Julkaisun etusivulle

Muodostusluettelosta rekisteröinti

Rekisteröinti muodostusluettelosta (ennen 1.1.2000 lopetetut toimitukset) Huom. Useimmat lakiviittaukset tässä tekstissä ovat 1.1.2000 kumottuihin pykäliin.

Muodostusluettelossa oleva tontti tai yleinen alue voidaan merkitä kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä kiinteistörekisteriin kuten ennenkin lain 322/1999 seuraavan voimaatulosäännöksen perusteella.

"Jos tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen lain aikana vireille tullut tontinmittaus tai yleisen alueen mittaus on lopetettu ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan niiden osalta tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja niiden nojalla annettuja määräyksiä."

Tontti tai yleinen alue merkitään muodostusluettelosta kiinteistörekisteriin, jos KmL 220-224 §:ssä säädetyt rekisteröintiedellytykset ovat voimassa.

Yleisen alueen rekisteröintiedellytyksistä lisäksi KmL 227 §.

Kiinteistörekisterinpitäjä päättää muodostusluettelossa olevan tontin tai yleisen alueen kiinteistörekisteriin merkitsemisestä. Päätökseen saa hakea muutosta vain, jos merkitseminen on evätty, tehty vastoin tontinomistajan tahtoa tai vapauttaminen on tehty vastoin panttioikeudenhaltijan suostumusta. KmL 219 §

Rekisteröintiin vaaditaan pääsääntöisesti omistajan pyyntö. Jos mittauksen hakija on muu kuin omistaja, rekisterinpitäjä voi päättää rekisteröinnistä kuultuaan kiinteistön omistajaa. Tonttia ei saa merkitä rekisteriin, jos omistaja kieltää sen. KmL 220 § Mikäli tontin rekisteröinti on evätty, rekisteröinti on tehty vastoin omistajan tahtoa tai kiinnityksistä vapauttaminen on tehty kiinteistörekisterinpitäjän harkinnan perusteella ilman pantinhaltijan suostumusta, on päätökseen mahdollisuus hakea muutosta. KmL 219 §

Kiinnityksistä vapauttaminen

Muodostusluettelosta rekisteröitävä tontti tai yleinen alue voidaan rekisteröinnin yhteydessä vapauttaa muodostavan kiinteistön kiinnityksistä kiinnityksenhaltijan suostumuksella tai kiinteistörekisterinpitäjän harkinnan perusteella. 
Kiinteistörekisterinpitäjä päättää kiinnityksistä vapauttamisesta. KmL 224 § 
Kirjattu erityinen oikeus rinnastetaan kiinnityksiin rekisteröintiedellytyksiä harkittaessa.

Kiinteistörekisterinpitäjä ei voi kuitenkaan vapauttaa aluetta kirjatusta erityisestä oikeudesta.

Kiinnitysjärjestely

Jos tontin muodostajakiinteistöjä rasittavat eri kiinnitykset, voivat kiinnityksenhaltijat sopia tulevan tontin kiinnitysten etusijajärjestyksestä. Kiinteistörekisterinpitäjä toteaa sopimuksen mukaisen tontin kiinnitysten järjestelyn muodostusluettelossa olevan tontin rekisteröinnin yhteydessä. 
Kiinteistörekisterinpitäjän on viipymättä ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle, jos tontti on vapautettu kiinnityksistä, tai kiinnitysten etusijajärjestelystä on tehty sopimus. KmL 225 §