Yleiskirje 27/80/2009, Piia Sinisalo/aha 7.12.2009

Kiinteistöjen kirjaamisasiat siirtyvät käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle 1.1.2010

– mm. Etuostolain 9 §:n mukainen ilmoitus on 1.1.2010 
lähtien tehtävä käräjäoikeuden sijasta kirjaamisviranomaiselle eli ao. maanmittaustoimistolle 
– uusi kaupanvahvistajalaki ja -asetus voimaan 1.1.2010

Kiinteistöjen kirjaamisasiat siirtyvät käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle 1.1.2010. Kiinteistöjen kirjaamisasioita ovat lainhuutoa, kiinnityksiä sekä erityisten oikeuksien kirjaamista koskevat asiat.

 

Vuoden 2010 alusta lähtien kiinteistöjen kirjaamisviranomainen on se maanmittaustoimisto, jonka toimialueella kiinteistö sijaitsee. 1.1.2010 alkaen kirjaamista haetaan ja kirjaamisasia ratkaistaan siinä maanmittaustoimistossa, jonka toimialueella kiinteistö sijaitsee.

 

Kuntien ja kaupunkien kannalta on lisäksi olennaista, että etuostolain 9 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus etuosto-oikeuden käyttämistä koskevasta päätöksestä, on 1.1.2010 lähtien tehtävä käräjäoikeuden sijasta sille kirjaamisviranomaiselle eli maanmittaustoimistolle, jonka toimialueella kiinteistö on. Etuostolain 10 §:n mukaan kunta menettää etuosto-oikeuden, jos ilmoitusta ei ole tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

 

Myös maankäyttö- ja rakennuslain 91p §:n kehittämiskorvauksen kirjaamiseen sekä 97 §:n rakentamiskehotukseen liittyvät ilmoitukset tulee 1.1.2010 lähtien tehdä käräjäoikeuden sijasta sille kirjaamisviranomaiselle, jonka toimialueella kiinteistö sijaitsee.

 

Maakaareen tehtyjen muutosten lisäksi kirjaamisasioiden siirtyminen on aiheuttanut teknisiä tarkistuksia useisiin eri lakeihin. Myös lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä koskevaa sääntelyä on osin uudistettu.

 

Kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta on säädetty erillinen laki (24.7.2009/584). Voimaanpanolain 1 § sisältää luettelon laeista, jotka tulevat voimaan 1.1.2010.

 

Samassa yhteydessä kirjaamisasioiden siirron kanssa eli 1.1.2010 tulevat voimaan myös uusi laki kaupanvahvistajista 24.7.2009/573) sekä Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistajista (8.10.2009/734) ja vanha kaupanvahvistaja-asetus (5.12.1996/958) kumoutuu.

 

Lisätiedot:
Piia Sinisalo, lakiasiat, puh. 09 771 2457
Matti Holopainen, yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö, puh. 09 771 2269
Alf Henriksson, lakiasiat, puh. 09 771 2451

Kiinteistöjen kirjaamisasiat siirtyvät käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle 1.1.2010 

 

– Mm. Etuostolain 9 §:n mukainen ilmoitus on 1.1.2010 lähtien tehtävä käräjäoikeuden sijasta kirjaamisviranomaiselle eli ao. maanmittaustoimistolle

Kiinteistöjen kirjaamisasioita ovat lainhuutoa, kiinnityksiä sekä erityisten oikeuksien kirjaamista koskevat asiat.

 

Vuoden 2010 alusta lähtien kirjaamisviranomainen on se maanmittaustoimisto, jonka toimialueella kiinteistö sijaitsee. Maanmittaustoimistojen lukumäärästä, toimialueista ja hallintopaikoista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

 

1.1.2010 alkaen kirjaamista haetaan ja kirjaamisasia ratkaistaan ao. maanmittaustoimistossa. 31.12.2009 klo 16.15 saakka kirjaamishakemukset voi jättää siihen käräjäoikeuteen, jonka tuomiopiirissä kiinteistö sijaitsee.

 

Kuntien ja kaupunkien kannalta on lisäksi olennaista, että etuostolain 9 §:n mukainen kirjallisesti tehtävä ilmoitus etuosto-oikeuden käyttämistä koskevasta päätöksestä, on 1.1.2010 lähtien tehtävä sille kirjaamisviranomaiselle eli maanmittaustoimistolle, jonka toimialueella kiinteistö on. 31.12.2009 klo 16.15 saakka ilmoitus tulee tehdä sille käräjäoikeudelle, jonka tuomiopiirissä kiinteistö on. Tämä on tärkeää ottaa huomioon, koska etuostolain 10 §:n mukaan kunta menettää etuosto-oikeuden, jos ilmoitusta ei ole tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

 

Etuostolain 9 §:ään ei ole tehty muita muutoksia kuin kirjaamisviranomaisen muutoksesta johtuva muutos. 1.1.2010 voimaantuleva etuostolain 9 § kuuluu näin ollen seuraavasti:

Jos kunta päättää käyttää etuosto-oikeuttaan myytyyn kiinteistöön, sen tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä ostajalle, myyjälle ja sille kirjaamisviranomaiselle, jonka toimialueella kiinteistö on. Päätös on tehtävä ja siitä ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona tiedoksi ostajalle ja myyjälle siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

 

Jos luovutus käsittää kahden tai useamman kirjaamisviranomaisen toimialueella olevia kiinteistöjä, on 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus tehtävä erikseen kullekin kirjaamisviranomaiselle.

Myös maankäyttö- ja rakennuslain 91p §:n kehittämiskorvauksen kirjaamiseen sekä 97 §:n rakentamiskehotukseen liittyvät ilmoitukset tulee 1.1.2010 lähtien tehdä käräjäoikeuden sijasta sille kirjaamisviranomaiselle, jonka toimialueella kiinteistö sijaitsee.

 

Kirjaamisviranomaisen muuttuminen on edellyttänyt muutoksia lähinnä kirjaamismenettelyä koskeviin säännöksiin. Kirjaamisasioiden ratkaisemisen perusteisiin muutosten vaikutukset ovat vähäisiä. Kirjaamisasioita koskevat keskeiset säännökset sisältyvät maakaareen. Muutoksen myötä kirjaamisasioiden käsittelyssä siirrytään noudattamaan hallintomenettelyä koskevia säännöksiä, jolloin maakaaren menettelysäännöksiä täydentää hallinto-laki. Myös muutoksenhaku kirjaamisasioissa muuttuu. Muutosta kirjaamisasiassa annettuun päätökseen haetaan maaoikeudelta ja maaoikeuden päätökseen valitusluvalla korkeimmalta oikeudelta.

 

Maakaareen tehtyjen muutosten lisäksi kirjaamisasioiden siirtyminen / kirjaamisviranomaisen muuttuminen on aiheuttanut teknisiä muutoksia useisiin eri lakeihin. Myös lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä koskevaa sääntelyä on osin uudistettu. Laki lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä kumoutuu, mutta asetus lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä (5.12.1996/960) jää voimaan. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin rekisterinpitäjä on vuoden 2010 alusta lähtien Maanmittauslaitos.

 

Kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta on säädetty erillinen laki (24.7.2009/584). Voimaanpanolain 1 § sisältää luettelon laeista, jotka tulevat voi-maan 1.1.2010. Liitteessä on käyty läpi otsikkotasolla kuntien kannalta keskeisimpiä eri lakeihin voimaantulevia muutoksia.

 

Voimaanpanolain 4 §:ssä on säädetty vireillä olevista asioista. Säännöksen perusteella kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön voimaantullessa käräjäoikeudessa vireillä olevat kirjaamisasiat siirtyvät toimivaltaisten kirjaamisviranomaisten eli maanmittaustoimistojen ratkaistavaksi.

 

Voimaanpanolakiin on otettu myös erillinen säännös muuhun lainsäädäntöön sisältyvän viittaussäännösten virheellisyyden estämiseksi. Voimaanpanolain 10 §:n mukaan ”jos muussa laissa on säännös kirjaamisasiassa käräjäoikeudelle tai tuomarille tehtävästä ilmoituksesta, ilmoituksella tarkoitetaan 1 §:ssä mainittujen lakien voimaan tultua kirjaamisviranomaiselle tehtävää ilmoitusta”.

– Uusi kaupanvahvistajalaki ja -asetus voimaan 1.1.2010

Samassa yhteydessä kirjaamisasioiden siirron kanssa eli 1.1.2010 tulevat voimaan myös uusi kaupanvahvistajalaki ja -asetus, ja vanha kaupanvahvistaja-asetus (5.12.1996/958) kumoutuu.

 

Uuteen kaupanvahvistajalakiin (laki kaupanvahvistajista 24.7.2009/573) on sijoitettu kaupanvahvistajia koskevat laintasoiset säännökset. Lain 11 §:n nojalla on annettu Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistajista (734/2009), joka sisältää tarkempia säännöksiä mm. kaupanvahvistajan tunnuksesta, asianosaisille annettavista ohjeista, kaupanvahvistajan todistuksesta sekä kaupanvahvistajan ilmoituksista.

 

Uuteen kaupanvahvistajalakiin ja -asetukseen sisältyy kuntien kannalta mm. seuraavia huomionarvoisia muutoksia / tarkennuksia aiempaan verrattuna:

 

 • Kaupanvahvistajien määräämistä ja valvontaa koskevat tehtävät siirtyvät käräjäoikeuksilta maanmittaustoimistoille.
 • Luovutuksen vahvistamisesta ilmoittamista koskevia säännöksiä on muutettu ja tarkennettu. Keskeiset säännökset sisältyvät lain 6 §:ään sekä asetuksen 5 ja 6 §:iin.
 • Kaupanvahvistajan on ilmoitettava viipymättä luovutuksen vahvistamisesta sille maanmittaustoimistolle ja kunnalle, jonka alueella luovutuksen kohde sijaitsee. Asetuksen 5 §:n mukaan kaupanvahvistajan on tehtävä ilmoitus sähköisesti kahden vuorokauden kuluessa luovutus- tai muun saantokirjan vahvistamisesta. Kaupanvahvistaja voi tehdä ilmoituksen kirjeitse tai telekopiona vain erittäin painavasta syystä.
 • Vahvistetuista määräalan luovutuksista tai pidätyksistä kaupanvahvistajan on toimitettava jäljennös luovutuskirjasta karttoineen ao. maanmittaustoimistolle sekä sille kunnalle, jossa määräala sijaitsee.
 • Jos luovutuksen kohteet sijaitsevat eri maanmittaustoimistojen tai kuntien alueella, kaupanvahvistajan ilmoitukseen on liitettävä jäljennös luovutuskirjasta tai erillinen kiinteistöluettelo, josta käyvät ilmi kiinteistötunnukset sekä määräalat kartan avulla tai muutoin riittävästi yksilöityinä.
 • Kaupanvahvistajarekisterin rekisterinpitäjä on Maanmittauslaitos. Mm. kuntien on toimitettava kaupanvahvistajalain 8 §:n 2 mom. mukaiset tiedot sekä niissä tapahtuneet muutokset rekisterinpitäjälle.
 • Virastossa on pidettävä nähtävillä luetteloa, josta käyvät ilmi kaupanvahvistajina toimivat viraston palveluksessa olevat henkilöt ja viraston päällikön määräämät kaupanvahvistajat. Asetuksen 2 §:n mukaan virasto tai kunta pitää luetteloa palveluksessaan olevista virkamiehistä, jotka toimivat kaupanvahvistajina ja luetteloon merkitään asetuksen 2 §:n mukaiset tiedot.
 • Kaupanvahvistajan on aina tarkastettava kiinteistöä koskevat tiedot lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä kiinteistörekisteristä, ei kuitenkaan jos luovutus vahvistetaan ulkomailla. Tarkastettava myös, mistä rekisteriyksiköstä alue luovutetaan.
 • Kaupanvahvistajan päiväkirjaa koskevaa sääntelyä on täsmennetty ja tarkistettu. Kaupanvahvistajan on mm. vuosittain ja viipymättä tehtävänsä päättyessä toimitettava päiväkirja asianomaisen viraston (/kunnan) säilytettäväksi. Kaupanvahvistajan tai päiväkirjaa säilyttävän viranomaisen on pyynnöstä annettava päiväkirjasta tietoja ja asiakirjojen jäljennöksiä. Henkilötunnusta ei saa tarpeettomasti luovuttaa.
 • Kaupanvahvistajan suoritteista perittävistä maksuista ja matkakustannusten korvauksesta säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Virka-asemansa perusteella kaupanvahvistajana toimivan on tilitettävä maksu valtiolle tai kunnalle.
 • Nykyiset käräjäoikeuksien antamat määräykset toimia kaupanvahvistajana ovat voimassa vuoden 2011 loppuun tai kunnes kaupanvahvistaja täyttää 65 vuotta.

 

Maanmittauslaitoksen internet-sivuille osoitteeseen www.maanmittauslaitos.fi > tietoa maasta > kiinteistöasiat > kaupanvahvistus, on tulossa uusittu ohjeistus kaupanvahvistuksesta 15.12.2009 mennessä. Sen lisäksi Maanmittauslaitos lähettää jokaiselle kaupanvahvistajalle kirjeen kaupanvahvistusmenettelyä koskien.

 

Yksityiskohtaisen ja aukottoman kokonaiskuvan saamiseksi sääntelystä tulee tutustua lakiin kaupanvahvistajista (573/2009) ja VN Asetukseen kaupanvahvistajista (734/2009) kokonaisuudessaan. Liitteessä on käyty läpi otsikkotasolla kuntien kannalta keskeisimpiä muutoksia pääpiirteittäin.

 

Lisätietoja:

 • Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 24.7.2009/584
 • Laki kaupanvahvistajista 24.7.2009/573 
 • VN Asetus kaupanvahvistajista 8.10.2009  734/2009
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus N:o 827 Kiinteistöjen kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuonna 2010
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittaustoimistojen lukumäärästä, toimialueista ja hallintopaikoista No: 170, annettu 18.3.2009. Asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010
 • Maanmittauslaitoksen kotisivut: Kirjaamisasioista www.kirjaamisasiat.fi ja kaupanvahvistuksesta > www.maanmittauslaitos.fi > tietoa maasta > kiinteistöasiat > kaupanvahvistus.

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Timo Kietäväinen
varatoimitusjohtaja

 

Kari Prättälä
lakiasiain johtaja

 

Liite
Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista 

 

Lisää aiheesta