Julkaisun etusivulle

Kiinteistöjen yhdistäminen

Kiinteistöjen yhdistämisen suorittaa kiinteistörekisterinpitäjä eli kysymyksessä on kiinteistörekisteripitäjän päätös.

Yhdistäminen suoritetaan omistajan hakemuksesta. Yhdistäminen voidaan suorittaa hakemuksettakin, jos omistaja antaa siihen suostumuksensa, Kml 216 §.

Kiinteistöjen yhdistämisen edellytykset on lueteltu KmL 214 §:ssä sekä KmL 215 §:ssä. Asemakaava-alueella tulevat edellytyksistä yleensä huomioitavaksi omistuksen yhtenäisyys sekä kiinnitysedellytykset. Yhdistämisessä, kuten lohkomisessakin, omistajilla tulee olla samoin osuuksin myönnetyt lainhuudot  kaikkiin niihin kiinteistöihin, joita ollaan yhdistämässä. Siten rekisteröintiedellytykset ovat samat kuin muodostettaessa lohkomalla tonttia, jolla on useita muodostajakiinteistöjä.

Sitovan tonttijaon alueella yhdistämisen tarkoituksena tulee olla tonttijaon mukaisen tontin muodostaminen.

Tontin muodostamista tarkoittavaan kiinteistöjen yhdistämispäätökseen liittyy sama laadullinen tarkastelu kuin tunnusmuutoksessa. Yhdistämällä syntyvät tontin pinta-alaksi laitetaan nk. todellinen rajamerkkien koordinaateista laskettu pinta-ala. Yhdistettävien kiinteistöjen keskinäiset rasitteet lakkaavat. Yhdistämispäätöksessä voidaan todeta mahdollisten vanhojen rasiteoikeuksien poistuminen, jos sellaisia turhaan näkyy yhdistettävien kiinteistöjen kiinteistörekisteriotteilla. 1.10.2011 jälkeen yhdistämispäätöksen yhteydessä voidaan myös poistaa sellainen tarpeeton rasite, jonka poistamisesta asianosaiset ovat tehneet sopimuksen KmL 165 §.

Yhdistäminen ei vaikuta yhdistettävään kiinteistöön kohdistuvaan vuokraoikeuteen tai muuhun erityiseen oikeuteen KmL 218 §.

Muutoksenhaku

Kiinteistönmuodostamislain 285 §:n mukaan kiinteistörekisterin pitäjän yhdistämispäätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla maaoikeuteen kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Rekisteröinti

Yhdistämällä muodostettu kiinteistö merkitään kiinteistörekisteriin, kun yhdistämispäätös saa lainvoiman. Kiinteistö voidaan kuitenkin merkitä kiinteistörekisteriin valitusaikaa odottamatta KmL 217 §:ssä esitetyin perustein.