työllistymisen monialaisesta edistämisestä koskevan lain toimeenpanon valmisteluun sekä työllistymistä edistävien sotepalvelujen siltaukseen TE- ja KOTO –palvelujen kanssa.

Lisätietoja työryhmästä hankeikkunassa.

 

Muutosvalmennuksen ohjausryhmä

Ohjausryhmän tehtävänä on linjata ja ohjata valtion ja kuntien muutoksen kohteena olevan henkilöstön yhteisen muutosvalmennuksen suunnittelua ja toteutusta. Muutosvalmennuksen keskeisenä tavoitteena on rakentaa hyvää yhteistyötä valtio- ja kuntatoimijoiden välillä ja samalla tukea henkilöstön osaamista, motivaatiota sekä voimavaroja muutoksessa.

Lisätietoja työryhmästä hankeikkunassa.

Hankinnat-työryhmä

Hankinnat-työryhmän tehtävänä on luoda valtakunnallinen toimintamalli, jonka avulla ELY-keskuk-set voivat valmistautua TE-palveluiden hankintojen näkökulmasta järjestämisvastuun siirtymävaiheeseen. Toimintamallissa vastataan mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • mihin saakka ELY-keskukset voivat tehdä hankintasopimuksia ja optioita (tarkastelu palveluittain)
  • ohjeet hankintojen suunnitteluun tuleville vuosille, yhteistyössä kuntien kanssa
  • hankintasopimuksiin tarvittavat siirtymälauseet
  • määrärahojen käyttö, jos hankittu palvelu jatkuu vuodelle 2025
  • nykyiset valtakunnalliset, ylialueelliset hankinnat, äkilliset rakennemuutostilanteet (ÄRM)

Lisätietoja työryhmästä hankeikkunassa.

Toimitilat ja omaisuus -työryhmä

Työryhmän tehtävänä on laatia nykytilan kuvaus toimitiloista, valmistella ohjeistus ja toimintamalli toimitiloihin ja toimitilapalveluihin liittyvien sopimusten siirtoon tai päättämiseen, tunnistaa tulevat sopimuskumppanit sekä valmistella ohjeistus omaisuuden siirtoon. Lisäksi tehtävänä on huomioida julkisen hallinnon strategia, valmistella ICT-palvelusopimuksiin liittyvä ohjeistus ja muihin TE-palvelujen tiloihin liittyvä valmistelu (monialaiset yhteispalvelut, Ohjaamot, VIRTU-pisteet) sekä valmistella sopimusmallit (Senaatin tilojen osalta) työvoimaviranomaisille.

Lisätietoja työryhmästä hankeikkunassa.

Henkilöstöverkosto

Henkilöstöverkosto on Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n johtama verkosto, joka koostuu KT:n sekä KEHA –keskuksen ja henkilöstöjärjestöjen edustajista.

Henkilöstöverkoston tehtävänä on ohjeistaa, linjata ja tukea työllisyyspalveluiden henkilöstön siirtoa valtiolta uusille työvoimaviranomaisille, laatia ohjeistuksia ja suosituksia, jotka sisältävät henkilöstön siirron toteuttamisen kannalta tarpeellisia tietoja sekä johtaa uudistukseen liittyvää valtakunnallista henkilöstöasioiden viestintää. Tietoja ja ohjeistusta on tarkoitus koostaa mm. seuraavista teemoista: liikkeen luovutus, muutoksen vaikutus henkilöstön palvelussuhteiden ehtoihin, muutoksen kohteena olevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden oikeudet ja velvollisuudet ja muutoksen kohteena olevien luovuttavien ja vastaanottavien työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Henkilöstöverkoston tehtävänä on myös käsitellä Valtakunnallisen toimeenpanon (TE2024) tuki- ja ohjausrakenne -verkostossa esiin tulevat henkilöstön siirtymiseen sekä palvelussuhteen ehtoihin liittyvät kysymykset.

Tavoitteena on, että henkilöstöverkoston tuottaman aineiston avulla henkilöstösiirto ja siihen liittyvät tehtävät sekä henkilöstöä koskevat muutokset voidaan toteuttaa onnistuneesti sekä eri osapuolten oikeudet ja velvollisuudet huomioiden.

KEHA24

TEM asetti 18.5.2022 ohjausryhmän KEHA-keskuksen kehittämisen ja uudistamisen tueksi. Uudistamisen taustalla on erityisesti TE2024-uudistus, jolla on vaikutuksia KEHA-keskuksen TE-palveluihin liittyviin tehtäviin, toimintaan ja henkilöstöön. Lisäksi tehtävänä on ohjata, seurata ja edistää KEHA24-uudistuksen valmistelua ja toteutusta sekä tukea keskusta muutoksen toteuttamisessa. Tavoitteena on yhteistyön varmistaminen kunta- ja valtiotoimijoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja ohjausryhmästä hankeikkunassa.

Kuntajaosto

TE2024-uudistuksen onnistuminen vaatii järjestelmällistä suunnittelua ja organisointia ja kuntanäkö-kulmien huomioimista. Uudistus on tärkeä toteuttaa kuntien ja valtion yhteistyönä hallitusti ja vaiheittain. Kuntaliiton kuntatyyppiverkostojen edustajat osallistuvat valtakunnallisiin valmisteluryhmiin, jotta pystytään varmistamaan, että kuntien näkökulmasta oikeat asiat huomioidaan, kunnat ovat paremmin tietoisia uudistuksen eri vaiheista, vastuista sekä aikatauluista ja kunnat pystyvät myös edistämään alueellista valmistelua ja sitoutumaan uudistukseen paremmin. 

Kuntaliitto on asettanut valtakunnalliseen toimeenpanon tuki- ja ohjausrakenteeseen kuuluvan kuntajaoston. Sen jäsenet ovat Kuntaliiton kuntatyyppiverkostojen valmistelutyöryhmiin nimettyjä edustajia. Kuntaliiton kuntatyyppiverkostot ovat Kaupunkipoliittinen työryhmä, Seutukaupunkiverkosto, Kehyskuntaverkosto, Pienten kuntien verkosto sekä Ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien verkosto. Kaikki Suomen kunnat kuuluvat johonkin edellä mainituista verkostoista. Kuntaedustajien tehtävänä on tuoda mukaan jaostoon oman kuntaverkoston näkökulmia ja samalla myös välittää omalle verkostolle tietoa uudistuksen etenemisestä.

Kuntajaosto tukee TE24-uudistuksen valmistelua ja työllisyyspalvelujen järjestämisvastuun siirtoa TE-toimistoista kunnille. Se tukee valtakunnallista valmistelutyötä työllisyyspalveluiden järjestämisen siirron osalta, jotta uudistus etenee tarkoituksenmukaisesti varmistaen yhdenvertaiset, yhteen toimivat ja kustannustehokkaat työllisyyspalvelut koko maassa. Kuntajaoston avulla varmistetaan yhteistyö paikallisten, alueellisten ja kansallisten toimijoiden sekä valmisteluryhmien välillä uudistuksen edetessä.

Kuntajaosto edistää osaltaan kuntien ja valtion välistä yhteistyötä työllisyyden edistämisessä, käsittelee uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon liittyviä asioita ja valmistelee uudistukseen liittyviä kuntakentän yhteisiä kannanottoja. Kuntajaosto toimii tiedonvaihtokanavana kuntien ja valtion välillä ja sen avulla varmistetaan, että toimeenpanossa hyödynnetään työllisyyden kuntakokeiluista saatuja kokemuksia.