Julkaisun etusivulle

6.13 Määräysten valvonta, noudattaminen ja poikkeaminen

6.13.1 Määräyksistä poikkeaminen

Rakennusjärjestyksen määräyksistä voidaan poiketa MRL 171-172 §:n poikkeamista koskevan toimivallan ja edellytysten mukaisesti.  Vähäinen poikkeaminen on mahdollista rakennusluvan yhteydessä MRL 175 §:n mukaisesti.

Rakennusjärjestykseen voidaan ottaa esimerkiksi seuraavan kaltaiset määräykset.

 • Poikkeuksia tämän rakennusjärjestyksen määräyksistä voi myöntää hallinto-/johtosäännössä määrätty viranomainen ja vähäisiä poikkeuksia rakennusluvan myöntävä viranomainen siinä järjestyksessä kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa asiasta on säädetty.
 • Kun poiketaan rakennuspaikan vähimmäiskokoa tai rakentamisen määrää koskevista määräyksistä, on ennen asian ratkaisemista hankittava kunnanhallituksen tai, jos lausunnon antaminen on annettu muun viranomaisen tehtäväksi, tämän lausunto.
   

Lainsäädäntö

 • MRL 171–175 §
 • MRA 85–90 §
   

6.13.2 Rakennusjärjestyksen liitteet

Rakennusjärjestykseen on syytä liittää erilaisia kartta- ym. liitteitä selventämään määräystä tai rakennusjärjestystä voidaan täydentää ohjeliitteillä.

Liitteet, joihin viitataan määräystekstissä, numeroidaan ja varmistetaan esim. kartoilla esitettyjen aluerajausten selkeys ja ymmärrettävyys.  Näiden lisäksi rakennusjärjestykseen voi liittää muitakin selvityskarttoja tai vähintään luettelo olemassa olevista rakentamiseen vaikuttavista selvityksistä.  Kartoilla voidaan esittää esimerkiksi tärkeät pohjavesialueet, muinaismuistojen sijainti, melualueet, radon- ja arseenihaitta-alueet tai vesihuoltolaitoksen toiminta-alueita. 

Internetin käyttömahdollisuus osana rakennusvalvonnan ohjaustoimintaa helpottaa rakennusvalvonnan työtä sekä rakennushankkeeseen ryhtyvän mahdollisuutta paikallisen tiedon saamiseen.

Ohjeita voidaan esimerkiksi linkittää avautumaan suoraan verkossa olevasta rakennusjärjestysjulkaisusta erikseen luettavaksi. Tällöin ohjaavaa tekstiosuutta ei ole tarvetta sisällyttää varsinaiseen rakennusjärjestykseen.

6.13.3 Voimaantulo

Voimaantulosta on määrättävä ja siitä on myös kuulutettava lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Rakennusjärjestyksen määräyksiä sovelletaan hakemuksiin, joista ei ole tehty päätöstä ennen määräysten voimaantuloa. MRL 202 § mukaan voidaan rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevassa päätöksessä määrätä päätös tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Seuraavassa on mallit voimaantulomääräyksiksi. Jälkimmäisessä on kyse kuntien yhdistymiseen liittyvästä tilanteesta, jossa kumottavia rakennusjärjestyksiä on 2.  Kumottavia rakennusjärjestyksiä voi luonnollisesti olla useampiakin yhdistymistilanteesta riippuen.

 • Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan __.__.____. Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan voimassa ollut Kunnan/Kaupungin rakennusjärjestys, jonka valtuusto on hyväksynyt __.__.____ jne.
 • Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan __.__.____.  Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Kunnan/Kaupungin __.__.____ voimaan tullut rakennusjärjestys (ja Kunnan __.__.____ voimaan tullut rakennusjärjestys).

Voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä asemakaava-alueita koskevat kaavamääräykset voidaan joko kirjoittaa sellaisenaan uuteen rakennusjärjestykseen tai jättää voimaan vanhasta rakennusjärjestyksestä.  Lisäksi huolehditaan siirrettävien määräysten kohdistamisesta koskemaan alkuperäistä voimassaoloaluetta.

Määräys voi olla seuraavan kaltainen:

 • Sen estämättä, mitä __ momentissa on määrätty, jäävät kuitenkin voimaan __.__.____ hyväksytystä rakennusjärjestyksestä sen rakennuskaava-aluetta/ asemakaava-aluetta koskevat kaavamääräykset.
 • Mikäli vanhassa asemakaavassa ei ole ilmaistu rakennusoikeuden määrää, rakennusoikeus määritellään kaavan hyväksymisajankohtana kyseisellä alueella voimassa olleen rakennusjärjestyksen mukaisesti.
   

Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntöä

 • MRL 200 §, 202 §
 • MRA 93 §
 • KHO 25.4.2005/963 (uuden rakennusjärjestyksen voimaantulo, soveltaminen vireillä olevaan asiaan)