Toimielimet ja johtaminen

Luottamushenkilön asema

Luottamushenkilöillä on keskeinen asema edustukselliseen demokratiaan perustuvassa kuntien päätöksenteossa. Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttävät luottamushenkilöt valtuustossa.

Luottamushenkilöksi valittavan on täytettävä yleisen vaalikelpoisuuden edellytykset (kuntalaki 33 §). Lisäksi kuntalain 34-36 §:ssä säädetään toimielinkohtaisista vaalikelpoisuuden rajoituksista eli erityisestä vaalikelpoisuudesta.

Tunnusmerkkejä

Luottamustoimen tunnusmerkkejä ovat

  • suostumus
  • erottamattomuus
  • määräaikaisuus
  • vaalikelpoisuus
  • virkavastuu
  • poliittinen vastuu.

Tunnusmerkkinä voidaan myös pitää eettistä vastuuta. Kuntalain 69 §:ssä on luottamushenkilön käyttäytymistä koskeva säännös, jossa korostetaan toimen hoitamisen moraalisia ja eettisiä arvoja.

Kuka on kunnan luottamushenkilö

Kunnan luottamushenkilöt määritellään kuntalaissa. Kuntalain mukaan kunnan luottamushenkilöitä ovat

  • valtuutetut ja varavaltuutetut
  • kunnan toimielimiin valitut jäsenet ja varajäsenet
  • kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet ja varajäsenet
  • muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt.

Kuka ei ole kunnan luottamushenkilö

Tilintarkastaja ei ole kunnan luottamushenkilö vaan toimii toimeksiantosuhteessa kuntaan.

Osakeyhtiön tai muun yksityisoikeudellisen yhteisön hallituksen tai muun toimielimen jäsenet eivät ole kuntalain tarkoittamia luottamushenkilöitä, vaikka he toimivatkin kunnan edustajina yhteisössä.

Valtion toimielimiin valitut henkilöt

Kunta valitsee luottamushenkilöitä erinäisiin valtion toimielimiin. Esimerkiksi käräjäoikeuksien lautamiehet ja kiinteistötoimitusten uskotut miehet ovat kunnan valitsemia. Kunnan valitsemiin valtion luottamushenkilöihin sovelletaan kunnan luottamushenkilöitä koskevia säännöksiä, jollei asianomaisessa erityislaissa muuta säädetä.

Palkkiosääntö

Valtuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Valtuusto voi päättää perusteista erillisellä päätöksellä, mutta määräykset voidaan ottaa hallintosääntöön myös omaksi luvukseen.

 

Aiheesta lisää

Tuoreimmat videomuotoiset ohjeistuksemme

Luottamushenkilön oikeus salassa pidettäviin tietoihin. Riitta Myllymäki 3.11.2021

 

Luottamushenkilön oikeus kokouspalkkioon ja korvauksiin. Riitta Myllymäki 18.11.2021

tags
Palvelusähköposti-symboli
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.