Toimielimet ja johtaminen

Luottamushenkilöt

Luottamushenkilöillä on keskeinen asema edustukselliseen demokratiaan perustuvassa kuntien päätöksenteossa. Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttävät luottamushenkilöt valtuustossa.

Luottamushenkilöksi valittavan on täytettävä yleisen vaalikelpoisuuden edellytykset (kuntalaki 71 §). Lisäksi kuntalain 72–77 §:ssä säädetään toimielinkohtaisista vaalikelpoisuuden rajoituksista eli erityisestä vaalikelpoisuudesta.

Tunnusmerkkejä

Luottamustoimen tunnusmerkkejä ovat

  • suostumus
  • erottamattomuus
  • määräaikaisuus
  • vaalikelpoisuus
  • virkavastuu
  • poliittinen vastuu.

Tunnusmerkkinä voidaan myös pitää eettistä vastuuta. Kuntalain 69 §:ssä on luottamushenkilön käyttäytymistä koskeva säännös, jossa korostetaan toimen hoitamisen moraalisia ja eettisiä arvoja.

Kuka on kunnan luottamushenkilö

Kunnan luottamushenkilöt määritellään kuntalaissa. Kuntalain mukaan kunnan luottamushenkilöitä ovat

  • valtuutetut ja varavaltuutetut
  • kunnan toimielimiin valitut jäsenet ja varajäsenet
  • kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet ja varajäsenet
  • muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt.

Kuka ei ole kunnan luottamushenkilö

Tilintarkastaja ei ole kunnan luottamushenkilö vaan toimii toimeksiantosuhteessa kuntaan.

Kunnan viranhaltijat ja työntekijät ovat virka- tai työsuhteessa kuntaan. Joissakin tilanteissa kunnan palveluksessa oleva valitaan kunnan toimielimeen asemansa ja työtehtäviensä perusteella asiantuntijana. Tällöin hän ei ole kunnan luottamushenkilö. Silloin kun kunnan palveluksessa oleva toisaalta valitaan kunnan toimielimen jäseneksi, hän on yleensä myös kunnan luottamushenkilö, koska tällöin häntä ei ole valittu työasemansa perusteella. 

Vaikuttamistoimielinten jäsenet ja varajäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä koska vaikuttamistoimielimet eivät ole kunnan varsinaisia toimielimiä, joista säädetään kuntalain 30 §:ssä.

Osakeyhtiön tai muun yksityisoikeudellisen yhteisön hallituksen tai muun toimielimen jäsenet eivät ole kuntalain tarkoittamia luottamushenkilöitä, vaikka he toimivatkin kunnan edustajina yhteisössä.

Valtion toimielimiin valitut henkilöt

Kunta valitsee luottamushenkilöitä erinäisiin valtion toimielimiin. Esimerkiksi käräjäoikeuksien lautamiehet ja kiinteistötoimitusten uskotut miehet ovat kunnan valitsemia. Kunnan valitsemiin valtion luottamushenkilöihin sovelletaan kunnan luottamushenkilöitä koskevia säännöksiä, jollei asianomaisessa erityislaissa muuta säädetä.

Palkkiosääntö

Valtuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Valtuusto voi päättää perusteista erillisellä päätöksellä, mutta määräykset voidaan ottaa hallintosääntöön myös omaksi luvukseen.

 

Aiheesta lisää

Tuoreimmat videomuotoiset ohjeistuksemme

Luottamushenkilön oikeus saada palkkatyöstään vapaata luottamustehtäviä varten. Riitta Myllymäki 18.11.2021

Luottamushenkilön oikeus salassa pidettäviin tietoihin. Riitta Myllymäki 3.11.2021

 

Luottamushenkilön oikeus kokouspalkkioon ja korvauksiin. Riitta Myllymäki 18.11.2021

Aiheesta julkaisuissamme

Julkaisun kansi

Kunnan hallintosääntömalli

Hallintosäännössä annetaan lain mukaan tarpeelliset määräykset ainakin kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä ja valtuuston toiminnasta.
Tutustu julkaisuun
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!