Toimitilat

Toimitiloilla tarkoitetaan kuntien hallinnassa olevia julkisia rakennuksia sekä niiden hankintaan, käyttöön ja ylläpitoon liittyviä kysymyksiä. Sivuiltamme löydät tietoa muun muassa tilaomaisuuden nykytilasta ja kehittämisestä, omaisuuden hallinta- ja hankintatavoista, tilakustannuksista ja sisäisestä vuokrauksesta, sisäilma-asioista sekä kiinteistöjen ylläpitopalveluista.

Avaa kaikki

Kiinteistöstrategia

Kuntien kannattavan kiinteistönpidon perusta luodaan palvelutuotannon tarpeita vastaavien kiinteistöjen ja toimitilojen strategisella suunnittelulla. Toimitilahallinnon strategiatyön tulee aina lähteä kunnan omasta tahtotilasta, visiosta ja kuntastrategiasta. Niistä puolestaan ovat johdettavissa poliittiset linjaukset, jotka kohdistuvat omistamiseen, palvelutarpeisiin, maankäyttöön ja elinkeinoihin. 

Kunnan palveluverkkosuunnitelma ohjaa kiinteistöstrategian muodostumista. Kuntayhteistyö ja ylikunnalliset ratkaisut on syytä ottaa huomioon suunnittelussa. Kiinteistöstrategiassa määritellään palveluiden tarvetta vastaavien toimitilojen hallinnan ja kiinteistönpidon periaatteet.

Kiinteistöstrategiaa varten tulee olla tiedossa kunnan toimitilojen arvo, kunto ja korjaussuunnitelma. Kiinteistöstrategiaa tulee päivittää säännöllisesti. Onnistuakseen strategiatyö vaatii yhteisen poliittisen tahtotilan.

Lue lisää:

Harkittua omistajuutta toimitiloihin, ohjeita kuntakonsernien tilaomaisuuden hallintaan

Kuntien rakennuskannan kehitys- ja säästöpotentiaali

Kiinteistön hoito- ja ylläpitopalvelut

Kiinteistön hoito- ja ylläpitopalveluiden tarkoituksena on säilyttää kiinteistön kunto, arvo, ominaisuudet ja olosuhteet halutulla tasolla.

​Palveluihin luetaan kiinteistöliiketoimintasanaston 2012 mukaan energianhallintapalvelut, energiakatselmukset, tekniset palvelut, kiinteistöhuolto, jätehuolto, siivouspalvelut ja ulkoalueiden hoito. Näillä sivuilla tarkastellaan näitä palveluita erityisesti kuntien tarpeista lähtevän kehittämisen sekä teknisen, taloudellisen ja laadullisuuden näkökulmasta.

Lue lisää:

Kuntien kiinteistönhoidon ja -huollon arviointi ja kehittäminen

Rakennuttaminen

Suomen kunnat ja kuntayhtymät rakentavat ja peruskorjaavat toimitiloja tarpeisiinsa. Kunnallinen rakennuttaminen poikkeaa vapaiden markkinoiden rakennuttamisesta ja vie enemmän aikaa.

Kunnilla on jossain määrin omaa rakennustuotantoa, mutta selvästi useammin kunnat toimivat tilaajina ja rakennuttajana toimien samalla rakennustyön valvojana omissa hankkeissaan. Laki julkisista hankinnoista edellyttää kuntaa kilpailuttamaan laajemmat rakennushankkeensa julkisesti.

Kuntaliitto vastaa kuntien rakennuttamiseen liittyvien kysymysten edunvalvonnasta ja edistää kuntien rakennuttamiseen liittyviä edellytyksiä.

Lue lisää:

Tilaajavastuu

Rakennuskustannusindeksi

Rakennustieto

Rakennusteollisuus

Rakli

Rakentamisilmoitukset

RALA-pätevyys

Motiva

Suomen Kiinteistöliitto

Ympäristöministeriö

Sisäilmaongelmien ehkäisy ja hoito

Hyvä sisäympäristö vaikuttaa merkittävästi ihmisten hyvinvointiin, sillä sisätiloissa vietetään merkittävä osa elinajasta. Laadukas sisäympäristö tukee toimintojen ja työn optimaalista sujumista ja edistää tilojen käyttäjien hyvinvointia.

Hyvä sisäympäristö voidaan pitää myös tärkeänä tuotantotekijänä. Lisäksi rakennuksen arvo säilyy, kun kunnossapito ja mahdolliset sisäympäristöongelmat hallitaan hyvin ja korjaukset kohdennetaan oikein. Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat kuitenkin valitettavan yleisiä.

Ongelmat voivat tulla esiin viihtyvyyshaittoina, mutta ne voivat aiheuttaa myös rakennuksesta johtuvaa oireilua ja jopa sairauksia. Sisäympäristöongelmat voivat olla hankalia, monisyisiä ja aikaavieviä. Lisäksi niihin voi kietoutua työyhteisön tilanteeseen, viestintään ja johtamiseen liittyviä ongelmia, jotka vaikeuttavat entisestään sisäympäristöongelmien hoitamista.

Rakennusten koko elinkaaren (suunnittelu, rakentaminen, ylläpito) vaiheisiin tulee kiinnittää huomiota. Erityinen painopiste tulee kohdistaa ennaltaehkäisevään kiinteistönpitoon sekä laadukkaaseen kiinteistönhoitoon ja siivoukseen. Kuntien tulee huolehtia näihin liittyvästä riittävästä resursoinnista.

Kaikki sisäilmaongelmat eivät suinkaan ole homeongelmia. Tilojen käyttäjä, joka kokee saavansa oireita, ei itse luonnollisesti pysty sanomaan, mistä oireet johtuvat. Siksi on tärkeää, että kaikki ilmoitukset sisäilmaongelmaepäilyistä otetaan vakavasti ja selvitetään välittömästi. Ongelmien peittely ja asioiden hoidon viivyttely vain pahentaa tilannetta.

Sisäilmaongelmien tutkimiseen kehitetään jatkuvasti uusia menetelmiä. Näihin on syytä suhtautua pidättyvästi ennen kuin ne on hyväksytty asiantuntijatahojen riittävän näytön perusteella. Tutkimuksiin tulee siis käyttää vain hyväksyttyjä menetelmiä. 

Kuntaliitto suosittelee Terveet tilat -toimintamallin hyödyntämistä. Terveet tilat -toimintamallin tarkoituksena on tukea kuntia ennakoivassa kiinteistönpidossa. Toimintamalli toimii tukimateriaalina sisäilmahaasteiden ratkaisemisessa ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyssä.

Lue lisää:

Tilat ja terveys

Avaimet terveelliseen ja turvalliseen rakennukseen (AVATER) -loppuraportti

Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen kuntien rakennuksissa. 

Sisäinen vuokra

Sisäinen vuokra muodostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta. Sisäisen vuokrauksen käyttöönoton yhteydessä on tarpeen laatia myös sisäisen vuokrauksen ohjeet. Niihin tulee sisällyttää mm. menettelytavat tiloista luopumiseksi ja lisätilojen hankkimiseksi sekä mahdollisuudet vaikuttaa vuokran määrään esim. energiansäästötoimenpiteillä.

Tilakustannukset muodostavat toimistotiloissa keskimäärin noin 10–20 prosenttia toimintojen kokonaiskustannuksista. Sisäisen vuokran määrittely ja vuokrauksen käyttöönotto on suositeltava tapa tehdä kuntien käytössä olevien tilojen kustannukset läpinäkyviksi. Sisäinen vuokra onkin käytössä jo suuressa osassa kuntia.

Kokemukset sisäisestä vuokrauksesta ovat olleet pääsääntöisesti myönteisiä. Erityisesti tietoisuus tilojen kustannuksista ja merkityksestä on lisääntynyt. Toisaalta sisäisellä vuokrauksella ei ole saavutettu riittävästi tilankäytön tehostumista, tilamäärän vähenemistä eikä energiankulutuksen pienenemistä.

Kunnissa tuleekin kiinnittää jatkossa erityistä huomiota siihen, että sisäiseen vuokraukseen sisällytetään riittävästi kannustimia. Myös tilankäytön tunnuslukutavoitteita sekä määrällisiä rajoitteita on mahdollista asettaa kuntien toimintayksiköiden tilakustannusten budjetoinnin yhteydessä.

Lue lisää:

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Naisoletettu katselee rakennusta. Kuvassa takaraivo ja talo.

Kunnat ja kiinteistöt -verkostohanke

Hyvinvointialueiden palveluverkkoratkaisujen myötä kunnat kohtaavat merkittävän haasteen, kun suuri määrä sote-kiinteistöjä jää tyhjilleen. Muutos vaikuttaa negatiivisesti erityisesti pienemmissä kunnissa. Kunnat ja kiinteistöt -verkostohankkeella varmistat asiantuntijatuen murrosvaiheen

blue-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!