Julkaisun etusivulle

Aakkosellinen hakemisto

Alioikeuden käsittelykieltoKmL 281
Asemakaava, huomioonottaminen, KmA 20 
Asiakirjat, toimituksen, KmA 45
Asiamies, KmL 286
Asianosainen
määrittely, KmL 17
panttioikeuden haltija, KmL 17
Asiantuntija, KmL 13KmA 3KmA 4
Asiantuntijalausunto,KmA 5
Asunto-osakeyhtiö, AsuntoOyL 6 luku 1237AsuntoOyL 7 luku222326 

Erityinen etuus
korvaus, KmL 149
lakkauttaminen, KmL 148KmL 149
määrittely, KmL 148
Emäkiinteistö, KmL 21
Etuosto-oikeus
irtain omaisuus, EoL 7
kiinnitysrekisterimerkintä, EoL 12
kunnan oikeus, EoL 2
lainhuudatus, Eol 19
oikeuden rajoitukset, Eol 5
ostoilmoitus, EoL 9
päätösvallan siirto, EoL 21
suoritusvelvollisuus, Eol 15
väliintulosta luopuminen, EoL 8
 
Hakemustoimituksen
         hylkääminenKmL15
          liitteet,
KmA 8KmA 98
omistusoikeuden osoittaminen, KmL 281a
peruutus, KmL 178
puute, KmL 15
sisältö, KmA 7
sähköinen viesti, SähkAsL 910, 111213
toimituslaji, KmL 16
vastaanottaja, KmL 14
Hakija, toimituksen, KmL 22KmA 6
Hallintasopimus, kirjaaminen, MK 14:3
Hautausmaakiinteistö,HautaustoimiL 9, 10
 
JatkokokousKmL 170KmL 171
Jatkokokous, KmA 40
 
Kantakiinteistö
määrääminen, KmL 21KmA 100
rekisteröinti, KrA 6
vastuu panttioikeudesta, MK 17:9:3  

Kartta, toimituksen
merkinnät, KmL 291
mittakaava, KmA 49
sisältö, KmA 47
tarve, KmL 188
tonttikartta, KmA 49
Kateuskorvaus, MRL 105
Katualue
haltuunotto, MRL 95MRA 44
ilmaisluovutusvelvollisuus, MRL 104
kateuskorvaus, MRL 105
korvaaminen, MRL 104MRL 107,MRL108,  MRL 109
oikeuksien raukeaminen, MRL 107
omistusoikeus, MRL 94
Kaupanvahvistaja
asianosaisten ohjaus, KaVaA 3
ilmoitukset, KaVaL 6KaVaA 5
luettelo, KaVaL 9KaVaA 2
palkkio, KaVaL 10KirjMaksuA 12
päiväkirja, KaVaL 5
rekisteri, KaVaL 8
tehtävät, KaVaL3KaVaL 5KaVaL 6KaVaA5
tunnus, KaVaA 1
vahvistajat, KaVaL 12, ks. KaVaA:n muutos 1310/2013 (kumottu 6 §, muutt. 1, 2.2, 3.2, 5.3, 7 §§)
Kehittämiskorvaus, MRL 12a-luku,  MRL 91
Kieli, toimituksessa käytettävä, KieliL 6
Kiinnitykset
erityinen oikeus, KmL 27
etusijan muuttaminen, MK 18:1
etusijan muuttaminen, KmL 24
hakemus, KirjRekA 8
ilmoitukset muutoksista, KmA 103
käyttöoikeuteen, MK 19:1
laajentuminen, KmL 29MK 16:10.2
lainhuutoedellytys, MK 16:1
määräalan vastuu, MK 16:10.2
panttikirjojen toimittaminen, KmA 103.3
rasitustodistus, KirjRekA 30
rekisterin ylläpito, L maanmittauslaitoksesta 2
tietojen saanti, KirjRekA 36
tietojen saanti maksutta, KtjL 7
vapauttaminen, KmL 28KmL 288a
vuokraoikeuden kohdentuminen, KmL 290a 
yhteinen alue, KmL 29
Kiinteistöinsinööri
esteellisyys, KiL 4LunL 13
kaupanvahvistaja, KaVaL 1KaVaL 2 
kelpoisuusehto, KiL 2
ohjausvalta, KiL 6
rekisterinpitäjä, KrL 5
sivutoimi, KiL 1
tehtävät, KiL 3
toimivalta, KmL 5.3, KmL 5.4 
toimivalta, KmL 5a
velvoite, KiL 1
Kiinteistöjen yhdistäminen
edellytykset, KmL 214KmL 215
hakemus, KmA 71
hakija, KmL 216KmA 72
ilmoitus viranomaisille, KmL 217KmA 75
kiinnitykset, KmL 214
kiinnitysten laajentuminen, KmL 218
kuuleminen, KmL 214
pantinhaltijoiden sopimus, KmL 214KmA 73
päättäjä, Kml 216
rasitteet, KmL 218
rekisteröinti, KmL 217KmA 74
tonttiin yhdistäminen, KmL 215
vahingottomuusharkinta, KmL 214
vuokraoikeudet, KmL 218
yleiseen alueeseen yhdistäminen, KmL 215
Kiinteistöjen yhteisjärjestely, MRL 164
Kiinteistönmääritys
hakemus, KmL 103
kartta, KmA 51
lainvoimaisuus, KmL 284
määrittely, KmL 101
tyypistö, KmL 101
Kiinteistörekisteri
julkisuus, KrL 9
kiinteistötunnus, KrL 4KrA 1KrA 2KrA 3
korjaukset, KrL 8
käyttöönotto, KrL 18
maksut, KrL 14
merkinnät, KrL 19
määräalat, KrA 8
ohjaus, KrL 15
otteiden antaminen, KrA 12
pitäjä, KrL 5
rasitteet, KrA 14
rekisterikartta, KrL 14KrA 10
rekisterin pitäminen, KrA 11a
suoritemaksut, KtjMaksuA 3
tietojen poistaminen, KrA 14
tietosisältö, KrL 7KrA 6KrA 7
tunnuksen muuttaminen, KrA 4
vahingonkorvaus, KrL 11KrL 12KrL 13 
yksiköt, KrL 2
Kiinteistörekisterin pitäjä
määräys, KrL 5
valinta, KiL 2
verotustietojen tarkastaminen, KiVL 19
Kiinteistötietojärjestelmä
hallinto, KtjL 5
korvausvastuu, KtjL 8
maksut, KtjL 7
tietopalvelu, KtjL 6
tietosisältö, KtjL 3
yhteistyöryhmä KtjL 12
ylläpito, KtjL 4
Kiinteistötoimitusmaksu
ennakko, KtmL 10.3, KmA 9KtmA 10.1KtmA 10.3KtmA 10.4
lykkäys, KtmL 11KtmA 8KtmA 10.2
maksuerät, KtmL 12
määrääjä, KtmL 9
määräämisperusteet, KtmL 3
pakkoperintä, KtmL 13
panttioikeus, KtmL 8MK 20:1.1
perimiskulut, KtmL 12
perintä, KtmL 10KtmL 14KtmA 5.1
sikseenjätetty toimitus, KtmA 4
taksa, KtmL 4
vakuus, KtmL 10.3, KtmA 10KmA 9
vanha taksa, KtmL 16
viivästyskorko, KtmL 12
Kiinteistötunnus
antaminen, KrL 4
muodostuminen, KrA 1KrA 2KrA 3
muuttaminen, KrL 4KrA 4
Kiinteistövero
rakentamattoman tontin veronkorotus, KiVL 12a
salassapito, KiVL 34.1
tietojen saanti, KiVL 34.2
tietojen tarkastaminen, KiVL 19
Kirjaamisviranomainen
ilmoitus yhdistämispäätöksestä, KmL 217.2
ilmoitus vapauttamispäätöksestä, KmL 28.3
ilmoitus vuokraoikeuden kohdistumisesta, KmL 290a
Korvaus
arviointi, KmL 200.1
kiinteistörekisteritieto, KrL 11
korko, KmL 203.3
maksuaika, KmL 203.1
määräämisperuste, KmL 200.3
omaisuusvahinko, KmL 182.2
panttioikeus, KmL 204.1
tallettamisvelvollisuus, KmL 205.2
tutkimisvelvollisuus, KmL 201.1
ulosotto, KmL 288.1
vastuu, KmL 202
Kulkuoikeus toimitusalueella, Kiinteistönmuodostamislaki 554/1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
Käyttöoikeusyksikkö, KrA 6

Laadun muutos, kiinteistön, KrL 3
Lainhuudatus
erottamisoikeuden kiinnitys, MKvpL 6.3
ilmoitukset kiinteistöinsinöörille, MK 12:6, KirjRekA 23
kuulutuslainhuuto, MK 12:3
lepäämään jättäminen, MK 12:2
määräaika, MK 11:1
määräala, MK 10:1.2
perustettavan yhtiön lukuun, MK 12:2
rekisteröintiedellytyksenä, KmL 22.1
selvennyslainhuuto, MK 11:6
siirtäminen uuteen kiinteistöön, MK 11:7KirjRekA 24
tietojen saanti, KirjRekA 36
todistus, KirjRekA 28
yleinen alue, MK 11:4
Laitoskiinnitys
edellytykset, MK 19:1
kiinteistönmuodostuksessa, MK 16:10.2MK 19:3.1
kohde, MK 19:1
Lakannut yhteinen alue
keskiviivaperiaate, LakkL 7
korvaus,LakkL 16, LakkL 17LakkL 18
rasiteoikeus, LakkL 4
siirtyminen asemakaava-alueella, LakkL 8LakkL 9LakkL 10LakkL 11LakkL 12LakkL 13
siirtyminen haja-asutusalueella, LakkL6LakkL 7
soveltaminen, LakkL 1
toimitusmenettely, LakkL 19
toimitusmenettely, LakkL 20
vapautuminen, LakkL 5
Lakisääteinen panttioikeus
etusija, MK 20:4.2
julkisoikeudellinen saaminen, MK 20:1.1
kohde, Maakaari 540/1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
kirjaaminen, MK 20:2MK 20:5MKvpL 14.3, KirjRekA 21 
määräaika, MK 20:2.1
sitovuus, MK 20:3
vähimmäismäärä, KirjRekA 21.1
Lex Vantaa
muutoksenhaku, KrL 14b
päätös, KrL 3KrL 4
Lohkokiinteistö, KmL 21
Lopettaminen, toimituksen, KmL 190.1
Lunastus, tontinosan
etuoikeus, KmL 62.2
kaupungin oikeus, KmL 62a
lunastusyksikön muodostaminen, LunL 49a
suorittaja, KmL 5.3
velvollisuus, KmL 62b
Lunastuskorvaus
maksaminen, KmL 203
määräytyminen, Kml 200
panttioikeus, KmL 204
tallettaminen, KmL 205

Maanmittauslaitoksen ohjausKmL 291.2
Maaoikeus
asian ratkaiseminen, KmL 267KmL 268
katselmus, Kiinteistönmuodostamislaki 554/1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
kokoonpano, KmL 243.1
kuuleminen, KmL 264
lausunnon pyytäminen, KmL 258
pääkäsittely, KmL 259KmL 262
päätösvaltaisuus, KmL 243.2
pöytäkirja, KmA 92
toimivalta, KmL 242
tutkimatta jättäminen, KmL 255KmL 256
Maantie
asemakaava-alueen vanhat tiet, MaantieL 113
kaduksi muuttuminen, MRL 86
maantietoimitus, MaantieL 53
oikeuksien raukeaminen, MaantieL 59
omistusoikeuden syntyminen, MaantieL 57
tiealueen siirtyminen kunnalle, MRL 93
tiealueen suhde kaavaan, MaantieL 13
tiealueen ulottuvuus, MaantieL 5
tieoikeus erityistilanteissa, MaantieL 58
vanhat tiet, MaantieL 112
Maastotyöt
Moottorikelkkareitti, rekisteröinti, MlL 17
Muinaismuisto, rekisteröinti, MumL 6
Muodostajakiinteistö, KmA 19
Muutoksenhaku
ilmoitus oikeudesta, KmL 190.1
kiinteistörekisterin pitäjän päätökseen, KmL 285KrL 14 b
kohteet, KmL 232
maaoikeuden päätökseen, KmL 238KmL 239KmL 241
muutoksenhakuoikeus, KmL 231
muutoshakemus, KmL 236KmL 237 
muutoshakemuksen korjaaminen, KmL 254
määräaika, KmL 234KmL 235KmL 240MäL 1MäL 2MäL 3MäL 4MäL 5MäL 6
tonttijakoon, MRL 190MRL 194
valitusasiakirjat, KmL 234.2, 
valitusasiakirjat, KmA 78
valitusosoitus, KmL 190.2, KmL 233
valitusosoitus, KmA 77
Määritelmät,
kiinteistö, KmL 2
kiinteistötoimitus, KmL 3
muodostajakiinteistö, KmA 19
rakennusrasite, MRL 158
rekisteriyksikkö, KmL 2
toimituskorvaus, KtmL 3
tontti, KmL 2
tonttijako, MRL 78.1
tonttijakokartta, MRA 38
tonttikartta, KmA 49
työkorvaus, KtmL 3
yhteinen alue, KmL 2
yhteislohkominen, KmL 20.2
yleinen alue, KmL 2
Määräala
erottamisen vireilletulo, KmL 22
erottamisoikeuden kiinnitys, MKvpL 6.3
kiinnitysten soveltaminen, KmL 290.2
kiinnitysvastuu, MK 16:10.2 
lainhuudatus, MK 10:1.2 MKvpL 6
lakisääteinen panttioikeus, MK 20:1.2  
panttauksen katkeaminen, MK 17:4.2
rekisteröinti, KrA 8
rinnastus muodostajakiinteistöön, KmL 37a
tunnuksen antaminen, KirjRekA 5.2

Osuus yhteiseen alueeseen
epäselvyys, KmL 101.1
käsittely toimituksessa, KmL 152
osakaskiinteistöt, KmL 101.1
rekisteröinti, KrA 6.2
saanto, KmL 150.2
siirtäminen, KmA 35
suuruus, KmL 150.2, KmA 18
Otteet toimitusasiakirjoista, KmA 58.2

Pantinhaltija
asianosaisuus, KmL 17.1
suostumuksen antaminen, MK 6:7
vahingon korvaus, KmL 289.1
Panttikirja
esittäminen, MK 6:7.2
sisältö, KirjRekA 27
uusiminen, KirjRekA 22.3
velkakirjan vaihtaminen, MKvpL 9.2, KirjRekA 38
Panttioikeus
lakisääteinen, MK 20
maksamaton kauppahinta, MKvpL 16
määräalan suoja, MK 17:4.2
syntyminen, MK 17:2
Perunkirjoitus
toimittaminen, PK 20:1
vahvistus, PK 20:9a
Puhevalta
asianosaisen, KmL 18.1
kunnan, KmL 17.2
yhteinen alue, KmL 19
Pöytäkirja, toimituksen
allekirjoitus, KmL 187.2
laatiminen, KmL 187.1
liitteet, KmA 46.3
saatavillaolo, KmL 191
sisältö, KmL 187.2, KmA 22KmA 46

Raja
aukaiseminen, KmA 55
maastoon merkintä, KmL 185.1
määrääminen, KmL 185.1
paikan selvittäminen, KmA 53
rasitealue, KmL 185.3
vanha raja, KmL 185.2
Rajamerkki
korjaaminen, KmL 108.2
ohjeistus, KmL 291.2
siirtäminen, KmL 108.1
uusiminen, KmL 108.3
Rajankäynti
hakemus, KmL 103.2
rajan määrääminen, KmL 104
toimituslajina, KmL 101.1
Rakennuskielto, MRL 81
Rakennuslupa vailla lainvoimaa olevan asemakaavan alueella, MRL 201a
Rakennuslupakartta, MRA 49
Rakennus, paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus, MRL 150
Rakennus, paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus, MRA 75
Rakennusmaan järjestely
edellytykset, KmL 113
hakija, KmL 114
jakoperuste, KmL 119
järjestelyalue, KmL 115
järjestelysuunnitelma, KmL 127KmL 128
kiinteistöjen muodostaminen, KmL 129
kustannukset, KmL 130
lunastuskielto, KmL 117
poikkeaminen jakoperusteesta, KmL 120.2
rakennuksen lunastaminen, KmL 124
selvitys, KmL 116
tonttijako, KmL 120.1
vähäinen osuus, KmL 122.1
yleiset alueet, KmL 118KmL 123
Rakennuspaikan osan lunastaminen, KmL 62
Rakennusrasite
määräaikainen, MRL 158
oikaisu kiinteistöjaotusta vastaavaksi, MRA 81
pakkorasite, MRL 159
perustamisedellytykset, MRL 158.2
poistaminen, MRL 160
rekisteröinti, MRA 81
toimituskäsittely, MRA 81.2
tyypistö, MRA 80
voimassaolo, MRA 81.1
Rakentamiskehotus, MRL 97

Rantatie
käyttöoikeus, RataL 48
lunastus asemakaava-alueella, RataL 58
omistusoikeus, RataL 47
ratatoimitus, RataL 43
suoja-alue, RataL 37
Rasite
ehdot ja rajoitukset, KmL 158.1
epäselvyys, KmL 101.1
hakija, KmL 166
kartta, KmA 50
korvaukset, KmL 161.2, KmL 162KmL 164
kunta osapuolena, KmL 155
kuntoonpano ja kunnossapito, KmL 158.2
lakanneeseen yhteiseen, LakkL 4
muuttaminen, KmL 160KmL 165
määräaikainen rasite, KmL 154.2

pakkorasite, KmL 156.2
perustamisedellytykset, KmL 156.1, KmL 157
perustamispakko, KmL 156.3
poistaminen, KmL 159.3, KmL 161KmL 165
rakennusrasite, KmL 154.3
rasitealue, KmL 158.1
rasitealueen raja, KmL 109
rekisteröinti, KrA 6.3
siirtäminen, KmL 160
sopimus, KmL 156KmL 158KmL 160KmL 282a
toimituskustannukset, KmL 167
toimitusmenettely, KmL 165
tyypistö, KmL 154.1, KmL 154a
voimaanjättäminen, KmL 159.2
yhteiskäyttöalue, KmL 154aMRL 75MRL 91
Rasitustodistus
KirjRekA 30

Rekisteröinti, toimituksen
ennen lainvoimaa, KmL 194a
hyväksyminen, KmL 192.1
ilmoitukset, KmA 58KmA 103
merkinnät, KmL 192
oikeuksien syntyminen, KmL 192.4
otteiden toimittaminen, KmA 58KmA 60
rekisteröintivaatimukset, KmA 57
tarkastaminen, KmL 192.2
tiedot maanmittaustoimistolle, KmA 61.1
Riita, vireillä oleva, KmL 184

SaajakiinteistöKiinteistönmuodostamislaki 554/1995 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
Siirtymäsäännökset, toimitukset, Kml 294Kml 296KmL 297
Sikseenjättö, KmL 179.1
Sopimuksen noudattaminen, KmL 183
Suojelualuepäätös, rekisteröinti LsL 9 §
Tiedottaminen
kunnalle, KmL 168.4
kutsukirje, KmL 168.1, KmA 38
kuulutus, KmL 169.1
menettely, KmL 169.2
puute, KmL 170.2
sopimustoimitus, KmL 170.2
suostumus, KmA 39
tiekunta, KmL 168.2
yhteisomistajat, KmL 168.2, KmA 42

Tilusvaihto asemakaava-alueella 
edellytykset, KmL 57.2, KmL 59
kiinnitykset, KmL 65.1
pakollinen tilusvaihto, KmL 58.3
rasiteja vuokraoikeudet, KmL 65
sopimus, KmL 58.1, KmL 59.2
Toimitsija, KmL 181
Toimituksen rekisteröiminen valituksesta huolimatta, KmL 194a
Toimitusinsinööri
esteellisyys, KmL 11KmL 12OK 13:1
pätevyysvaatimukset, KmL 5.1
toimitusmääräys, KmA 10
toimivalta, KmL 5
Toimituskokous
aloitus, KmL 173KmA 39KmA 40
asian käsittely, KmA 41
laillisuus, KmA 40KmA 41
myöhästyminen, KmA 40
päätöksenteko, KmL 175
sopimus, KmL 176
tallentaminen, KmL 286a
Toimituskorvaus, KtmL 3
Toimituskustannukset
jakaminen, KmL 209
kiinteistötoimitusmaksu, KmL 207
sikseen jätetty toimitus, KmL 210KmA 70
toimitusmenot, KmL 207
yleisen alueen lohkominen, KmL 209
yleisen edun vaatima toimitus, KmL 212KmA 69
Toimitusmies, KmL 4
ToimitusmääräysKmL 15
Toimitusmääräys, KmA 10
Tontin lohkominen
hakija, KmL 22
kohde, KmL 20
lainvoimaisuus, KmL 284
osittamisrajoitus, KmL 32
osuus yhteisiin, KmL 150
poikkeaminen tonttijaosta, MRL 80KmL 20.1KmA 20.2
vireilletulo, KmL 22
Tontinosan lunastaminen, KmL 62KmL 63
Tontin rekisteröinti
ilmoitus kirjaamisviranomaiselle, KmL 28.3, KmA 103
kantakiinteistön määrääminen, KmL 21.2, KmA 6
lainhuutoedellytys, KmL 22
oikeusvaikutukset, KmL 192.4
omistuksen ja rasitusten yhtenäisyys, KmL 23KmL 24
pantinhaltijoiden sopimus, KmL 24.2
vapauttaminen kiinnityksistä, KmL 28
vuokraoikeuden kohdentuminen, KmL 290a
yhteisen alueen kiinnitykset, KmL 29.3
Tonttijako (erillinen)
asemakaavamääräys, MRL 78
asianosainen, MRL 79.2, MRA 39
hyväksyminen, MRL 79.2, MRA 40
kartta, MRL 78.1, MRA 38
kiinteän rakennusoikeuden jakaminen, MRL 79
kustannukset, MRL 82
kuuleminen, MRL 79.2
kuulutus, MRA 40
laatija, MRA 37
laatiminen, MRL 79
laatimisperiaatteet, MRA 37
muistutus, MRA 39
muuttaminen, MRL 80
nähtävilläpito, MRA 39
pohjakartta, MRL79a
poikkeaminen tonttijaosta, MRL 80KmL 20KmA 20
rakennuskielto, MRL 81
sitova tonttijako, MRL 78
valitusoikeus, MRL 194
voimaantulo, MRL 200MRL 93
Tonttijako asemakaavassa
merkinnät, MRA 38
muuttaminen, MRL 80
ohjeellinen, MRL 78
Työaikakorvaus, KtmL 3

Uskottu mies
esteellisyys, OK 13:1KmL 9KmL 10KmA 2KmA 13
kutsuminen, KmA 41
luottamushenkilöasema, KmL 6.4
palkkio, KmL 6.3
vaalikelpoisuus, KmL 6.2
vakuutus, KmL 7.2
 
VallintarajoitusMK 12:5
Vahingon korvaaminen, KmL 289
Valitusosoitus, KmL 190.2, KmL 233
Valitusosoitus, KmA 77
Vireilletulo, toimituksen, KmL 16.1
Virheen korjaaminen
asianosaisuus, KmL 280
asiavirhe, KmL 271
ilmoitukset, KmL 276KmA 95KmA 97
kiinteistön henkiin herättäminen, KRL 5KRL 8
kiinteistönmääritystoimitus, KmL 277.1
kiinteistörekisterin pitäjän oikaisu, KmL 277.2
kirjoitusvirhe, KmL 272
korvaus, KmL 279
menettelyvirhe, KmL 271
toimitusinsinöörin toimivalta, KmL 274
toimituskokous, KmL 275
vireilletulo, KmL 273KmA 96
ylin toimivalta, KmL 278

Virka-apu, KmL 287KmL 288
Vuokraoikeus
kirjaamisvelvollisuus, MK 14:2
kohde, MK 14:6
laitoskiinnityksen kohteena, MK 19:1
lakisääteinen panttioikeus, MK 20:1.2
Väestötietojärjestelmä
kiinteistötiedot, VäestötL 14VäestötA 21
rakennustunnus, VäestötL 15VäestötA 22VäestötA 23VäestötA 35VäestötA 36 
sopimus (RaHu), VäestötL 22

Yhteinen alue

jakaminen, KmL 137-KmL 147
kiinnitykset, KmL 29.3
muodostaminen, KmL 132KmL 134
muodostaminen tilaksi, KmL 131
muodostamiskielto, KmL 132.3
osuuden siirto, KmL 131
Yhteiskiinnitys
edellytykset, MK 16:2
keskinäinen vastuu, MK 17:9
purkaminen/vapauttaminen, MK 18:6
Yhteiskäyttöalue, MRL 75
Yhteislohkominen, KmL 20
Yksityinen tie
asemakaava-alueella, KmL 165.2
lakkaaminen asemakaava-alueella, YksTL 3  
määrittely, YksTL 1 
tiekunta YksTL 7:58-70YksTl 58
tielautakunta, YksTl 6a, YksTL 52
tieoikeus, YksTl 8
tietoimitus YksTl 5:38-51 bYksTl 38
Yleisen alueen lohkominen
hakeminen, KmL 22a
liittäminen, KmL 22b
osuus yhteisiin, KmL 150a
rekisteröintiedellytykset, KmL 23a
ulottuvuus, KmA 23