Julkaisun etusivulle

Tontinosan lunastus tontinlohkomisen sivutoimituksena

1 §. Hakemuksen käsittely

Selvitetään asianosaisille tontinosan lunastusta koskevat kiinteistönmuodostamislain kohdat ja kerrotaan lunastustoimituksen kulku.

Todetaan, kuka lunastusta on hakenut ja mitä aluetta lunastus koskee.

2 §. Toimituksen edellytykset

  • voi tehdä vain, jos tulevan rakennuspaikan omistuksen yhtenäisyyttä ei saavuteta tilusvaihdolla KmL 64 §
  • ensisijainen lunastusoikeus on sillä, jonka omistamalla alueella rakennuksineen ja laitteineen on suurina arvo. KmL 62 §
  • jos eri omistajilla olevat alueet ovat samanarvoiset, on ensisijainen lunastusoikeus sillä, joka ensin on vaatinut lunastusta. KmL 62 §

3 §. Lunastettavan alueen rajat ja kartta alueesta

Todetaan, että lunastettavan alueen rajat ovat selvät ja pyykitetyt. Toimituskarttana käytetään tontin lohkomisen karttaa, jota täydennetään mahdollisilla lunastuksesta aiheutuvilla merkinnöillä.

Todetaan, että lunastettava alue muodostaa yhdessä kiinteistön ___________________________ kanssa tulevan tontin ___________________________  Lisäksi todetaan se, onko lunastettava alue koko kiinteistö vain osa kiinteistöä, jota edelleen jää lunastuksen jälkeen jäljelle.

4 §. Päätös lunastusoikeudesta

Annetaan päätös siitä kenellä on ensisijainen lunastusoikeus.

5 §. Korvausvaatimukset ja vastineet

Kirjataan esitetyt korvausvaatimukset ja niihin annetut vastineet.

6 §. Maastokatselmus

Tontinosan lunastuksen yhteydessä on syytä suorittaa maastokatselmus.

7 §. Rasitteet ja erityiset oikeudet

Lunastettavalla tontinosalla olevat rasitteet ja erityiset oikeudet on syytä käsitellä tontinosan lunastuksen yhteydessä. (Voimaanjättö, lunastaminen ja siirtäminen) KmL 65 §

8 §. Korvaukset

Selvitetään arvioinnin perusteena käytettävät asiat, kuten asemakaavamääräykset , markkinatilanne, vertailukaupat ja niiden soveltuvuus yms.. Korvauksen määrittämisestä KmL 200 §.

Määrätään korvaus. Korvaus on määrättävä päätöksen antamisajankohdan hintatason mukaan ja sen kunnon mukaan, joka omaisuudella on haltuunoton ajankohtana KmL 200 §.

Käsitellään myös rasitteiden siirtämisestä tai poistamisesta aiheutuvat korvaukset.

9 §. Korvauksen suorittaminen

Todetaan kuka maksaa korvauksia ja kenelle. Lunastuskorvaukselle on maksettava kolmen kuukauden kuluessa toimituksen lopettamispäivästä lukien. Erityisistä syistä toimitusmiehet voivat pidentää maksuaikaa, joka voi kuitenkin olla enintään kolme vuotta KmL 203 §.

Toimitusinsinööri päätti kiinteistönmuodostamislain KmL 200 §:n nojalla, että lunastajan on maksettava korvaus ___________________________ pankkitilille ___________________________ kolmen (3) kuukauden kuluessa toimituksen lopettamispäivästä eli ______________ mennessä.

Jos korvaus on määrätty maksettavaksi pidemmän kuin kolmen kuukauden kuluttua toimituksen lopettamispäivästä, on korvaukselle suoritettava kuuden prosentin vuotuinen korko, joka lasketaan siitä päivästä, joka alkaa, kun kolme kuukautta on kulunut maksuajan alkamisesta.

Jollei korvausta makseta määräajassa, on maksamatta olevalle korvaukselle suoritettava korkolain 4 §:n 3 momentin mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien.

Muodostuva tontti on panttina maksamattomasta korvauksesta ja sille suoritettavasta viivästyskorosta. KmL 204 §. Toimitusinsinöörin on ilmoitettava panttioikeudesta kirjaamisviranomaisille. Ilmoitus on syytä tehdä, kun kolmen kuukauden maksuaika on kulunut, jos korvauksia ei ole suoritettu. Ilmoitus on tehtävä viimeistään vuoden kuluessa saamisen syntymisestä, koska muutoin lakisääteinen panttioikeus raukeaa. MK 20:2 §. (Huom. lakisääteistä panttioikeutta ei synny, jos tontti vaihtaa omistajaa saatavan syntymisen jälkeen ennen panttioikeuden kirjaamista ellei uusi omistaja anna siihen suostumusta.)

Mikäli määrättävä korvaus on suuruudeltaan merkittävä ja sen kiinteistön arvo, josta tontinosa lunastetaan alenee siten, että kiinnitysten haltijan asema saattaa vaarantua, on omistajalle tuleva korvaus korkoineen määrättävä talletettavaksi aluehallintovirastoon. KmL 205 §.

10 §. Haltuunotto

Lunastettavan alueen haltuunotto tapahtuu ja omistusoikeus siirtyy, kun toimitus on saanut lainvoiman. Haltuunotosta voidaan myös antaa erillinen päätös.

HUOM! Uskottujen miesten kustannukset eivät jatkossa enää ole toimitusmenoja vaan ne sisältyvät kiinteistötoimitusmaksuun. KmL 207 §