Julkaisun etusivulle

Tonttijaon muuttaminen ja muuttamisen tarve asemakaavaa muutettaessa

Tonttijaon muuttaminen

Tonttijakoa muutetaan aina erillisellä tonttijaolla, myös ohjeellista tonttijakoa. Tonttijaon muuttamisen edellytyksenä on sen sopeutumattomuus asemakaavaan tai maanomistukseen. Myös kaikkien asianosaisten yksimielinen pyyntö riittää perusteeksi tonttijaon muutoksen käynnistämiseen.

Tonttijaosta voidaan vähäisessä määrin poiketa muuttamisprosessia tontin lohkomistoimituksessa (KMA 20§) 

Tonttijaon muuttamisen tarve asemakaavaa muutettaessa

Asemakaavan muutos ei aina johda tonttijaon muuttamistarpeeseen. Kaavamuutos voi koskea vain kaavamääräyksiä, jolloin on selvää, että edellisen kaavan mukaista tonttijakoa ei ole tarpeen muuttaa. Kaavamuutoksen kohdistuessa korttelin tai sen käyttötarkoitusalueiden rajoihin tonttijaon muuttaminen on tarpeen niiden tonttien osalta, joita ao. rajan muutos välittömästi koskee.

Kun sitova tonttijako sisältyy asemakaavaan, sen muuttaminen voi tapahtua joko asemakaavan muuttamisen yhteydessä tai erillisen tonttijaon laatimisen kautta. Jälkimmäisessä tapauksessa tonttijaon muutos tehdään täysin samoin perustein ja menettelytavoin kuin jos muutoksen kohteena oleva tonttijako olisi laadittu erillisenä.