Julkaisun etusivulle

1 Toimeenpanon valtakunnallinen ohjaus

Osana toimeenpanon tukea ja ohjausta on asetettu valtakunnallisia monitoimijaisia työryhmiä varmistamaan luovuttavan tahon (valtio) ja vastaanottavan tahon (kunnat) yhteisiä kysymyksiä ja ratkaisuja. Valtakunnalliset valmisteluryhmät tuottavat siis tukea ja tietoa alueelliselle valmistelulle. Lisäksi työryhmät edistävät valtionhallinnossa tehtävää valmistelua mm. valtiolle keskitettävien tehtävien ja valmisteltavien uudenlaisten rakenteiden ja toimintojen osalta. Työryhmät raportoivat TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpanon koordinaatioryhmälle, jonka tehtävänä on seurata ja tukea valtakunnallisen toimeenpanon valmistelun etenemistä kokonaisuutena. Tarkemmat lisätiedot ryhmistä löytyvät liitteestä 1.

1.1    Muu valtakunnallinen muutostuki

1.1.1    Tietopaketit ja tietotilaisuudet kunnille 

Työ- ja elinkeinoministeriö ja KEHA-keskus ovat laatineet yhteisen tietopaketin yhteistoimintasopimuksien tekoa ja työllisyysalueiden muodostamista varten kaikkien kuntien käyttöön. Tutustu yhteiseen tietopakettiin.

1.1.2 Muutoksen tukitoimet alueilla

TE-toimistoilla ja ELY-keskuksilla on alueilla useita yhdyspintoja ja laajat sidosryhmäverkostot, joiden kanssa keskustellaan myös tulevasta muutoksesta ja varmistetaan, että yhteistyöhön ei tule katkoksia henkilöiden mahdollisesti vaihtuessa. TE-hallinto on osaltaan tukenut ja edesauttanut ekosysteemien kehittämistä ja rakentumista alueille mm. rahoituksen, aktiivisen asiantuntijatyön ja asiakasohjauksen keinoin.

1.1.3 Kuntaliiton muutostuki kunnille

Kuntaliitto on vahvasti kuntien tukena TE24-uudistuksen edetessä. Tuotamme tukea sopimisien tueksi, laajasti infopaketteja uudistukseen keskeisesti liittyvistä osa-alueista. TE-palvelut 2024 -webinaarisarjan tallenteet ovat katsottavissa, jotta kunnat saavat nopeasti kaiken mahdollisen olemassa olevan tiedon valmistelun ja keskustelun tueksi. Kuntaliitto tukee kuntia uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa. Kuntaliiton tavoitteena on luoda edellytyksiä yhdessä tekemiselle sekä rakentaa pohjaa uuden luomiseen kuntaekosysteemiä hyödyntäen.

Kuntaliitto viestii uudistuksen toimeenpanosta webinaarien lisäksi elinvoima- ja talousyksikön uutiskirjeessä, blogeissaan, sosiaalisessa mediassa sekä suoraan kuntien kirjaamojen kautta kuntiin.

Tutustu Kuntaliiton TE-uudistuksen sivuihin osoitteessa www.kuntaliitto.fi/te-uudistus.

1.1.4 Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

KT tarjoaa tukea ja neuvontaa kuntatyönantajille TE 2024 -uudistukseen liittyvissä henkilöstöasioissa.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT tukee kuntia ja kuntayhtymiä TE-palveluiden siirtymisessä kuntiin ja kuntayhtymiin, jotta henkilöstön siirtyminen työvoimaviranomaisten palvelukseen onnistuu mahdollisimman sujuvasti. 

KT tarjoaa muutokseen liittyvää tukea kuntien ja kuntayhtymien HR-vastuullisille, jotka valmistelevat henkilöstön siirtoa kunnille ja kuntayhtymille. Muutostuki sisältää henkilöstön siirtoon liittyvien juridisten kokonaisuuksien ja muutosjohtamisen tukea. KT:n verkostot tarjoavat vertaistukea ja mahdollistavat yhteiskehittämisen työllisyyspalveluiden työantajatehtäviin. KT tiedottaa muutostuesta kuntia ja kuntayhtymiä. 

Lisätietoa TE 2024 -uudistukseen liittyvistä henkilöstöasioista (mm. liikkeenluovutus, yhteistoimintaneuvottelut, virka- ja työehtosopimukseen liittyvät asiat) sekä KT:n kunnille ja kuntayhtymille tarjoamista verkostoista löydät KT:n verkkosivuilta, www.kt.fi.

  • KT tarjoaa kunnille ja kuntayhtymille henkilöstöasioihin liittyvää juridista neuvontaa sähköpostilla. Kysymykset voi lähettää palvelusähköpostiin te2024@kt.fi

1.1.5 KT:n työllisyysverkosto kuntatyönantajille

KT on perustanut Työllisyyden edistämisen työnantajaverkoston, joka on tarkoitettu kaikkien kuntien henkilöstöjohtajille ja -päälliköille sekä muille TE 2024 -uudistuksen valmisteluun osallistuville työnantajan edustajille. 

Verkosto käsittelee muun muassa henkilöstöasioiden näkökulmasta kunnilta vaadittuja valmistelutehtäviä, yt-menettelyä ja liikkeenluovutusta sekä muutosjohtamista. Verkostossa jaetaan tietoa ja hyviä käytäntöjä. 

  • Verkostoon voi liittyä lähettämällä viestin osoitteeseen toimisto@kt.fi.

1.1.6 Henkilöstöverkosto 

Henkilöstöverkosto on Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n johtama verkosto, joka koostuu KT:n sekä KEHA-keskuksen edustajista. 

Henkilöstöverkoston tehtävänä on ohjeistaa, linjata ja tukea työllisyyspalveluiden henkilöstön siirtoa valtiolta uusille työvoimaviranomaisille, laatia ohjeistuksia ja suosituksia, jotka sisältävät henkilöstön siirron toteuttamisen kannalta tarpeellisia tietoja sekä johtaa uudistukseen liittyvää valtakunnallista henkilöstöasioiden viestintää. Tietoja ja ohjeistusta on tarkoitus koostaa mm. seuraavista teemoista: liikkeen luovutus, muutoksen vaikutus henkilöstön palvelussuhteiden ehtoihin, muutoksen kohteena olevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden oikeudet ja velvollisuudet ja muutoksen kohteena olevien luovuttavien ja vastaanottavien työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Henkilöstöverkoston tehtävänä on myös käsitellä Valtakunnallisen toimeenpanon (TE2024) tuki- ja ohjausrakenne -verkostossa esiin tulevat henkilöstön siirtymiseen sekä palvelussuhteen ehtoihin liittyvät kysymykset. 

Tavoitteena on, että henkilöstöverkoston tuottaman aineiston avulla henkilöstösiirto ja siihen liittyvät tehtävät sekä henkilöstöä koskevat muutokset voidaan toteuttaa onnistuneesti sekä eri osapuolten oikeudet ja velvollisuudet huomioiden.

1.1.7 Kotoutumislain uudistuksen toimeenpanon tukeminen

TEM:n kunnille toimeenpanon tueksi tuottamassa tietopaketissa on kunnittaista tietoa myös maahanmuutosta ja kotoutumisesta. Tietopaketissa on tietoa ulkomaalaisista ja vieraskielisistä sekä heidän osuudestaan kunnan väestöstä, ulkomaalaisista työnhakijoista sekä kotoutumispalveluista.

TEM ohjaa ja tukee ELY-keskuksia ja KEHA-keskusta kotoutumislain uudistuksen toimeenpanossa ja niiden roolissa tukea kuntia järjestämällä yhteistyössä ELY-keskusten kanssa mm. alueellisia tilaisuuksia.

TEM:n kotoutumisen osaamiskeskus tukee kotoutumista edistävää työtä kunnissa ja hyvinvointialueilla tekevien ammattilaisten osaamista tuottamalla lainsäädäntöön ja valtion kotouttamisohjelmaan liittyvää tietoaineistoa, tutkimustietoon perustuvaa tietoa, hyviä käytäntöjä sekä kumppanuustyötä tukevaa materiaalia, työvälineitä, koulutuksia ja hyviä käytäntöjä. Tuki koskee sekä työvoiman ulkopuolella olevien että työnhakijoiden kotoutumista.

Erityisesti tukea tuotetaan kotoutumisen alkuvaiheen palveluita toteuttavien ammattilaisten tueksi, kuten palveluntarpeen arviointiin, osaamisen kartoittamiseen, ohjaamiseen ja kotoutumissuunnitelman tekemiseen. Kotoutumisen osaamiskeskus ylläpitää kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille suunnattua kotoutuminen.fi-sivustoa. Sivustolle kootaan myös kotoutumislain uudistuksen toimeenpanoon liittyvää viestintää ja muuta eri tahojen valmistelua tukevaa tietoa ja materiaalia.