Julkaisun etusivulle

Tonttijaon hyväksymisprosessi, muutoksenhaku ja voimaantulo

Tonttijaon hyväksymisprosessi

Tonttijakoa valmisteltaessa on kuultava asianosaisia (MRL 79 §). Kuulemismenettelystä ei ole asetuksessa säännöksiä, joten siltä osin kunnat voivat menetellä tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla.

Erillinen tonttijakoehdotus on pidettävä julkisesti nähtävillä 14 päivää. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava asianosaisille tavallisella kirjeellä vähintään viikkoa ennen nähtävillepanoa (MRA 39 §). Kuuleminen ja nähtävillepanosta tiedottaminen voidaan hoitaa samalla kirjeellä.

Erillisen tonttijaon hyväksyy kunta (MRL 79 §). Päätösvalta voidaan siirtää kuntalain perusteella. Tonttijaon hyväksymisestä on tiedotettava siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan (MRA 40 §). Tämä ei edellytä sanomalehtikuuluttamista vaan kunta voi vapaasti harkita tiedottamistavan, esim. vain kunnan ilmoitustaululla.

Muutoksenhaku

Erillisen tonttijaon hyväksymispäätökseen liittyvää muutoksenhakua koskeva säännös on MRL:n 190 §:ssä. Sen mukaan kunnan viranomaisen tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus erillisen tonttijaon hyväksymispäätöksestä on asianosaisten lisäksi kunnalla (MRL 194 §). Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista eli tonttijaon hyväksymisilmoituksen julkaisemisesta (HallL 22 §, MRA 40 §). Lisäksi on hyvää hallintomenettelyä noudattaen tonttijaon hakijalle ja muistutuksen tekijälle sekä muulle asianosaiselle tämän pyynnöstä toimitettava hyväksymispäätös tiedoksi ilmoituskirjeellä.

Hyväksymispäätökseen on liitettävä valitusosoitus.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun (KHO:2004:97) perusteella valitusmenettelyä sovelletaan myös viranhaltijan (esim. kaupungingeodeetin) tekemään hyväksymispäätökseen, kun toimivalta perustuu johtosääntöön. 

Oikaisuvaatimus (MRL 187 §) viranhaltijan päätöksestä voi myös tulla muutoksenhakumenettelynä kysymykseen, mutta vain silloin, kun toimivalta on johtosäännöllä annettu lautakunnalle ja lautakunta on omalla edelleendelegointipäätöksellään antanut toimivallan viranhaltijalle.

Voimaantulo

Erillinen tonttijako tulee voimaan hyväksymispäätöksen saatua lainvoiman (MRA 93 §, vrt. MRL 200 § ). Näin ollen tonttijako, josta ei ole valitettu, tulee voimaan viranomaisen hyväksymänä 30 päivän kuluttua hyväksymisilmoituksesta ja lautakunnan delegointipäätöksellä viranhaltijan hyväksymänä 14 päivän kuluttua hyväksymisilmoituksesta.

Tonttijaon käsittelyprosessia voidaan nopeuttaa mm. kaikkien asianosais-ten hyväksymisellä. Tällöin ei tonttijakoehdotusta ole tarpeen asettaa nähtäville (MRA 39 §). Laissa ei ole säännöstä, jonka mukaan myös hyväksymispäätöksen voimaantuloa voitaisiin nopeuttaa asianosaisten hyväksymisellä, niin tarkoituksenmukaiselta kuin se tuntuisikin (vrt. KmL 192 §). Tämä muodollista laatua oleva ongelma voidaan hoitaa (MRL 202 §):n mukaisella menettelyllä, jossa tonttijaon hyväksymispäätökseen kirjataan määräys päätöksen välittömästä voimaantulosta. Ei ole estettä sille, että po. määräys kirjataan jokaiseen tonttijaon hyväksymispäätökseen. Näin menetellen tontin lohkominen ja rekisteröinti voidaan suorittaa heti tonttijaon tultua hyväksytyksi sen varsinaista voimaantuloa odottamatta.

Jos edellä mainitusta välittömän täytäntöönpanomääräyksen sisältävästä tonttijaon hyväksymispäätöksestä kuitenkin valitetaan, valitusviranomainen (hallinto-oikeus) voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi (HallL 32 §). On selvää, että valitustapauksessa tontin lohkominen ja rekisteröinti tulee keskeyttää ilman täytäntöönpanokieltoakin.