TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpanon käsikirja

Käsissäsi on TE-palvelut 2024 -uudistuksen sekä kotoutumislain kokonaisuudistuksen (KOTO24) toimeenpanon ja muutoksen johtamisen tueksi valmisteltu toimeenpanon käsikirja (osa 2). Toimeenpanon käsikirja on valmisteltu valtakunnallisesti yhteistyössä kaikkien uudistuksessa mukana olevien toimijoiden sekä henkilöstön edustajien kesken. Toimeenpanon käsikirjan tarkoituksena on tukea toimeenpanon etenemistä aikataulussa, tehtävän työn ja tarvittavien resurssien hahmottamisessa sekä sidosryhmien osallistamisessa. Lisäksi se edesauttaa tiivistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta keskeisten toimijoiden kesken. Toimeenpanon käsikirja on päivittyvä verkkojulkaisu. Palveluja ei ole kuvattu käsikirjassa kattavasti, vaan sisällön tuotannossa hyödynnetään linkityksiä jo olemassa oleviin materiaaleihin.

Käsikirjan ensimmäinen osio on julkaistu aiemmin keväällä. Käsikirjan ensimmäiseen osaan on koottu tärkeimpiä huomioitavia seikkoja uudistuksen toimeenpanoon liittyen. Käsikirjan teemat ovat aikataulu, suunnitelma, järjestämisvastuu, palvelusuunnittelu, rahoitus, kotoutumislain kokonaisuudistus (KOTO24), hankinnat ja digiasiat. 

TE-palvelut 2024 -uudistuksen sekä KOTO24-uudistuksen lainsäädäntö valmisteltiin Sanna Marinin hallituskaudella. Molempien lakien toimeenpanoa valmistellaan kokonaisuutena.

Hallitun siirtymän varmistamiseksi on 1.1.2025 oltava valmiina:

 • Työllisyysalueet on muodostettu ja työvoimaviranomaisten kaikki keskeiset toiminnot ovat valmiina, kun järjestämisvastuu siirtyy

  • Välttämättömät hallintorakenteet ja johtamisjärjestelmät
 • Henkilöstön osaamisen ja tiedon sekä sujuvien siirtymien varmistaminen
 • Tietojärjestelmien hallittu käyttöönotto, toimivuus ja käyttöönoton tuki (KEHA)
 • Asiakkaiden palvelutason säilymisen varmistaminen siirtymävaiheessa
 • Asiakas tietää, minne hänen asiakkuutensa siirtyy ja milloin, miksi
 • Yhteistyön ja yhdyspintojen rakenteet;
  • KOTO24: työllisyyspalveluiden ja kotoutumispalveluiden yhteistyö, yhdyspinta hva:lle, muut yhteistyötahot (esim. koulutuksenjärjestäjät, järjestöt, Maahan-muuttovirasto)
 • Toimeenpano etenee aikataulussa
  • Varmistetaan resurssit alueellisessa toimeenpanossa
  • Varmistetaan resurssit valtakunnallisessa toimeenpanon tuessa
  • Osallistetaan kaikki sidosryhmät
  • Tehdään tiiviisti yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken
 • Huomioitava, että esim. järjestelmien pitää olla käyttövalmiina teknisesti jo kuukausia ennen 1.1.2025

TE-palvelut 2024- ja KOTO24-uudistuksiin liittyvät keskeiset materiaalit:

Kuntaliiton TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut sekä materiaalit:

Uudistuksien tausta:

TE24-uudistuksen verkkosivut

Hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä ja siihen liittyviksi laeiksi

Kotoutumislain uudistus kotoutuminen.fi-sivustolla