Kuntien tuottavuusvertailu

Kuntien tuottavuusvertailu on kunnille ja kuntayhtymille avoin palvelu, jossa seurataan eri palveluiden tuottavuuden kehitystä ajassa. Kuntaliitto on kehittänyt tuottavuusmittareita yhdessä kuntien, valtionvarainministeriön ja eri asiantuntijatahojen kanssa.

Kuntien tuottavuusvertailu mahdollistaa tuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaamisen ikäihmisten, opetuksen ja teknisen toimen palveluista. Ikäihmisten palveluista mitataan: kotihoitoa, vanhainkotihoitoa, tehostettua palveluasumista ja vuodeosastojen pitkäaikaishoitoa. Opetuksessa mitataan: varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta. Teknisen toimen palveluista mitataan: katujen talvihoitoa, viheralueiden hoitoa, toimitilojen ylläpitoa sekä vesihuoltoa.

Tuottavuusmittarit on määritetty kuntien välinen vertailukelpoisuus silmällä pitäen. Tuottavuusvertailussa verrataan ennen kaikkea kunnan oman tuottavuuden muutosta ajassa (tuottavuusindeksi). Kehittämistyössä on huomioitu myös palvelun laatu. Talouslukujen ohella seurataan sitä, tapahtuvatko parannukset tuottavuudessa vaikuttavuuden tai laadun kustannuksella. Vertailussa seurataan myös työntekijöiden lyhyitä poissaoloja, jotka kuvaavat työelämän laatua. Tuottavuusparannusten ei tulisi tapahtua palvelun tai työelämän laadun kustannuksella.

Vertailussa tuottavuutta kuvataan indeksikäyrillä, jotka kuvaavat tuottavuutta suhteessa perusvuoteen (esim. 2010=100). Mikäli indeksikäyrä saa arvon 105, on tuottavuus parantunut viisi prosenttia lähtövuoteen nähden. Tämä mahdollistaa kuntien oman kehityksen vertaamisen yli ajan. Menetelmä ei ole myöskään haavoittuvainen kuntakohtaisiin laskentaeroihin nähden. Tämä lisäksi on laskettu vuosittaiset tuottavuusmuutokset, ikäihmisten palveluissa tuottavuussäästö sekä visualisoitu palveluiden volyymiä, rakennetta ja laatua kuvaavia tietoja.

Tuottavuusvertailua lasketaan suoriteperusteisesti. Suoritteita painotetaan kustannuspainokertoimien avulla. Suoritteiden käyttö helpottaa erityyppisten kuntien vertaamista keskenään. Esimerkiksi laskennallisen oppilasmäärän käyttö tarkentaa mittaria, koska se ottaa huomioon kuntien väliset erot mm. vieraskielisten oppilaiden lukumäärässä.   

Tuottavuusvertailun hyödyt

Tuottavuusvertailun mittarin tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi kunnan talousarvion tuottavuustavoitteiden seurannassa sekä tarkastuslautakunnan tuloksellisuusarvioinnissa. Tuottavuusvertailu mahdollistaa organisaation tuottavuuden vertaamisen saman tyyppisiin verrokkikuntiin ja kuntayhtymiin aikasarjoina. Vertailun avulla saadaan vietyä tuottavuusajattelun
ja -johtamisen toimintakulttuuria myös omaan organisaatioon.

Seuraa kuntien tuottavuuden kehitystä ajassa

Kuntien palvelukohtaisia tuottavuustietoja voi tarkastella interaktiivisen käyttöliittymän avulla osoitteessa: http://www.kuntaliitto.fi/tuottavuusvertailu

Kunnat täyttävät tietonsa sähköiseen tiedonkeruulomakkeeseen. Tutustu tiedonkeruulomakkeeseen osoitteessa: http://tuottavuusvertailu.kuntaliitto.fi (käyttäjätunnus: test ja salasana: testaus123)

Kuntien tuottavuusvertailu on päättynyt projektina toukokuussa 2016 (liite loppuraporttiin), mutta vertailu jatkuu edelleen Kuntaliiton palveluna. Tuottavuusvertailun menot katetaan käyttäjämaksuilla. Käyttäjämaksu vuodelle 2020 on enimmillään 2000 € (+ alv).

HUOM! Tuottavuusvertailu on päättynyt, eikä se enää kuulu Kuntaliiton tarjoamiin maksullisiin lisäpalveluihin.

Sivustolla käsittelemme seuraavat asiat: 

Lisää aiheesta Kuntaliiton verkkopalvelussa:

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu