Päätöksentekomenettelyn säädöspohja

Kuntalaki ja kunnan hallintosääntö

Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja kunnan hallintosäännön määräyksiin. Kuntalain 12 luku sisältää säännökset kunnan päätöksenteko- ja hallintomenettelystä. Perussäännökset valtuuston kokoontumisesta ovat kuntalaissa, mutta muiden toimielinten kohdalla kokousmenettely perustuu pääosin hallintosäännön määräyksiin.

Hallintosääntö ohjaa kunnan toimintaa

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka kuntalaissa luetellaan.

Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.

Kunnan ainoa johtosääntö

Kuntalain lähtökohtana on, että jatkossa kaikki johtosäännöillä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, hallintosäännössä, toimielinten johtosäännöissä, taloussäännössä ja tarkastussäännössä.

Hallintosääntömääräykset voidaan jakaa eri asiakirjoihin silloin, kun kaikkia määräyksiä ei kunnan organisaation laajuuden perusteella ole tarkoituksenmukaista koota yhteen.

Kunnan hallintosääntömalli -julkaisu

Suomen Kuntaliitto laati vuonna 2016 mallin kunnan hallintosäännöksi.  Mallia päivitetään kuntalakiin tulevien muutosten myöstä. Hallintosääntömalli löytyy  e-julkaisuna Kuntaliiton kirjakaupasta.Hallintosääntömallin 2. uudistettu ja täydennetty painos on laadittu 15.5.2021 voimassa olleen lainsäädännön mukaan.

 

Lisää aiheesta

Kunnan hallintosääntö
e-julkaisu (2020). Kuntaliiton julkaisupankki

Kokousmenettely
Asiantuntijaosio

tags