Alueidenkäyttö- ja kunnossapitolakien uudistus

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus jatkuu alueidenkäyttöä, maapolitiikkaa ja kaavojen toteuttamista koskevien pykälien osalta. Lisäksi kokonaisuuteen yhdistetään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevan lain uudistaminen.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että uudistustyössä varmistetaan yhdyskuntien suunnittelun, kehittämisen ja rakentamisen prosessien yhteen toimivuus. Kaavoituksen yhteys maapolitiikkaan ja kaavojen toteuttamiseen on säilytettävä, vaikka niiden sääntely eriytyisi erillisiin lakeihin. Lainsäädäntömuutoksilla ei saa vaarantaa toimivia nykykäytäntöjä.

Ympäristöministeriö on asettanut työhön kaksi työryhmää, joihin on edellisestä kierroksesta poiketen kutsuttu laajasti mukaan eri sidosryhmien edustajia. 

Alueidenkäyttölakityöryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus alueidenkäytön suunnittelua koskevan sääntelyn uudistamiseksi. Työryhmässä on Kuntaliiton edustajana Anne Jarva ja varajäsenenä Marko Nurmikolu, sekä kuntakentän edustajina Mari Siivola Vantaalta ja Pekka Räisänen Kuusamosta, varajäseninään Pasi Rajala Helsingistä ja Janne Tuomisto Kurikasta.

Uudistuksen toinen työryhmä valmistelee yhdyskuntakehittämislakia ja yhdysrakentamislakia eli käytännössä maapolitiikkaa, kaavojen toteuttamista sekä katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevaa sääntelykokonaisuutta. Kuntaliitosta työryhmässä on jäsenenä Tiina Hartman ja varajäsenenä Paavo Taipale. Kuntakentän edustajina ovat Heli Toukoniemi Tampereelta ja Kimmo Toivola Alavudelta, varajäseninään Hannu Seppälä Helsingistä, ja Anu Syrjäpalo Raahesta.

Yhdyskuntarakentamislain valmistelussa on tausta-aineistona myös ympäristöministeriön teettämä parhaillaan lausuntokierroksella oleva kunnossapitolain toimivuusarviointi. Kuntaliitto kannustaa kuntia perehtymään toimivuusarviointiraporttiin lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelussa ja lausumaan siitä 31.1.2024 mennessä. 

Kuntaliitto tarjoaa kunnille mahdollisuuden mahdollisuuden osallistua lainsäädäntötyöhön matalalla kynnyksellä esimerkiksi järjestämällä webinaareja ja hyödyntämällä jo olemassa olevia kuntaverkostoja. 

9.1.2024 webinaarin esitykset

19.3.2024 webinaarin esitykset

13.6.2024 webinaarin esitykset

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tiina Hartman
+358 9 771 2176, +358 50 465 6557
Vastuualueet
  • Kuntien maapolitiikkaan ja maaomaisuuden hallintaan sekä kiinteistönmuodostus- ja kiinteistörekisteritehtäviin liittyvä edunvalvonta, palvelu ja kehittäminen.
  • Alan lainsäädäntöön ja ohjauskeinoihin vaikuttaminen ja lainsäädännön soveltamiseen liittyvä kuntien neuvonta sekä hyvien käytäntöjen edistäminen.
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!