Kokousmenettely

kokousnuija

Kuntalain 12 luvussa säädetään päätöksenteko- ja hallintomenettelystä. Kaikkia toimielimiä koskevat kuntalain säännökset toimielimen päätöksentekotavoista, kokouksen julkisuudesta, puheenvuoroista, päätösvaltaisuudesta, äänestyksestä, vaalista, eriävästä mielipiteestä sekä pöytäkirjasta (kuntalaki 98-107 §). Muilta osin toimielinten kokousmenettely perustuu hallintosäännön määräyksiin.

Kuntalaissa on säädetty valtuuston kokoontumisen perusteista. Kuntalaissa säädetään valtuustoasioiden valmistelusta, valtuuston kokoontumisesta, asioiden käsiteltäväksi ottamisesta valtuustossa sekä valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta (93-96 §). Valtuuston kokousmenettelystä on myös annettava tarkemmat määräykset hallintosäännössä.

Kuntaliitto.fi

Kunnan hallintosääntömalli (2016), myös e-julkaisuna

tags