Julkaisun etusivulle

Rasitetoimituksen pöytäkirjahakemisto

Rasitteen tai oikeuden perustaminen, siirtäminen tai poistaminen taikka muu rasitetta tai oikeutta koskeva asia käsitellään rasitetoimituksessa tai muun kiinteistötoimituksen yhteydessä KmL 165 §. Säännökset ovat pääosin samoja riippumatta siitä, missä toimituksessa rasitetta käsitellään. Rasitetoimituksen yleinen toimitusmenettely vastaa soveltuvin osin tontin lohkomisen toimitusmenettelyä. 

Otsikkoluettelo (kukin otsikko johtaa pöytäkirjapykälän alkuun)

1 §. Aloitus 
2 §. Tiedottaminen 
3 §. Asianosaiset 
4 §. Toimitusmiehet 
5 §. Esteettömyys
6 §. Hakemusasiakirjat 
7 §. Rasitteet 
8 §. Toimituskustannukset 
9 §. Lopetus

Rasitetoimitus, 2005  

1 §. Aloitus

Pykälä vastaa tontin lohkomisen aloituspykälää.

Rasitetoimitusta saa hakea rekisteriyksikön omistaja taikka kunta, jos kysymys on kuntaa varten perustettavasta tai perustetusta rasitteesta. Yhteiseen alueeseen kohdistuvan rasitteen poistamista, siirtämistä tai muuta muuttamista saa hakea myös yhteisen alueen osakas KmL 166 §.

2 §. Tiedottaminen

Pykälä vastaa tontin lohkomisen tiedottamispykälää
Kun joudutaan suorittamaan rasitetta koskeva pakkotoimenpide, on toimituksesta paras tiedottaa KmL:n 168 §:n ja KmL 169 §:n mukaisesti. KmL 169 §:ssä tarkoitettu kutsu sanomalehdessä on tarpeen julkaista mm. silloin, kun kaikkia rasiteoikeutettuja ei saada vaikeuksitta selville. Mikäli hakemusasiakirjoissa on rasitesopimus, voidaan toimituksen aloittamisesta yleensä sopia KmL 170 §.

Jos toimitus koskee aluetta, johon usealla kiinteistöllä on oikeus, eikä kysymys ole oikeuden poistamisesta, siirtämisestä tai muuttamisesta, riittää kutsukirje yhdelle oikeuden haltijoista. Kirje toimitetaan tiekunnalle, jos on tiedossa, että toimitus koskee tiekunnan tietä KmL 168 §.

3 §. Asianosaiset

Pykälä vastaa tontin lohkomisen asianosaispykälää.

4 §. Toimitusmiehet 

Pykälä vastaa tontin lohkomisen toimitusmiespykälää.

5 §. Esteettömyys

Pykälä vastaa tontin lohkomisen esteettömyyspykälää.

6 §. Hakemusasiakirjat

Pykälä vastaa tontin lohkomisen hakemusasiakirjapykälää.

Rasitetoimituksen hakemusasiakirjat:

  1. Kirjallinen hakemus (Kiinteistötoimitushakemus, 2005  ja sen liitteet (mm. otteet yhtiöiden ja yhteisöjen tarpeellisista kauppa-, yhdistys- tai säätiörekistereistä).
  2. Sopimusta edellyttävää toimenpidettä haettaessa (Rasitesopimus, 2005) rasitesopimus ja kartta, jotka molemmat ovat sopimusosapuolten allekirjoittamat. Rasitesopimus voi olla erillinen tai sisältyä saantokirjaan. Sopimus rasitteesta voidaan tehdä myös toimituksessa. Sopimusosapuoliyhtiön tai -yhteisön osalta tarvitaan rasitteen hyväksymistä koskevat päätökset.
  3. Kiinteistöjen omistusoikeusnäytöt. Rasitetoimituksessa omistusoikeusnäytöksi riittää täydelliset saantoasiakirjat, mikäli lainhuutoa ei ole vielä myönnetty. 

7 §. Rasitteet

Rasitteiden käsittely vastaa pääosin menettelyä tontin lohkomisessa.

Vanha rasite

Uusi rasite:

8 §. Toimituskustannukset

Pykälä vastaa tontin lohkomisen toimituskustannuspykälää.

Rasitetoimituksen toimituskustannukset on hakijan maksettava. Jos toimituksesta on hyötyä muullekin asianosaiselle, on tämän osallistuttava kustannuksiin toimenpiteestä saamansa hyödyn tai muun kohtuullisen perusteen mukaan KmL 167 §.

9 §. Lopetus

Pykälän sisältö vastaa soveltuvin osin tontin lohkomisen lopetuspykälää.

Toimituksessa perustetut oikeudet syntyvät silloin, kun toimituksesta tehdään merkitä kiinteistörekisteriin KmL 192 §. Rasitteet merkitään kiinteistörekisteriin sekä kiinteistörekisterikartalle KrL 7 §KrA 10 §. Rasitteet voidaan eräissä tapauksissa rekisteröidä valituksesta huolimatta.

Kiinteistörekisteriin merkitty rasite sitoo myös osapuolikiinteistöjen uusia omistajia.