Esiopetus

Sininen maaliroiske oikea ylänurkka

Lähes kaikki lapset osallistuvat esipetukseen vuotta ennen peruskoulun aloittamista. Esiopetus on osa lapsen kasvun ja oppimisen kokonaisuutta, jolla luodaan perusta elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Esiopetus on maksutonta ja velvoittavaa. Esiopetusta toteutetaan enimmäkseen varhaiskasvatuksen yhteydessä päiväkodeissa tai koulun tiloissa.

Esi- ja perusopetuksen järjestämiseen sovelletaan perusopetuslakia (628/1998) ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Kunta voi järjestää laissa tarkoitetut palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa. Kunta voi hankkia esiopetuspalvelut myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään lain mukaisesti. Jos perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018) tarkoitetussa päiväkodissa tai perhepäiväkodissa, esiopetukseen sovelletaan lisäksi varhaiskasvatuslakia tai sen nojalla annettuja säädöksiä.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Elokuussa 2021 on alkanut kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 105 kunnassa. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuu arviolta yhteensä 10 000 vuosina 2016 tai 2017 syntynyttä lasta. Kokeilukunnat huolehtivat kokeilun paikallisesta toimeenpanosta kuten kuntien alueella asuvien kokeiluun osallistuvien lasten ja näiden huoltajien riittävästä informoinnista ja kokeilun paikallisen opetussuunnitelman laatimisesta. Kokeilu toteutetaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta annetun lain (1046/2020) mukaisesti.

Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa

Esiopetukseen osallistumisesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998). Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa. Opetushallituksen antamat esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet määrittävät opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt, joiden pohjalta laaditaan täsmennetty paikallinen opetussuunnitelma.

Lapsella on oikeus osallistua esiopetuksen lisäksi ns. täydentävään varhaiskasvatukseen, jonka toimintaa säätelee varhaiskasvatuslaki. Täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksu, joka perustuu perheen tuloihin (ks. kohdasta "varhaiskasvatus").

Esiopetuspaikoista päätetään kunnassa

Kunta osoittaa alueella asuville esiopetusikäisille opetukseen soveltuvan paikan, jossa opetus annetaan sellaisella kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Kunta päättää siitä, millä tavoin ja mitä menettelyjä noudattaen opetuksen järjestämispaikat määrätään. Oleellista on, että määräytymisperusteet ovat yhdenvertaiset.

Esiopetukseen tulee hakea

Opetuksen järjestäjän päättää miten esiopetukseen haetaan ennen esiopetuksen alkamista. Opetuksen järjestäjän tulee etukäteen ilmoittaa esiopetuksen järjestämispaikoista, opetuksen alkamis- ja päättymisajankohdasta sekä siitä, miten sen järjestämään tai hankkimaan esiopetukseen haetaan.

Esiopetukseen voi halutessaan hakea oppilaaksi myös muuhun kuin kunnan osoittamaan esiopetuksen järjestämispaikkaan. Näitä oppilaita otettaessa on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Kunta voi kuitenkin päättää, että sen itse järjestämään tai hankkimaan esiopetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia.

Esiopetuksen oppilaan matkaetuus

Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen. Esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Esiopetusta saavalla ei ole perusopetuslain mukaista oikeutta maksuttomaan kuljetukseen kotoa varhaiskasvatuslaissa tarkoitettuun varhaiskasvatukseen.

Kunta osoittaa esiopetusikäiselle opetuksen järjestämispaikan oppilaan asuinpaikan perustella. Tämän asuinpaikan perusteella määräytyy myös kunnan velvollisuus matkaetuuden järjestämiseen.

Kunnan tulee tehdä muutoksenhakukelpoinen koulumatkaetuutta koskeva päätös. Päätös muutoksenhakuohjeineen tulee antaa tiedoksi.

Lue lisää:

Perusopetuslaki (628/1998)

Esiopetuksen opetusssuunnitelman perusteet

Varhaiskasvatuslaki (540/2018)

Asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018)

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!