TE-palvelut 2024 -uudistus

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025.

Tämä on kunnille uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus on yleiskatteisessa valtionosuudessa. Kunnan rahoitusvastuu laajenee. Kunnille siirtyy myös ELY-keskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja KEHA-keskuksen julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät. Valmistelun tahti on tiukka.

Laajan ja odotetun TE-palvelut 2024 -uudistuksen muutokset tapahtuvat vaiheittain. Vuosia  2023 ja 2024 voi kutsua siirtymäajaksi, jolloin selvitetään, valmistaudutaan ja tehdään linjauksi kohti pysyvää työllisyyden edistämisen mallia. Työllisyyden kuntakokeilut ovat eräänlainen laboratorio, jossa testataan erilaisia toimintatapoja ja -malleja. Työllisyyden kuntakokeilut ovat käynnissä 31.12.2024 asti, jonka jälkeen uusi työllisyyden edistämisen kuntapohjainen malli käynnistyy 1.1.2025. Kyse ei ole vain työllisyyden hoidosta, vaan ennen kaikkea kunkin alueen elinvoiman vahvistamisesta. TE-palvelut 2024 -uudistus antaa kunnille lisää työkaluja.

Mitä tulee olla valmiina ensivaiheessa?

TE-palvelut siirretään kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille, joiden työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee olla maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa ja niiden tulee muodostaa työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue.

Kuntien on sovittava yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta ja ilmoitettava siitä työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun mennessä. Valtioneuvosto voi tietyin laissa määritellyin perustein myöntää järjestämisvastuun työllisyysalueelle, jonka työvoimapohja on alle 20 000 henkilöä. Poikkeuslupa edellyttää, ettei palveluiden saatavuus alueella vaarannu. Me Kuntaliitossa tuemme kuntia läpi tämän vaiheen.

  • Kuntien, jotka muodostavat työllisyysalueen, on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle sopimus yhteisestä toimielimestä tai kuntayhtymän perussopimus. Sopimus on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle kahden viikon kuluessa yhteistoimintasopimuksen tai perussopimuksen hyväksymisestä.
  • Kunnan, joka on päättänyt järjestää työvoimapalvelut itsenäisesti, on toimitettava tätä koskeva päätös työ- ja elinkeinoministeriölle kahden viikon kuluessa päätöksen tekemisestä.
  • Samassa yhteydessä kuntien on ilmoitettava, jos ne eivät halua vastaanottaa palveluiden järjestämiseen tarkoitettuja toimitiloja.

Työ- ja elinkeinoministeriölle toimitettavasta suunnitelmasta tulee käydä ilmi:

  1. laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen varattavat taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä niiden kohdentuminen
  2. laissa tarkoitettujen palvelujen tuottamista ja kohdentamista koskevat ratkaisut
  3. toimipisteiden määrä ja sijoittuminen
  4. yhteistyötahot ja –muodot
  5. työperäisen maahanmuuton, työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon sekä työvoiman liikkuvuuden edistäminen
  6. varautuminen rakennemuutostilanteisiin

Muuta

Siirtyviä tehtäviä hoitavan henkilöstön siirtyminen TE-toimistoista, ELY-keskuksista ja KEHA-keskuksesta katsotaan liikkeen luovutukseksi. Tässä työssä KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat ovat tukena.

Tehtävien hoitamiseen liittyvä irtaimisto siirtyy työvoimaviranomaisille korvauksetta. TE-toimistot, ELYt ja KEHA-keskus siirtävät työvoimaviranomaisille siirtyvien tehtävien hoitamiseen liittyvät sopimukset. Lomapalkkavelka siirtyy kunnille ja korvataan erikseen.

TE24-uudistus Kuhmossa, Naantalissa ja Lohjalla:
Kolmen esimerkkikunnan valmistautuminen TE-uudistukseen (pdf, 50 sivua)

Muutosvalmennus

Muutosvalmennuksen keskeisenä tavoitteena on rakentaa hyvää yhteistyötä valtio-ja kuntatoimijoiden välillä ja samalla tukea henkilöstön osaamista, motivaatiota sekä voimavaroja muutoksessa. Yhteistä muutosvalmennusta voidaan toteuttaa mm. erilaisilla yhteistyöfoorumeilla, tapaamisissa ja

lateral-image-right

Digitaaliset palvelut ja tietojärjestelmät

Tämä kokonaiskuva ja tiekartta tukevat kuntia uudistukseen valmistautumisessa. Dokumentti jakautuu neljään osaan: lähtökohtia digitaalisten palvelujen valmisteluun, palvelupolkukuvaus, tiekartta kuntien valmistelun tueksi sekä yhteenveto ja ehdotuksia jatkoselvityksen kohteiksi.

lateral-image-right
Selina Sassila

Selina Sassila

Muutoskoordinaattori
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2211, +358 50 911 5745
Vastuualueet
  • Muutoskoordinaattori TE-palvelut 2024 -uudistuksen muutosvalmennuksessa