Julkaisun etusivulle

2.2 Henkilö- ja laiteresurssit

Seuraavassa tarkastellaan kuntien ja kuntayhtyminen henkilö- ja laiteresursseja. Tiedot ovat kerätty kyselystä tietohallinnosta ja tietotekniikasta 2021. Kyselyyn ovat vastanneet kuntien ja kuntayhtymien ICT-johtajat ja vastuuhenkilöt (N=136, vastausprosentti 35 %). 

5. Miten oman organisaation päätoimisten tietotekniikkahenkilöstön resurssit ovat jakautuneet tehtävittäin?

6. Mikä on oman organisaation päätoimisen tietotekniikkahenkilöstön määrä vuosina 2020 ja 2021 henkilötyövuosina?

11. Työasemien lukumäärä organisaatiossa?

12. Kaikkien työasemien jakautuminen käyttäjäryhmittäin (älypuhelimet, kannettavat tietokoneet, työasemat ja tabletit)?

Toimintaympäristön muutokset eivät ole vaikuttaneet ICT-henkilöstön määrään

Kuntien ja kuntayhtymien ICT- johdolta ja vastuuhenkilöiltä kysyttiin miten organisaation päätoimisten tietotekniikkahenkilöstön resurssit ovat jakautuneet tehtävittäin.

Miten oman organisaation päätoimisen tietotekniikkahenkilöstön resurssit ovat jakautuneet tehtävittäin?

Kuva 8: Miten oman organisaation päätoimisen tietotekniikkahenkilöstön resurssit ovat jakautuneet tehtävittäin?

Kuva 7. Kysymys 5. Miten oman organisaation päätoimisen tietotekniikkahenkilöstön resurssit ovat jakautuneet tehtävittäin? Kysely tietohallinnosta ja tietotekniikasta 2021.

Vastaajat arvioivat, että noin kolmannes päätoimisesta tietotekniikkahenkilöstöstä työskentelee ylläpidon parissa, vajaa kolmannes operatiivisen toiminnan parissa, ja 15 % työskentelee kehittämiseen parissa. Tietotekniikkahenkilöstöstä projekteissa työskentelee arviolta 13 % ja johtamisen osuus organisaation päätoimisesta tietotekniikkahenkilöstöstä on 9 %. Tulosten perusteella tietotekniikkahenkilöstön resurssien jakautumiseen tehtävittäin ei ole tullut merkittäviä muutoksia sitten 2018.

Kyselyssä kysyttiin organisaation päätoimisen tietotekniikkahenkilöstön määrää henkilötyövuosina (htv) ja arviota mahdollisesta määrän muutoksesta vuodesta 2020 vuoteen 2021. Päätoimista tietotekniikkahenkilöstöä oli keskimäärin 10 htv:tä per organisaatio. Merkittäviä muutoksia vuodesta 2020 vuoteen 2021 ei havaittu.

Mikä on oman organisaation päätoimisen tietotekniikkahenkilöstön määrä vuosina 2020 ja 2021 henkilötyövuosina?

Kuva 8. Mikä on oman organisaation päätoimisen tietotekniikkahenkilöstön määrä vuosina 2020 ja 2021 henkilötyövuosina? Vuodet 2018 ja 2021.

Kuva 8. Kysymys 6. Mikä on oman organisaation päätoimisen tietotekniikkahenkilöstön määrä vuosina 2020 ja 2021 henkilötyövuosina? Vuodet 2018 ja 2021. Kysely tietohallinnosta ja tietotekniikasta 2021.

Lukuun tietotekniikkahenkilöstön märästä vaikuttaa suurten kaupunkien suurempi henkilötyövuosien määrä. Pienemmissä kuntaorganisaatioissa tietotekniikkahenkilöstöä on huomattavasti vähemmän (kuva 7). Alle 2000 asukkaan kunnissa tietotekniikkahenkilöstöä ei ole ollenkaan. Useimmissa tapauksissa htv:n määrä korreloi kuntakoon mukaan, eli pienemmissä kunnissa on vähemmän omaa ICT-henkilöstöä ja suuremmissa enemmän. On hyvä muistaa, että ICT-toimintojen ulkoistuksen aste vaikuttaa myös lukuihin.

Tietotekniikkahenkilöstön määrä on laskenut vuodesta 2018, jolloin kunnissa oli tietotekniikkahenkilöstöä keskimäärin 12 htv:tä ja kuntayhtymissä 13htv:tä.

Digitalisaation myötä kunnille tulee uusia ja uudenlaisia velvoitteita esimerkiksi kansallisten rekisterien ja palveluiden kuten tulorekisterin käyttöön liittyen. Lakien toimeenpano vaatii tiedonhallinnan kyvykkyyttä. Digitalisaatioon liittyvä suoran ja välillisen työn määrän voi arvioida kasvaneen, mutta se ei heijastu tietotekniikkahenkilöstön määrään. Perustietotekniikkaan liittyvän tukityön määrä näyttää vakiintuneen, ja sitä on pitkälti ulkoistettu. Digitalisaatio vaikuttaa kaikkeen kuntatyöhön eri toimialoilla ja muuttaa sekä, asiantuntija-, että toimeenpanevaa työtä. Tämä asettaa uudenlaisia vaatimuksia sille, että digitalisaatiota ymmärretään riittävän hyvin kunnan eri tasoilla. Tämä tarkoittaa tiedon hallinnan ja hyödyntämisen osaamista, sekä kykyä soveltaa teknologiaa arjen työssä.

Kuntien ja kuntayhtymien laitekanta

Kannettavien tietokoneiden ja työasemien määrä on kasvanut vuodesta 2018 vuoteen 2021. Vuonna 2021 kannettavien tietokoneiden ja työasemien määrä kuntaorganisaatioissa oli keskimäärin 2713 kpl per organisaatio. Kannettavien tietokoneiden ja työasemien määrä on kasvanut noin kolmanneksen. Lukuja tulkitessa on hyvä ottaa huomioon, että emme tiedä onko vastauksissa huomioitu esimerkiksi leasing-laitteet.

Työasemien lukumäärä organisaatiossa? Kannettavat tietokoneet ja työasemat yhteensä

Kuva 9. Työasemien lukumäärä organisaatiossa? Kannettavat tietokoneet ja työasemat yhteensä.

Kuva 9. Kysymys 11. Työasemien lukumäärä organisaatiossa? Kannettavat tietokoneet ja työasemat yhteensä. Kysely tietohallinnosta ja tietotekniikasta 2021.

Työasemien lukumäärä organisaatiossa? Kannettavien tietokoneiden ja työasemien määrien keskiarvo (vertailu vuosista 2018 ja 2021)

Kuva 10. Työasemien lukumäärä organisaatiossa? Kannettavat tietokoneet ja työasemat. Kysely tietohallinnosta ja tietotekniikasta 2021.

Kuva 10. Kysymys 11. Työasemien lukumäärä organisaatiossa? Kannettavat tietokoneet ja työasemat. Kysely tietohallinnosta ja tietotekniikasta 2021. Vertailu vuosina 2018 ja 2021, määrien keskiarvo.

Laitekannan kasvua selittää digitalisaatio, työn murros ja koronapandemian vaikutukset (etätyöhön ja -opetukseen siirtyminen keväällä 2020). Oppivelvollisuuden laajentumisen vaikutukset eivät todennäköisesti vielä näy kartoituksen laitemäärien tiedoissa, koska tiedot ovat kerätty huhtikuussa 2021. Oppivelvollisuuden laajentumisen on arvioitu lisäävän työasemien määrää vajaalla 60 000 kappaleella koko maassa. Tämä vaikuttaa erityisesti koulutuskuntayhtymiin.

Älypuhelinten ja tablettien hyödyntäminen kuntatyössä on arkipäiväistynyt ja laitteiden määrät ovat myös kasvaneet tasaiseen tahtiin (kuvat 11 ja 12).

Työasemien lukumäärä organisaatiossa? Älypuhelinten lukumäärän keskiarvo (vertailu vuosista 2018 ja 2021).

Kuva 11. Työasemien lukumäärä organisaatiossa? Älypuhelimet keskiarvo. Vertailu vuosista 2018 ja 2021.

Kuva 11. Kysymys 11. Työasemien lukumäärä organisaatiossa? Älypuhelimet keskiarvo. Vertailu vuosista 2018 ja 2021. Kysely tietohallinnosta ja tietotekniikasta 2021.  

Työasemien lukumäärä organisaatiossa? Tablettien lukumäärän keskiarvo (vertailu vuosista 2018 ja 2021)

Kuva 12. Työasemien lukumäärä organisaatiossa? Tabletit, keskiarvo.

Kuva 12. Kysymys 11. Työasemien lukumäärä organisaatiossa? Tabletit, keskiarvo. Kysely tietohallinnosta ja tietotekniikasta 2021.

Kun älypuhelimien, kannettavien tietokoneiden, työasemien ja tablettien määrää tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena ja seurataan niiden käyttäjäryhmiä, nähdään, että 64 % organisaation laitteista on työntekijöiden käytössä. Kolmannes laitteista on asiakkaiden käytössä ja 6 % välineistä on hankittu luottamushenkilöiden käyttöön. Luottamushenkilöiden ja asiakkaiden käytössä olevat laitemäärät ovat nousseet tasaisesti viimeisen 10 vuoden ajan.

Kaikkien työasemien jakautuminen käyttäjäryhmittäin (älypuhelimet, kannettavat tietokoneet, työasemat ja tabletit)

Kuva 13. Kaikkien työasemien jakautuminen käyttäjäryhmittäin (älypuhelimet, kannettavat tietokoneet, työasemat ja tabletit)?

Kuva 13. Kysymys 12. Kaikkien työasemien jakautuminen käyttäjäryhmittäin (älypuhelimet, kannettavat tietokoneet, työasemat ja tabletit)? Kysely tietohallinnosta ja tietotekniikasta 2021.