Päätöksen perusteleminen

Henkilöstövalinnan perusteleminen

Viranhaltijan tekemä virkavaali on perusteltava. Vaikka toimielin voi lain mukaan lähtökohtaisesti jättää virkavaalin perustelut ilmoittamatta, päätöksessä on tarpeellista kuvata lyhyesti se, millä perusteilla virkaan valittava on ansioitunein.

Virkavaalissa tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella hakuilmoituksen kelpoisuusvaatimukset parhaiten täyttävän eli ansioituneimman hakijan valitseminen virkaan.

Viran täyttävällä viranomaisella on laaja harkintavalta painottaa yhtä kelpoisuusvaatimuksiin sisältyvistä vaatimuksista ja "ohittaa" jokin muu vaatimus haastattelun ja ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvion nojalla. Myös soveltuvuustestien salassa pidettävien tulosten on oltava vaalin toimittavan viranomaisen käytettävissä.

Yksityiskohtainen ansiovertailu voidaan useiden hakijoiden joukosta rajata sellaisiin hakijoihin, joita pidetään varteenotettavimpina. Huolellisesti ja tasapuolisesti tehty hakijoiden ansiovertailu on keskeinen osa virkavalintapäätöksen perustelua. Toinen osa on hakijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi, mutta tältä osin perustelut jäävät melko yleiselle tasolle. Täsmällisemmät perustelut voi esittää vielä mahdollisen muutoksenhaun yhteydessä. Tällöin vertaillaan keskenään tehtävään valitun ja muutoksenhakijan ansioita ja ominaisuuksia.

Kuntaliiton lakimiehet laativat asiasta liitteenä olevan muistion vuonna 2008.

Muualla verkossa

Laki kunnallisesta viranhaltijasta ja laki kuntalain muuttamisesta
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 20/036.6.2003

tags