Julkaisun etusivulle

Lohkomisen pöytäkirja

1 §. Aloitus

Toimitus on tullut vireille Helsingin käräjäoikeuden toimitettua kiinteistörekisterin pitäjälle ilmoituksen NN:lle . .2001 myönnetystä lainhuudosta määräalaan.

Kiinteistörekisterin pitäjä on antanut . .2001 toimitusmääräyksen tämän toimituksen suorittamiseksi ja määrännyt toimitusinsinööriksi NN:n.

Toimitus aloitettiin muodostettavalla tontilla/ kaupunkimittausosastolla klo .

Pykälässä kirjataan vireilletulotapa, aloitusaika sekä toimituspaikka.

  • Toimituskokous
  • Toimitusinsinöörin myöhästyminen, uusi kokous [KmA 40§]
  • Hakemus
  • Kiinteistötoimitushakemus, 2005
  • Toimitusmääräys
  • Vireilletulo

Hakemus

Toimitusta haetaan kirjallisesti kiinteistörekisterinpitäjältä, [KmL 14 §]. Toimitusta saa hakea kiinteistön tai määräalan omistaja tai osaomistaja, sekä erityisen oikeudenhaltija (vuokramies), [KmL 22 §], [KmA 6 §]. Hakemuksen sisältö ja siihen liitettävät selvitykset luetellaan pykälissä [KmA 7§] ja [KmA 8 §].

Toimitusmääräys

Toimitusmääräyksen antaa kiinteistörekisterinpitäjä. Jos hakemus on puutteellinen, on hakijalle varattava tilaisuus täydentää hakemusta, [KmL 15 §]. Toimitusmääräyksen antamisen jälkeen, tai kun määräalan saannon lainhuudosta on tullut ilmoitus kirjaamisviranomaiselta, on toimitukselle viivytyksettä määrättävä toimitusinsinööri, [KmA 10 §].

Mikäli toimituksen alkukokousta ei pidetä viipymättä, tulee toimitusmääräyksen antamisesta ja toimitusinsinöörin määräämisestä tiedottaa hakijalle, [KmA 10 §];. (Tullee harvoin kysymykseen tontin lohkomisen yhteydessä.)

Kiinteistötoimituksessa on suoritettava hakemuksessa mainittu toimitus. Mikäli hakemuksen tarkoituksen toteuttamiseksi on tarpeen, voidaan hakijan suostumuksella haetun toimituksen sijasta tai sen yhteydessä suorittaa muukin toimitus tai toimenpide, KmL 16.2 §. Edellämainittu toimitus tai toimenpide voidaan suorittaa ilman eri toimitusmääräystä, [KmA 12 §].

Vireilletulo

Toimitus tulee vireille toimitusmääräyksen antamisesta lukien, KmL 16 §

Toimitus voi tulla vireille myös määräalalle myönnetyn lainhuudon perusteella, [KmL 22 §].

Tontin lohkomista voidaan lykätä, jos on olemassa perusteltu syy, [KmL 22 §].

Tällaisena syynä voidaan pitää mm. sitä, että määräala kattaa vain osan tonttia, tai kiinnitysjärjestelyjen keskeneräisyyttä tai että tonttijakoa on tarkoitus muuttaa.

Kiinteistörekisterinpitäjä voi hakemuksettakin määrätä tontin lohkomisen suoritettavaksi, [KmL 22 a §].

Jos toimitushakemus on asianmukainen, on kiinteistörekisterinpitäjän annettava toimitusmääräys ja määrättävä toimitusinsinööri, [KmL 15 §], [KmA 10 §].

 

2 §. Tiedottaminen

Toimituksen aloittamisesta on tiedotettu . .2001 lähetetyillä kutsukirjeillä KML 168 §:ssä säädetyllä tavalla. Tiedotusliite toimituksessa.

Toimituksesta on tiedotettu Helsingin kaupungille KML 168 §:n 4 momentin mukaisesti.

Toimituksen aloittamisesta on tiedotettu . .2001 lähetetyillä kutsukirjeillä ja . .2001 julkaistuilla kuulutuksilla KML 169 §:ssä säädetyllä tavalla. Tiedotusliite toimituksessa.

Toimituksesta on tiedotettu Helsingin kaupungille KML 168 §:n 4 momentin mukaisesti.

Toimituksen aloittamisesta on sovittu KML 170 §:ssä säädetyllä tavalla.

Toimituksesta on tiedotettu Helsingin kaupungille KML 168 §:n 4 momentin mukaisesti.

Pykälässä kirjataan toimituksen tiedotustapa sekä näyttö siitä, että tiedottaminen on suoritettu.

Kutsukirjeet

Kutsukirjeet on toimitettava kaikille asianosaisille, [KmL 168 §]. Yhteisomistuksessa olevien kiinteistöjen osalta samaan osoitteeseen tarvitsee lähettää vain yksi kutsu, [KmA 42 §]. 
Kuolinpesän osalta riittää ilmoittaminen pesän hoitajalle. 
Ilmoitus holhouslautakunnalle, [KmA 43 §].

Kutsu yhteisen alueen omistajille, rasiteoikeuden haltijoille ja tiekunnalle, [KmL 168.2 §], [YaL 26 §].

Kutsu kunnalle, KmL 168.3 §.

Kuntien välistä rajaa määrättäessä on syytä tiedottaa toimituksesta myös naapurikunnalle

Lähettäminen

Pääsääntöisesti kutsut lähetetään tavallisina kirjeinä. Kutsukirje on annettava vähintään kymmenen päivää ennen alkukokousta postin kuljetettavaksi tai luovutettava vastaanottajalle vähintään seitsemän päivää ennen alkukokousta kirjallista todistusta vastaan (saantitodistus), KmL 169.2 §, YaL 26 §.

Kuulutus

Jos kaikkia asianosaisia ei voida kutsukirjeillä tavoittaa asianosaisten selvittämisen vaikeuden tai osoitteiden puutteellisuuden vuoksi, on syytä lisäksi julkaista kuulutus sanomalehdessä. Käytännössä tarve ilmenee silloin, kun käsitellään vanhoja rasitteita, tai kiinteistön omistajan osoite ei ole tiedossa, Kml 169.1 §.

Sopimalla

Toimituksen suorittamisesta ei tarvitse tiedottaa, jos asianosaiset siihen suostuvat, KmL 170.2 §

Menettelyä käytetään niissä kiireellisissä mittauksissa, joissa asianosaisten piiri on pieni tai mahdollisissa jatkokokouksissa. Samalla sovitaan yleensä toimituksen hyväksymisestä, jolloin valitusaikaa ei tarvitse noudattaa.