Kestävä kuntatalous -verkostohanke

Kakku ja lusikat

Konkreettista tukea, osaamista ja uusia työkaluja talouden kestävyyden parantamiseksi

Kuntien talouskehitystä on ollut erityisen vaikeasti ennakoida viimeiset kaksi vuotta. Ennen koronapandemian käynnistymistä kuntatalous oli historiansa suurimmassa kriisissä, kun kolme neljästä eli yhteensä 225 Manner-Suomen kunnasta teki vuonna 2019 negatiivisen tuloksen. Koronakriisi näytti syventävän kuntien talousahdinkoa entisestään, mutta valtion panostus taantuman torjumiseksi valtionosuuksia lisäämällä ja kuntien yhteisöverojen jako-osuutta kasvattamalla vahvisti kuntataloutta merkittävästi vuonna 2020.

Merkittäviä muutoksia kuntien toimintaan tuovat 2023 toteutuva sote-uudistus ja TE-palveluiden siirto kunnille vuoden 2024 aikana. Uudistukset muuttavat kuntatalouden perusteita ja lisäävät paineita uudistaa rahoitusjärjestelmiä.

FCG:n ja Kuntaliiton Kestävä Kuntatalous II -verkostohanke tarjoaa hankkeeseen osallistuvalle kunnalle konkreettista tukea, osaamista ja työkaluja talouden kestävyyden parantamiseksi ja parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseksi kuntatalouden muutoksen vuosille 2022–2024.

Hankkeessa hyödynnetään ensimmäisen verkostohankkeen oppeja ja kokemuksia sekä koko Kuntaliittokonsernin osaamista kuntatalouden haasteiden ratkomiseksi ja talouden tasapainon edistämiseksi.
 

Verkostohankkeen keskeisimmät näkökulmat

Suuret murrokset

Verkostohankkeen aikana 2022–2024 toteutuu kaksi merkittävää kunnallishallinnon muutosta. Tavoitteena on, että Kestävä kuntatalous II -hanke tarjoaa osallistujille hyvän mahdollisuuden hakea tukea kunnan omille toimille sote-uudistuksen toteuttamisessa sekä työllisyyspalveluiden siirtoon valmistautumisesta.

Talouden tilannekuva ja talouden ennakointi

Kunta saa verkostohankkeeseen osallistumalla FCG:n laatiman ajankohtaisen talouden tilannekuvan päätöksenteon tueksi. Tilannekuvan pohjalta ennakoidaan kunnan taloutta huomioiden niin omat toimet ja suunnitelmat kuin edessä olevat muutokset.

Tilannekuvan sisältöä:

  • Sote-uudistuksen, valtakunnallisen talouskehityksen ja alueellisten väestömuutosten kuntatalousvaikutukset
  • Toimintaympäristömuutoksien vaikutukset kuntien palvelurakenteeseen, käyttötalouteen sekä rahoitukseen
  • Käyttötalouden muutoksien vaikutukset investointeihin ja investointien vaikutukset käyttötalouteen ja taseeseen
  • Kuntatalouden komponentit: tulopohjan muutokset ja menojen sopeutuvuus

Kunnan strateginen talous ja älykkään tasapainottamisen keinot

Hankkeen kuntakohtaisessa osiossa tunnistetaan vahvuuksia ja haasteita, joita kunta voi hyödyntää laatiessaan toimenpideohjelman talouden kestävyydelle. Tämä tukee kunnan omia strategisia linjauksia. Hankkeessa avataan talouden tasapainottamiseen ja tasapainossa pysymisen keinovalikoimaa.

  • Palvelutarpeeseen vaikuttaminen ja osaoptimoinnista kokonaisuuksien hallintaan
  • Palvelujen laadun määrittäminen ja tavat järjestää palvelut
  • Peruskunnan sopeutuskeinojen luokittelu
  • Tasetarkastelu, mm. laskennalliset oikaisut kirjanpitoarvoihin ja taseessa olevan ei järjestämisvastuulla olevan käyttöomaisuuden tunnistaminen
  • Investoinnit: oma vai ulkoinen tase
  • Konsernitarkastelu, mm. rahoittava vai rahoitettava konserni ja työntekijärakenne konsernin sisällä

Päätöksenteko

Hanke antaa tukea ja parantaa talouden sopeutuksen vaatimaa päätöksentekoa tarkastelemalla kunnan taloutta monipuolisesti ja työstämällä päätöksentekoa tukevaa materiaalia.

Kestävä kuntatalous -verkostohankkeeseen osallistuminen ja hinnoittelu

Osallistuminen sisältää tilannekuva-analyysin, tuen kunnan oman kehittämissuunnitelman laatimiselle, painelaskennan päivittämisen, suunnitelman toteuman seurannan, kaksi organisaatioin omaa vuosittaista kehittämistilaisuutta, kuusi valtakunnallista viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden verkostoitumistapahtumaa sekä kvartaaleittain toteutettavat etätapaamiset yhteyshenkilöille ja muille työntekijöille.

Hinnoittelu perustuu kuntaorganisaation kokoon:

alle 10 000 asukasta 7 500 euroa / vuosi
10 000–30 000 asukasta 8 500 euroa / vuosi
30 000–50 000 asukasta 9 500 euroa / vuosi
yli 50 000 asukasta 10 500 euroa / vuosi

Lisäksi laskutetaan asiantuntijoiden matkustuskustannukset todellisten toteutuneiden kulujen mukaisesti.

Lisätietoja verkostohankkeesta antavat:

Jussi Sallinen
johtava konsultti
FCG Finnish Consulting Group Oy
p. 041 730 8108
jussi.sallinen@fcg.fi

Juha Koskinen
asiantuntija
FCG Finnish Consulting Group Oy
p. 050 407 4855
juha.koskinen@fcg.fi

Sanna Lehtonen
kuntatalousasioiden johtaja
Kuntaliitto
p. 050 757 9090
sanna.lehtonen@kuntaliitto.fi

Hankkeen verkkosivut (FCG)

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme