Ammatillinen koulutus

Sininen maaliroiske oikea ylänurkka

Ammatillinen koulutus ja ammatilliset tutkinnot kohottavat ja ylläpitävät väestön ammatillista osaamista sekä antavat mahdollisuuden ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien tehtävänä on varmistaa alueen työvoiman osaaminen, kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijat saavat valmiuksia yrittäjyyteen sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon. Samalla se tukee yksilön elinikäistä oppimista sekä sivistyksellistä ja ammatillista kasvua yhteiskunnan jäseneksi.

Ammatillisen koulutus antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Tutkintorakenne ammatillisessa koulutuksessa muodostuu ammatillisista perustutkinnoista sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista. Ammatillisia tutkintoja ja koulutusta voidaan järjestämisluvan puitteissa järjestää myös työvoimakoulutuksena. Ammatillinen koulutus on tärkeä väline kuntien työllisyys- ja elinkeinopolitiikassa erityisesti, kun hallitus on linjannut TE-palvelujen siirrosta kunnille. Oppivelvollisuuden laajentuminen 18-ikävuoteen asti taas vaatii saumatonta alueellista yhteistyötä, jotta jokainen perusopetuksen päättävä nuori löytää polkunsa eteenpäin.

Kunnat rahoittavat ammatillista koulutusta

Monialaisista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä suurin osa on kuntia, kuntayhtymiä tai kunnallisia osakeyhtiöitä. Kuntataustaiset järjestäjät kattavat ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosien määrästä noin 80 prosenttia.

Kunnat myös vastaavat ammatillisen koulutuksen rahoituksesta asukaskohtaisen rahoitusosuuden kautta, joka vuonna 2023 on 193 €/asukas. Kuntien rahoitusosuus ammatilliseen koulutukseen on hieman yli miljardi euroa ja valtion rahoitusosuus noin 976 miljoonaa euroa.

Ammatillisen koulutuksen kuntataustaiset järjestäjät ovat Kuntaliiton sopimusasiakkaita (ns. yhteistyöjäseniä). Ammatillisen koulutuksen ylimmän johdon edustajat muodostavat Areena-verkoston, jota Kuntaliitto koordinoi. Verkostoon kuuluu yli 40 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Tutustu Kuntaliiton palvelulupaukseen ammatillisen koulutuksen järjestäjille
 

Lisätietoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetushallitus
 

Omistajaohjaus koulutuksen järjestämisessä

Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla omistaja voi vaikuttaa yhtiön hallintoon, strategiseen päätöksentekoon ja toimintaperiaatteisiin. Omistajaohjauksessa on kyse koulutuksen järjestäjien omistajakuntien, niiden omistaman koulutuskuntayhtymän tai -osakeyhtiön yhteisesti muodostettavista strategisista tavoitteista.

Kuntien on tärkeää asettaa omistajaohjauksessaan koulutuskuntayhtymän tai osakeyhtiön toiminnalle selkeät tavoitteet ja valvoa niiden toteutumista. Toimivan omistajaohjauksen perusta on luottamuksellisen vuorovaikutuksen syntyminen osapuolten välille. Tällöin haastavatkin ratkaisut ja päätökset voidaan tehdä pitkäjänteisesti ja strategisesti.

Omistajaohjauksen merkitys korostuu tehtäessä päätöksiä työvoimatarpeeseen ja elinkeinorakenteen kehitykseen perustuvista alueellisista ja kuntien työvoima- ja koulutustarpeista.

Kunnallinen itsehallinto vahvistuu omistajaohjauksen kautta tapahtuvalla päätöksenteolla. Kuntalain mukaan kuntien on otettava yhtiön toimialaan liittyvä asiantuntemus huomioon valitessaan hallituksen jäseniä. Näin turvataan aito omistajaohjaus ja kunkin alueen tarpeiden huomioon ottaminen päätöksenteossa.

OMA-projekti vuosina 2016-2018

Kuntaliitto toteutti ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus eli OMA-projektin vuosina 2016–2018 Finnish Consulting Group FCG:n kanssa. Omistajaohjausprojektiin osallistui eri puolilta maata 38 kuntaa ja 13 koulutusorganisaatiota, joista 11 oli koulutuskuntayhtymiä ja kaksi osakeyhtiötä. Projektissa haluttiin tukea ja vahvistaa koulutusorganisaatioiden ja niiden jäsenkuntien strategista omistajaohjausta. Prosessin aikana kehitettiin kunkin alueen kannalta tarkoituksenmukaisia ohjausmekanismeja ja omistajaohjauksen toimintatapoja.

Tutustu OMA-projektin tuotoksiin

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme