Julkaisun etusivulle

Kiinteistön tunnuksen ja laadun muuttaminen

Uusi rakennuspaikka voi syntyä myös kiinteistön laatua tai tunnusta muuttamalla.

Kiinteistön laadunmuutoksen tekee kiinteistörekisterinpitäjä omistaja hakemuksesta tai hänen suostumuksellaan KrL 3§. Omistajalla tulee olla lainhuuto kiinteistöön, jonka laatua ollaan muuttamassa. Kiinteistön tulee vastata tulevaa tonttia tai yleistä aluetta.

Jos päätöksen kohteella on kiinteistörekisterissä rasitemerkintöjä, jotka ovat jo lakanneita esimerkiksi aiemmin suoritettujen yleisten alueiden muodostamistoimitusten johdosta, todetaan päätöksessä näiden lakkaaminen ja poistetaan lakannut merkintä kiinteistörekisteristä. 1.10.2011 jälkeen samassa yhteydessä voidaan kiinteistönmuodostamislain 165 §:n nojalla myös lakkauttaa sellainen tarpeeton rasite, jonka lakkauttamisesta asianosaiset ovat tehneet sopimuksen.

Laadunmuutospäätöksen yhteydessä tulevan tontin pinta-alaksi laitetaan sen todellinen rajamerkkien koordinaateista laskettu pinta-ala.

Jos nk. jäämätontin omistaja hakee rakennuspaikkaansa merkittäväksi kiinteistörekisteriin, voidaan tontti rekisteröidä tekemällä tunnusmuutospäätös KrL 4 § mukaisesti.

Muutoksenhakuoikeudesta on säädetty KrL 14 b §:ssä. Kiinteistön laadunmuutos voidaan merkitä kiinteistörekisteriin muutoksenhakuaikaa odottamatta, jos päätös on tehty hakemuksen mukaisesti tai omistaja on antanut rekisteröintiin suostumuksensa.