Sopimukset ja vahingonkorvaus

Sopimusjohtaminen edellyttää sopimusmaailman pelisääntöjen tuntemista. Kaikkiin sopimuksiin liittyy riski. Sopimusehdoissa ja lainsäädännössä on määräyksiä siitä, kuinka riski jaetaan sopijakumppaneiden kesken. Sopimuksia koskevien normien ja siihen liittyvien pelisääntöjen osaaminen on edellytys sopimusriskien hallitsemiselle.

Sopimukset

Sopimuksia on erilaisia. Kiinteistönkauppaa koskevia sopimuksia sääntelee maakaari ja maanvuokrasopimuksia maanvuokralaki. Hankintasopimukset ovat normaaleja sopimuksia, mutta hankintalaki asettaa niille tietyt reunaehdot. Suurin osa sopimuksista on sellaisia, joiden taustalla ei ole olemassa niitä sääntelevää lainsäädäntöä. Tällöin sopimusosaamisen merkitys korostuu, sillä sopimuksiin on osattava itse kirjata riskien ja sopimuksen toimivuuden kannalta olennaiset sopimusehdot.

Sopimusten valmistelussa tulee huomioida myös esimerkiksi valtiontukisäännösten ja tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Myös ns. substanssilainsäädännöllä voi olla vaikutusta sopimusten sisältöön.

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausoikeudessa tulee erottaa sopimusperusteinen korvausvastuu ja sopimuksen ulkoinen korvausvastuu. Sopimuksen ulkoiseen vastuuseen sovelletaan yleensä vahingonkorvauslakia, mutta joissakin tilanteissa erityislakien omat vahingonkorvaussäännökset syrjäyttävät vahingonkorvauslain soveltamisen.

Sopimusperusteisen vastuun korvaamiseen ei ole olemassa omaa lakia, joitakin erityislakeja lukuun ottamatta. Tällöin mahdollinen korvausvelvollisuus ratkaistaan sopimusoikeuden yleisillä periaatteilla. Sopimusriskejä voi kuitenkin rajoittaa sopimusehdoilla. Siksi sopimusriskien hallinta edellyttää sopimusta valmistelevilta henkilöiltä vahvaa sopimusosaamista.

tags
Palvelusähköposti-symboli
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudelliset sekä maanvuokraa ja kiinteistökauppaa koskevissa kysymyksissä.

 
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Leena Hoppu-Mäenpää

Johtava lakimies

Työvapaalla 30.4.2022 asti. | Tjänstledig t.o.m. 30.4.2022.

Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2376, +358 50 576 1084
Vastuualueet
  • sopimusten johtaminen ja sopimushallinta
  • sopimusoikeus ja sopimusperusteinen varautuminen
  • hankintasopimukset - palvelua vain kuntien hankintayksiköille
  • vahingonkorvausoikeus