Esteellisyys

Esteellisyyden vaikutus

Esteellisyys ulottuu asian kaikkiin käsittelyvaiheisiin aina valmistelusta täytäntöönpanoon asti. Jos esteellinen henkilö ottaa osaa asian käsittelyyn, päätös syntyy virheellisessä järjestyksessä. Virheellisessä järjestyksessä syntynyt päätös voidaan kumota, mikäli asiassa haetaan muutosta.

Esteellinen valtuutettu ei saa osallistua asian käsittelyyn valtuustossa. Kuntalain mukaan esteellisyyden vaikutus valtuustossa ulottuu asian käsittelyyn kokonaisuudessaan (“esteellinen käsittelemään asiaa”) eikä vain päätöksentekoon.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia

Valtuuston kokoukset ovat julkisia (kuntalain 57 §). Tämän vuoksi esteellisen valtuutetun ei tarvitse poistua kokoustilasta. Riittää, että hän poistuu omalta paikaltaan yleisölehterille. Sama koskee muita valtuuston kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeutettuja. Esteellisen valtuutetun tilalle voidaan kutsua varavaltuutettu.

Käsittely- ja läsnäolokielto

Muun luottamushenkilön kuin valtuutetun, samoin kuin tilintarkastajan, viranhaltijan ja työntekijän, esteellisyyden vaikutuksesta säädetään hallintolain 27 §:ssä: esteellisenä ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä. Läsnäolokielto merkitsee sitä, että esteellisen henkilön on poistuttava kokouksesta ennen kyseisen asian käsittelyn aloittamista. Esteellisenä ei siis voi osallistua asiasta käytävään keskusteluun. Tällä tavoin varmistetaan, ettei hän voi vaikuttaa asiaan läsnäolollaan.

Käsittelykielto ei kuitenkaan koske henkilön kuulemista asiantuntijana. Asiantuntijat ovat paikalla kokouksessa vain sen ajan, kun heitä kuullaan.

Käsittely- ja läsnäolokiellosta voidaan hallintolain 30 §:n nojalla poiketa kiireellisessä asiassa, jonka ratkaisuun esteellisyys ei voi vaikuttaa. Esimerkiksi maksun vahvistaminen sellaisen taksan perusteella, joka ei jätä harkintavaltaa, sekä erilaiset rekisteröintitoimet voivat olla asioita, joissa esteellisyys ei vaikuta ratkaisun sisältöön. Tällaisenkin asian on oltava kiireellinen, jotta poikkeaminen olisi mahdollista.

Lisää aiheesta

  • KHO:n vuosikirjapäätös 2018:24

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.