Päätöksenteko

Automaattinen päätöksenteko yhtenä päätöksentekotapana

Hallintopäätöksellä tarkoitetaan viranomaisen, muun muassa kunnan,  toimenpidettä, jolla se ratkaisee hallintoasian tai jättää sen tutkimatta. Hallintolain 7 luku sisältää hallintopäätöksen muotovaatimukset. Kunta antaa hallintopäätöksensä pääsääntöisesti kirjallisena, ja päätös on perusteltava.

Hallintoasioita voidaan lainmuutoksen voimaantulon jälkeen – arviolta 1.5.2023 – ratkaista myös automaattisesti.

Yksilöpäätös ja toimielinpäätös

Perinteisesti hallintopäätökset tehdään joko yksilöpäätöksinä tai kollegiaalisina toimielinpäätöksinä. Kun viranhaltija, virkamies tai luottamushenkilö ratkaisee hallintoasian hänelle kuuluvan toimivallan puitteissa, on kyse yksilöpäätöksestä. Toimielinpäätöksestä on kyse silloin, kun lautakunta, hallitus tai valtuusto tekee ratkaisun sille kuuluvassa asiassa.

Kirjallisesta päätöksestä on käytävä ilmi:

  • päätöksen tehnyt viranomainen ja päätöksen tekemisen ajankohta
  • asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu
  • päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaisu sekä
  • sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä.

Automaattisen päätöksenteon ratkaisuissa ei tapauskohtaista harkintaa

Yksilöpäätöksen ja kollegiaalisen päätöksen lisäksi hallintoasioita voidaan hallintolain 8 a luvun mukaisesti ratkaista myös automaattisesti. Hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvä sääntelykokonaisuus (hankeikkuna.fi) hyväksyttiin eduskunnassa 23.2.2023. Muutoksessa hallintolakiin ja tiedonhallintalakiin lisättiin uudet luvut.

Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa, että viranomaisen ratkaisu hallintoasiassa syntyy ilman ihmisen myötävaikutusta. Automaattista päätöksentekoa voidaan käyttää sellaisissa hallinnon asiakokonaisuuksissa, joissa ei edellytetä tapauskohtaista harkintaa.

Ratkaisu tehdään näissä asioissa viranhaltijan etukäteen määrittelemien käsittelysääntöjen perusteella. Lisäksi edellytyksenä automaattisen päätöksenteon käytölle on, että ratkaisusta on voitava vaatia oikaisua maksutta oikaisuvaatimuksella tai siihen rinnastuvalla vaatimuksella, joka käsitellään alkuperäisen päätöksen tehneessä viranomaisessa. Esimerkiksi hallinto- tai kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen eivät täytä tätä vaatimusta.

Päätöksen kohteella, eli päätöksen saaneella henkilöllä, on aina oikeus saada tieto siitä, että asia on ratkaistu automaattisesti.
 

Aiheesta lisää

Muualla verkossa

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ 

Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.