Julkaisun etusivulle

Halkomistoimituksen pöytäkirjahakemisto

Halkomistoimituksen yleinen toimitusmenettely vastaa soveltuvin osin tontin lohkomisen toimitusmenettelyä. 

Otsikkoluettelo (kukin otsikko johtaa pöytäkirjapykälän alkuun) 
Halkominen sitovan tonttijaon alueella, 2013 

1 §. Aloitus 
2 §. Tiedottaminen 
3 §. Asianosaiset 
4 §. Toimitusmiehet 
5 §. Esteettömyys
6 §. Hakemusasiakirjat 
7.§ Toimituksen edellytykset
8 §. Vanhat rajat
9 §. Jakosuunnitelma ja päätös halkomisesta
10 §. Toimituskustannukset 
11 §. Lopetus

1 §. Aloitus

Pykälä vastaa tontin lohkomisen aloituspykälää.

Halkomista saa hakea tilan tai sen määräosan omistaja, jolla on lainhuuto tilaan tai sen määräosaan. Tontin määräosan omistajalla, jolla on lainhuuto määräosaan, on oikeus saada tontti halkomalla jaetuksi. KmL 47 §.

2 §. Tiedottaminen

Pykälä vastaa tontin lohkomisen tiedottamispykälää.

3 §. Asianosaiset

Pykälä vastaa tontin lohkomisen asianosaispykälää.

4 §. Toimitusmiehet

Pykälä vastaa tontin lohkomisen toimitusmiespykälää.

5 §. Esteettömyys

Pykälä vastaa tontin lohkomisen esteettömyyspykälää.

6 §. Hakemusasiakirjat

Pykälä vastaa tontin lohkomisen hakemusasiakirjapykälää.

7 §. Toimituksen edellytykset

  • Todetaan kuka tai ketkä toimitusta ovat hakeneet.

  • Todetaan se otetaanko rakennukset halkomiseen mukaan vai ei.

  • Todetaan voimassa oleva asemakaava ja tonttijako.

  • Kerrotaan toimituksen edellytykset eli KML 47 § ja KML 53 § ja todetaan se, että tämän toimituksen suorittamiseksi ovat olemassa kiinteistönmuodostamislain mukaiset  edellytykset.

8 §. Vanhat rajat

Pykälä vastaa tontin lohkomisen rajankäyntipykälää.

9 §. Jakosuunnitelma ja päätös halkomisesta

Jakoperuste:
Jakosuunnitelmassa esitetään jakoperuste eli toimituksen lähtötilanteen mukaiset määräosaomistukset.

Muodostettavat kiinteistöt:
Muodostettavista kiinteistöistä esitetään kiinteistötunnukset ja omistajat siten, että omistajien omistusosuudet ja osoitetiedot ovat myös mukana. Muodostettavasta kiinteistöstä esitetään uudet tunnukset ja pinta-alat.

Osuudet yhteisiin:
Jos halkomisen kohdekiinteistöllä on osuuksia yhteisiin, kerrotaan tässä miten osuudet jakautuvat muodostuvien kiinteistöjen kesken.

Rasitteet:
Vanhat rasitteet ja uudet perustettavat rasitteet käsitellään kuten lohkomistoimituksessa.

Korvaukset:
Todetaan se, onko joku asianosaisista esittänyt korvausvaatimuksia sekä se, mikä on toimitusinsinöörin päätös korvauksista.

Päätös:
Asianosaisille esitetään jakosuunnitelma. Toimitusinsinööri tekee päätöksen halkomisen toimittamisesta. Todetaan, että uudet muodostuvat kiinteistöt on merkitty maastoon toimituskartan osoittamalla tavalla.

10 §. Toimituskustannukset

Pykälä vastaa tontin lohkomisen toimituskustannuspykälää.

11 §. Lopetus

Pykälän sisältö vastaa soveltuvin osin tontin lohkomisen lopetuspykälää

Toimituksen rekisteröinnin jälkeen:

Toimitusinsinöörin on viipymättä ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle suoritetusta halkomisesta, jotta kirjaamisviranomainen voi kohdistaa lainhuudot ja kiinnitykset oikein. Ilmoitukseen on syytä laittaa toimituspöytäkirja ja toimituskartta.