Julkaisun etusivulle

6.1 Rakennusjärjestyksen tavoite ja toimivaltuudet

6.1.1 Rakennusjärjestyksen tavoite ja tavoitteita koskeva informointi

Rakennusjärjestyksen asemaa osana rakentamisen ohjauksen välineistöä ja kunnan yhteistä strategiaa on mahdollista esitellä alkuun sijoittuvassa informointiosuudessa. Ohjauksen kokonaisuuteen on mahdollista edelleen liittää myös maininnat rakennusjärjestyksen oikeudellisesta asemasta ja viranomaisten toimivallasta.

Valtuuston strategiaa täydentävän ja lain paikallisuutta ja omaleimaisuutta koskevasta tavoitteesta johdetun tekstin liittäminen informatiiviseen osuuteen konkretisoi kunnan asettamia toiminnan tavoitteita.

Seuraavassa on joitakin esimerkkejä kunnan strategiaan sovitetuista teksteistä. Näitä malleja sekä kunnan omaa strategista linjausta apuna käyttäen kunta voi rakennusjärjestykseen koostaa omaan toiminnan tavoitteisiinsa soveltuvan tekstikokonaisuuden: 

 • Rakennusjärjestyksellä pyritään kehittämään Kaupungista viihtyisä, pientalovaltainen kaupunki, jonka rakentamistapa kunnioittaa perinteitä, ominaispiirteitä ja rakennuskantaa.
 • Rakennusjärjestyksellä otetaan huomioon Kunnan elinympäristön maaseutumaisuus ja pienimittakaavaisuus sekä säilytetään viihtyisyydelle ja elinkeinotoiminnoille tärkeitä kauniita, omaleimaisia ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ympäristöjä.  Rakennettaessa pyritään säilyttämään arvokkaita maisema-alueita, perinteistä rakennuskantaa sekä kehitetään luonnon monimuotoisuutta.
 • Kunnan rakennusjärjestyksen määräyksillä pyritään suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen, kulttuuriarvojen sekä luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamiseen, hyvän elinympäristön toteuttamiseen sekä mahdollisuuksien mukaan olevan rakennuskannan ja elinympäristön säilyttämiseen. Määräyksillä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä.
 • Tavoitteena on luoda energiatehokas, turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja sosiaalisesti toimiva elin- ja toimintaympäristö ohjaamalla alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista siten. että toteutuksessa otetaan huomioon myös lasten ja ikäihmisten sekä erityisryhmien tarpeet.
 • Rakennusjärjestyksen määräyksillä tuetaan kunnan maankäytön strategian toteuttamista. Tavoitteena on samalla keventää rakentamista koskevia määräyksiä ja menettelyjä.
 • Tavoitteena on myös yhtenäistää rakentamisen ohjausta lähikuntien kanssa.

Rakennusjärjestyksen roolia osana kunnan maankäytön ohjauksen kokonaisuutta (MRL 14.4 §) voidaan tarvittaessa selventää esimerkiksi seuraavan sisältöisellä ohjaustekstillä:

 • Rakennusjärjestyksen määräysten suhteesta muihin säädöksiin säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:ssä.
 • Kunnassa on noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja ja oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. Laki asetukset, oikeusvaikutteinen yleiskaava sekä asemakaavat menevät rakennusjärjestyksen määräysten edelle.

 6.1.2 Rakennusvalvonnan organisaation kuvaaminen

Viranomaistehtävien hoidosta ja päätösvallan jakautumisesta on päätetty kunnan hallintosäännössä tai johtosäännössä.  Rakennusjärjestyksellä ei ole tarkoitus muuttaa toimivaltuuksia, jolloin kyse ei ole määräyksestä.   Toimivaltuuksia koskeva informointi voidaan sisällyttää joko rakennusjärjestyksen informoivaan osuuteen tai sen liiteosaan esimerkiksi jollakin seuraavista oman kuntanne organisaatioon soveltuvasta vaihtoehdosta:

 • Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on _____lautakunta.  Sen alaisena toimii rakennusvalvontavirasto/ -toimisto.
 • Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii ____lautakunta, jonka alaisuudessa toimii _____virasto/toimisto tms.  Päätösvallan siirtämisestä sekä _____lautakunnan ja sen alaisen henkilöstön tehtävistä määrätään kunnan hallintosäännössä.
 • Kunnan rakennusvalvontaviranomaisesta sekä toimivallan siirtämisestä määrätään Kunnan hallintosäännössä.
 • Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteista määrätään kunnan hyväksymässä lupa- ja valvontamaksujen taksassa. (MRL 145 §)