Nuoriso ja liikunta

Kuntien nuoriso- ja liikuntatoimien säädöspohja rakentuu perustuslain, kuntalain ja erityislainsäädännön kokonaisuudelle. Perustuslaki edellyttää julkisen vallan turvaavan kansalaisten perusoikeudet. Perusoikeuksiin kuuluvat sivistykselliset perusoikeudet, ja niihin sisältyvät koulutuksen ohella laajasti erilaiset ihmisten itsensä kehittämisen mahdollisuudet sekä kaikki sivistyspalvelut, nuorisotyö ja liikunta mukaan lukien. Tarkemmin näiden oikeuksien toteuttamisesta säädetään erityislainsäädännössä, kuten esimerkiksi nuorisolaissa ja liikuntalaissa.

Kuntalain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Kuntalaki yleislakina säätelee kunnan hallinnon ja talouden järjestämisestä. Myös kunnan nuoriso- ja liikuntatoimien hallinto ja päätöksentekomenettely järjestetään lähtökohtaisesti kuntalain mukaisesti. Lainsäädännön ohella kunnan hallinnon järjestämistä ohjataan kunnanvaltuuston hyväksymällä kuntakohtaisella hallintosäännöllä.

Nuorisolaissa säädetään erityisesti nuorisotyön ja -toiminnan edistämisestä ja nuorisopolitiikasta sekä niihin liittyvästä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta, yhteistyöstä sekä valtionrahoituksesta. Liikuntalaissa säädetään  liikunnan ja huippu-urheilun edistämisestä sekä valtionhallinnon ja kunnan vastuusta ja yhteistyöstä, valtion hallintoelimistä ja valtionrahoituksesta liikunnan toimialalla.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää