Sopimukset ja vahingonkorvaus

Hankintasopimus

Hankintasopimus on normaali sopimus, johon sovelletaan sopimusoikeuden periaatteita. Hankintalaki edellyttää hankintasopimusten kilpailuttamista. Siksi sopijakumppanin valinta tulee tehdä hankintalain säännöksiä noudattaen. Hankintalain säännökset koskevat pääosin sopimuksen solmimista edeltävää aikaa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Merkittävin niistä on kielto tehdä olennaisia sopimusmuutoksia sopimuskaudella.

Hankintalain mukaisissa kilpailutuksissa on kyse sopimusten kilpailuttamisesta. Siksi hankintasopimuksen valmistelijan tulisi sopimusoikeuden osaamisen lisäksi tuntea hankintalain sisältö. Valmistelussa voidaan tarvita lisäksi esim. palvelun sisällön osaavia substanssiosaajia.

Sopimusten valmistelu olisi hyvä aloittaa riskikartoituksella. Mitä suuremman riskiluokituksen omaava sopimus, sitä enemmän sopimuksen ja muiden kilpailutusasiakirjojen valmisteluun tulee varata aikaa. Myös markkinakartoituksen tekeminen voi olla tarpeen. Sen avulla on mahdollista tiedustella potentiaalisten tarjoajien käsitystä suunnitelluista sopimusehdoista.   

Sopimuskaudella on noudatettava niitä sopimusehtoja, jotka ovat olleet tiedossa kilpailutuksen aikana. Hankintayksikkö on voinut määritellä myös ehdot, joilla sopimusta voi muuttaa. Ilman tällaisia ehtoja, hankintasopimukseen ei saa tehdä olennaisia muutoksia sopimuskauden aikana. Jos sopimusta kaikesta huolimatta muutetaan, katsotaan se laittomaksi suorahankinnaksi.

Olennaisiksi sopimusmuutoksiksi ei katsota aivan tavanomaisia ehtoja kuten esimerkiksi ehtoja toimitusajasta tai toimituspaikasta. Hankintalaissa on säännökset siitä, mitä ainakin on pidettävä sallittuna tai kiellettynä sopimusmuutoksena. Luettelo ei ole kuitenkaan tyhjentävä. Kyse on tulkinnasta ja asian ratkaisee viime kädessä tuomioistuin sille esitetyn näytön perusteella.

Sopimusehtojen muutoskiellon johdosta hankintasopimusten valmistelijoilta edellytetään erityisen syvällistä sopimusoikeuden ja palvelun sisällön tai tavaran teknisten ominaisuuksien tuntemusta. Sopimuskaudella sopimuksen valvonta on ensiarvoisen tärkeää. Näin varmistetaan, että saadaan sitä mitä on tilattu ja josta maksetaan. 

Lisää aiheesta

tags

Leena Hoppu-Mäenpää

Johtava lakimies

Työvapaalla 30.4.2022 asti. | Tjänstledig t.o.m. 30.4.2022.

Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2376, +358 50 576 1084
Vastuualueet
  • sopimusten johtaminen ja sopimushallinta
  • sopimusoikeus ja sopimusperusteinen varautuminen
  • hankintasopimukset - palvelua vain kuntien hankintayksiköille
  • vahingonkorvausoikeus