Julkaisun etusivulle

Tontin lohkomisen pöytäkirjahakemisto

Hakemistona toimii tontin lohkomisen pöytäkirjan otsikkoihin liitetyt pykälän sisällön kuvaus, viittaukset hakusanoihin ja lakipykäliin sekä mallipykälät. 
Otsikkoluettelo: (kukin otsikko johtaa pöytäkirjapykälän alkuun) 

1 §. Aloitus 
2 §. Tiedottaminen 
3 §. Asianosaiset 
4 §. Toimitusmiehet 
5 §. Esteettömyys 
6 §. Perusedellytykset 
7 §. Hakemusasiakirjat 
8 §. Lakannut yhteinen alue 
9 §. Rajat 
10 §. Lykkäys 
11 §. Jatkaminen 
12 §. Asianosaiset 
13 §. Esteettömyys 
14a §. Muodostajakiinteistöjen pinta-alojen tarkistus 
14 §. Pinta-alatiedot 
nn §. Tontinosan lunastus 
15 §. Rasitteet 
16 §. Käyttöoikeuden rajoitukset 
17 §. Osuudet yhteisiin 
18 §. Pysyvyyskiinnitys
19 §. Kiinnitysten järjestely 
20 §. Rekisteröintiedellytykset 
21 §. Kantakiinteistö 
22 §. Toimituskustannukset 
23 §. Lopetus 

Tontin lohkomistoimitus, 2005 
Pöytäkirjan otsikko

1 §. Aloitus

Pykälässä kirjataan vireilletulotapa, aloitusaika sekä toimituspaikka. 
Toimituskokous
Toimitusinsinöörin myöhästyminen, uusi kokousKmA 40§ 
Hakemus
Kiinteistötoimitushakemus, 2005 
Toimitusmääräys
Vireilletulo
Mallipykälä  

2 §. Tiedottaminen

Pykälässä kirjataan toimituksen tiedotustapa sekä näyttö siitä, että tiedottaminen on suoritettu.

Kutsukirjeet
Kutsukirjeen sisältö, KmA 38§ Kutsukirje, 2005 
Postitusluettelo, 2005 
Lähettäminen
Kuulutus 
Kuulutuksen sisältö, KmA 38 § 
Kuulutus, 2005 
Sopimalla 
Tontin lohkomisen hyväksyminen, 2005 
Tiedottamisessa havaittu puutteellisuus, KmL 170.3 §.
Mallipykälä  

3 §. Asianosaiset

Pykälässä luetellaan kaikki paikalla olevat asianosaiset ja kirjataan asianosaisuusperuste.

Asianosainen 
Asianosainen toimituksessa on hakija ja muu henkilö, jonka oikeutta toimitus välittömästi koskee, KmL 17 §. 
Hakija 
Omistaja 
Rajanaapuri
Rasite-, vuokra- tai muun oikeuden haltija, KmL 17 §KmL 18.3 § 
Panttioikeuden haltija
Kunta 
Valtuutus 
Valtakirjamalli (lomakemalliin) 
Mallipykälä 

4 §. Toimitusmiehet

Pykälässä kirjataan toimitusmiehet. Pykälään merkitään myös toimitusinsinöörin sekä asianosaisten kanta uskottujen miesten tarpeellisuudesta. Asianosaisen niin vaatiessa, uskotut miehet on kutsuttava.

Toimitusmiehet 
Toimitusinsinööri 
Toimitusinsinöörin myöhästyminen, uusi kokous, KmA 40 §. 
Toimitusinsinöörin toimivalta
Uskottu mies
Asiantuntija
Asiantuntijan palkkio, KmA 4 §. 
Asiantuntijalausunto, KmA 5 §. 
Toimitusmiesten ratkaisuvalta 
Uskotun miehen palkkio
Mallipykälä

5 §. Esteettömyys

Pykälässä todetaan, että toimitus voidaan aloittaa, sekä toimitusmiesten esteettömyys.

Toimitusinsinöörin on ensimmäisessä kokouksessa tiedusteltava asianosaisilta, onko esteellisyysmuistutuksia toimitusmiehiä tai toimitusta vastaan, KmA 41 §.

Esteettömyys 
Mallipykälä 

6 §. Perusedellytykset

Pykälässä kirjataan toimituksen kohteena olevaa kiinteistöä koskevat asemakaava ja tonttijako, KmA 20 § Mallipykälä

7 §. Hakemusasiakirjat

Pykälässä luetellaan toimituksen hakemiseen ja rekisteröintiin liittyvät asiakirjat. Hakijan tulee allekirjoittaa toimitushakemus. Telefaxilla lähetetty allekirjoitettu hakemus ei riitä vaan hakijalta tulee vaatia allekirjoitettu alkuperäinen hakemus.
Toimitukseen voi liittää myös muita toimitukseen liittyviä asiakirjoja.

Hakemus, KmA 7 §
Hakemuksen liitteet, KmA 8 §
Viran puolesta hankittavat asiakirjat 
Asianosaisen hankkimat asiakirjat 
Rasitesopimusmalli 
Pantinhaltijan suostumus/ pantinhaltijoiden sopimus kiinnitysten järjestelystä. 
Mallipykälä 

8 §. Lakannut yhteinen alue

Pykälässä todetaan ja määritetään toimituksen kohteena olevien kiinteistöjen ne "lain tilojen yhteisten teiden ja valtaojien sekä niihin verrattavien alueiden lakkaamisesta yhteisinä alueina" 983/76, LakkL 1 §:n tarkoittamat yhteiset alueet, jotka ovat siirtyneet viereisiin kiinteistöihin mainitun lain, LakkL 7 §:n, LakkL 9 §:n tai LakkL 10 §:n perusteella 1.3.1977.

Ei detaljikaavaa 1.3.1977
Detaljikaava 1.3.1977
Alueellinen selvittämistoimitus 
Mallipykälä

9 §. Rajat

Todetaan tontin vanhat ja uudet rajamerkit sekä niiden laatu.

Luetellaan kadonneet/ vaurioituneet/ siirtyneet rajamerkit, joiden johdosta rajanmääritys on tarpeen.

Todetaan ne kiinteistöt, joiden välillä raja määritetään, sekä pyykkivälit, joilla raja käydään.

Todetaan, millä perustein rajanmääritys on tapahtunut.

Todetaan asianosaisten vaatimus rajan paikan suhteen.

Todetaan sopimukseen perustuva tonttijaosta poikkeaminen sekä sen perusteet. KmA 20.2 §

Todetaan rajamerkit, joita ei ole tarpeen rakentaa, sekä kiinteistön omistajan suostumus tähän, KmL 185 §.

Toimituskartassa osoitetaan vanhat ja uudet ja uudelleen rakennetut rajamerkit, rakentamatta jätetyt rajamerkit sekä rajamitat, KmA 47 §KmA 49 §

Rajankäynti

Mallipykälä

10 §. Lykkäys

Pykälässä todetaan syy, jonka vuoksi kokous on keskeytettävä ja päätetään jatkokokouksesta.

Lykkäyksen perusteet 
Mallipykälä

11 §. Jatkaminen

Pykälässä kirjataan jatkokoukouksen aika ja paikka tai kokouksen koollekutsumistapa.

12 §. Asianosaiset

Katso edellä 3 §.

13 §. Esteettömyys  

Katso edellä 5 §.

14 a §. Muodostajakiinteistöjen pinta-alojen tarkistus

UKTJ:n käyttöönoton yhteydessä kunnan kiinteistörekisterin pitäjän toimialue on laajentunut käsittämään myös asemakaava-alueella sijaitsevat tilat. Tästä syystä on rekisterin tietojen parantamiseksi koettu tarkoituksenmukaiseksi sellainen menettely, että tontin lohkomisen yhteydessä voidaan tontin muodostajakiinteistöinä olevien tilojen pinta-alat tarkistaa. Jos muodostajakiinteistön pinta-ala menisi toimituksen jälkeen negatiiviseksi, on tarkistus aina tehtävä.

Pinta-alojen tarkistus perustetaan käytössä olevaan valmiiseen kartoitus- ja laskenta-aineistoon. Suurten tilojen kohdalla tarkistukseen ei ole tarvetta. Ohjearvona voidaan pitää, että jos muodostajatilan jäljelle jäävä pinta-ala on alle 500 m2, tarkistus on syytä tehdä aina ja sitä suurempien alueiden osalta harkinnan mukaan. 

Pinta-alatarkistus ei ole toimituksessa tehtävä valituskelpoinen päätös, vaan teknisluonteinen toteaminen, johon ei ole muutoksenhakuoikeutta. Näin ollen tarkistusta ei ole syytä tehdä, jos asiasta syntyy toimituksessa epäselvyys tai riita. Tällöin voidaan pinta-alaepäselvyys ratkaista esim. kiinteistönmääritystoimituksella. 

Mikäli lakanneista yhteisistä alueista aiheutuneita pinta-alalisäyksiä ei ole aiemmin muodostajakiinteistölle tehty, ne voidaan kirjata tämän pykälän yhteydessä.

Mallipykälä

14 §. Pinta-alatiedot

Pykälässä todetaan muodostettavien tonttien pinta-alat, muodostajakiinteistöjen ja muodostajamääräalojen pinta-alat, sekä todetaan sisältyvätkö muodostajakiinteistöt ja muodostajamääräalat kokonaan tai osittain tonttiin. Mikäli kiinteistö sisältyy kokonaan tonttiin, mutta jää edelleen haamukiinteistönä voimaan, on tämä todettava, KmL 151 §.

Pykälässä todetaan mikäli tontti on mitattu tonttijaosta poiketen sekä syy siihen.

Pykälässä annetaan tarvittaessa rekisteriyksikölle nimi, KmA 56 §.

Tonttijaosta poikkeaminen 
Mallipykälä

Seuraavissa pykälissä käsitellään Tontinosan lunastus.

15 §. Rasitteet

Pykälässä käsitellään muodostajakiinteistöä koskevat rasittavat ja oikeuttavat vanhat rasitteet ja yksityistieoikeudet sekä lakkaamislain 983/76 perusteella syntyneet rasitteet.

Pykälässä käsitellään lisäksi uudet perustettavat rasitteet.

Mikäli rasitesopimuksessa ei ole perustamiskustannuksissa huomioitu rasitetoimituksen kustannuksia, on huomioitava KmL 167 §.

 

Vanha rasite: 
Poistaminen,KmL 159.3 §, KmL 161 § 
Siirtäminen, KmL 160 § Muuttaminen, KmL 160 §

Voimaan jättäminenKmL 159 §, 
Korvaus, KmL 161 §KmL 162 §KmL 164 §KmL 201 §,KmL 204 §

Yksityistie, KmL 165.2 § 
Rakennusrasite, KmL 154.3 §MRA 80 §

Väliaikainen oikeus 
Epäselvyys KmL 101 §

 

Uusi rasite: 
Sallitut rasitetyypit,KmL 154 §, KmL 154 a § 
Perustamisedellytykset, KmL 154 §KmL 156 §KmL 157 § 
Hakemusasiakirjat 
Rasitesopimus, 2005 
Pakkorasitteet, KmL 156.2 §

Oikeutettu kiinteistö 
Rasitettu rekisteriyksikkö 
Rasite kuntaa vartenKmL 155 § 
Määräaikainen rasiteKmL 154.2 §

Rasitealue, KmL 158.1§

Ehdot ja rajoituksetKmL 158.1 § 
RakentamisvastuuKmL 158.2 § 
KunnossapitovastuuKmL 158.2 §

Korvaus, KmL 162 §KmL 201 §KmL 204 §

Rasitteiden rekisteröinti käyttöoikeusyksikköinä

Mallipykälä  

 

16 §. Käyttöoikeuden rajoitukset

Pykälässä todetaan muodostajakiinteistöihin kohdistuvat käyttöoikeuden rajoitukset, sekä niiden kohdistuminen muodostettavaan tonttiin.

Nämä rajoitukset on merkitty kiinteistörekisteriin.

Tällaisia eri viranomaisten päättämiä rajoituksia ovat muunmuassa:

 • Maakaapeli
 • Maakaasu
 • Yleistieoikeus
 • Junarata, metro
 • Voimansiirtolaitteet
 • Luonnonmuistomerkki
 • Pohjavesialue

Jos rajoitus ei kohdistu mitattavan tontin alueeseen, riittää toteaminen, että kiinteistörekisteriin merkitty rajoitus ei kohdistu tontin alueeseen.

Jos rajoitus kohdistuu mitattavan tontin alueeseen, se on yksilöitävä kuten kiinteistörekisterissä on merkitty, sekä merkittävä myös toimituskartalle.

Mallipykälä  

 

17 §. Osuudet yhteisiin

Pykälässä selvitetään muodostajakiinteistön osuudet yhteisiin ja todetaan, saako tontti osuuden niihin,KmL 150.2 §.

Osuus yhteisiin  KML 152 § 
Käsittely toimituksessa

Saanto

Osuuden suuruus KmL 150.2 §KmA 18 § 
Osakkuusluku

Osuussuhde 
Osuuden siirtäminen

Rekisteröinti 
Epäselvyys 
Mallipykälä 

18 §. Pysyvyyskiinnitys

Pykälässä todetaan muodostajakiinteistöihin kohdistuvat pysyväiskiinnitykset ja kirjatut erityiset oikeudet, ja mihin kiinteistöön ne kohdistuvat toimituksen jälkeen. Jos kiinnitys tai kirjattu erityinen oikeus ei kohdistu mitattavaan tonttiin, ja yksilöinti, mihin kiinteistöön/ kiinteistöihin se kohdistuu on kohtuuttoman suuritöistä, voidaan vain todeta, että se ei kohdistu mitattavaan tonttiin.

Nämä kiinnitykset on merkitty rasitustodistukseen.

Tällaisia pysyvyyskiinnityksiä ovat muunmuassa:

 • Vuokraoikeuden kiinnitys (poistuva)
 • Erottamisoikeuden kiinnitys (poistuva)

Kirjattu erityinen oikeus voi olla, MK 14:1 §. 

 • Vuokraoikeus tai muu käyttöoikeus
 • Eläkeoikeus
 • Metsänhakkuuoikeus
 • Oikeus ottaa maa-aineksia tms.

Oman ryhmänsä muodostavat ne rasitustodistukseen merkityt käyttö- ja vallintaoikeuden rajoitukset, joita ei ole vielä merkitty kiinteistörekisteriin, koska toimitus on kesken. Näiden kiinnitysten osalta on oltava varmaa tietoa, mikäli todetaan, että ne eivät kohdistu.

Oman ryhmänsä muodostavat rasitustodistukseen merkityt konkurssipäätökset, ulosottopäätökset tms, jotka yleensä estävät rekisteröinnin, KmL 24 §.

Mallipykälä 

19 §. Kiinnitysten järjestely

Pykälässä todetaan muodostajakiinteistöön kohdistuvat velkakiinnitykset ja päätetään asianosaisten pyytämistä tai sopimista kiinnitysten järjestelyistä.

Pantinhaltijat on kutsuttava mukaan asianosaisina toimituskokoukseen, jos on aikomsu köyttää vahingottomuusharkintaa.

Epäselvissä tapauksissa on syytä olla yhteydessä käräjäoikeuteen.

Mikäli panttioikeuden haltija luovuttaa panttikirjat toimituksessa, on hänelle annettava niistä vastaanottokuittaus. 

Vastaanottokuittausmalli 
Vapauttaminen KmL 28 §

EtuoikeusjärjestelyKmL 24 §.

Mallipykälä 

20 §. Rekisteröintiedellytykset

Pykälässä selvitetään tontin lohkomis- ja rekisteröintiedellytykset.

Rekisteröintiedellytykset: 
Omistuksen yhtenäisyys 
Lainhuuto 
Kiinnitysten yhtenäisyys

Muut edellytykset: 
Tontin alue tai sen osa ei ole ulosmitattu, eikä kuulu konkurssipesään, KmL 24 §.

Jos tontilla ei ole rekisteröintiedellytyksiä, toimitus on jätettävä sikseen. KmL 179 §

Sikseen jättäminen (tulee uutta tekstiä) 
Mallipykälä 

21 §. Kantakiinteistö

Pykälässä määrätään kantakiinteistöt.
Kantakiinteistö KmL 21 § KmA 100 § . 
Mallipykälä

22 §. Toimituskustannukset

Pykälässä määrätään toimituskustannusten maksaja sekä toimituskustannusten perusteet. Toimituskustannukset maksaa lohkottavan tontin omistaja tai toimitusta hakenut erityisen oikeuden haltijana oleva vuokramies, KmL 209§.

Toimituskustannukset

Kiinteistötoimitusmaksu

Toimitusmenot

Toimituskustannusten jakaminen, KmL 209 § 
Rauenneen tai sikseen jätetyn toimituksen kustannukset, KmL 210 §

Aiheettomasti haettu toimitus tai aiheettomasti aiheutetut toimituskustannukset, KmL 211 §

Hakemuksen peruuntumisesta johtuvat kustannukset,KmL 178 §, KmA 70 §

Kuntaliiton kiinteistötoimitustaksamalli ja laatimisohje 2001

Mallipykälä

23 §. Lopetus

Pykälässä todetaan toimituksen lopettaminen, ilmoitetaan muutoksenhakuoikeudesta, annetaan valitusosoitus ja ilmoitetaan muutoshakemuksen jättöpaikka.

Muutoksenhaku, KmL 190 §KmL 231KmL 232KmL 234 §.

Valitusosoitus, KmL 233.

Kirjallinen valitusosoitus on aina liitettävä pöytäkirjaan, KmL 190 §. Valitusosoitus, erillinen tonttijako, 2005 
Valitusosoitus, kiinteistötoimitus, 2005

Valitusaika, KmL 234 §, Laki määräaikojen laskemisesta, (150/30), MäL 
Mallipykälä 

Tämä toimitus täyttää KmL 192 §:ssä ja KmA 57 §:ssä esitetyt vaatimukset. 
Kiinteistörekisterinpitäjä 
Toimitus merkitty kiinteistörekisteriin

 

Lisää aiheesta