Julkaisun etusivulle

5.3 Tekninen toteuttaminen

Rakennusjärjestykseen on suositeltavaa kirjata vain kunnan omia määräyksiä eikä uudelleen sellaisia määräyksiä, jotka ovat toisaalla lainsäädännössä. Näin menetellen rakennusjärjestys asettuu luontevimmin erilaisten rakentamista koskevien määräysten hierarkiaan muodostaen yhdessä niiden kanssa määräysten kokoelman.

Rakentamisen ohjaamisen tehtäväävoidaan hoitaa myös kunnan verkkosivujen avulla.  Kuntien rakennusjärjestykset löytyvät nykyisin kattavasti kuntien omilta verkkosivuilta. Kuntalain 109 §:ään (Tietojen saatavuus yleisessä tietoverkossa) sisältyvään ei-tyhjentävään luetteloon kunnalliset määräykset hyvinkin rinnastuvat. Samaan yhteyteen – ja myös suoraan rakennusjärjestykseen - voidaan linkittää ajantasaista lainsäädäntöä sekä rakennusjärjestyksen soveltamisohjeita ja liiteaineistoa yhdessä mahdollisten perusteluiden kanssa. Tätä rakennusjärjestystä tukevaa ja siihen linkitettyä ohjaavaa aineistoa on helppo tarpeen mukaan muokata esimerkiksi käytäntöjen tai lainsäädännön muuttuessa ilman, että välttämättä tarvitsee avata käsiteltäväksi rakennusjärjestystä.

Selkeä kirjoitusasu ja määräysten yksiselitteisyys ovat oleellisia rakennusjärjestyksen luettavuuden ja ymmärrettävyyden kannalta. Jos kunta edellä esitetystä verkkoon linkityksestä poiketen haluaa kirjata näkyviin esimerkiksi ”soveltamisohjeita” tai ”lisätietoja”, ne tulee selvästi erottaa määräyksistä.  Tekstinkäsittelyn mahdollisuudet helpottavat määräys- ja ohjaustason erottamista, kun tekstiä voidaan lihavoida, rasteroida, pienentää, suurentaa, sisentää jne.  Joissakin rakennusjärjestyksissä on onnistuneesti käytetty sarakejakoa parantamaan ymmärrettävyyttä.

Kunnan imagoa osaavana toimijana luodaan sekä asioiden käsittelyn että kirjoitetun materiaalin kautta. Tekstin ymmärrettävyys ja siisti ja selkeä ulkoasu antavat kunnasta luotettavan kuvan ja mainostavat itse itseään.

Liiteaineistoa tarvitaan yleensä ainakin karttojen muodossa.  Suunnittelutarvealueet sekä muut osa-alueet, joille on kohdennettu omia määräyksiään, esitetään aina kartoilla.  Karttojen aluerajausten tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä.  Aluerajausten perusteluja voidaan esitellä liiteaineistossa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi meluselvitykset liikennemelun alueista tai kulttuurimaiseman arvoja koskevat liiteaineistot.

Rakentamistapaohjeet voidaan liittää rakennusjärjestykseen.  Niistä tulee käydä ilmi ohjeiden sitovuustaso.  Sitoviksi määräykset tulevat vasta, kun ne hyväksytään osana rakennusjärjestystä kunnanvaltuuston päätöksellä.  Rakentamistapaohjeiden liittäminen tontinluovutusehtoihin nostaa sitovuuden tasoa, mutta siirtää sopimusluonteensa vuoksi sopimusehtojen valvonnan muille kuin rakennusvalvontaviranomaiselle.