Kunnan toimielimet

Kunnan johtaminen

Kunnan johtaminen jakautuu poliittiseen johtamiseen ja ammattijohtamiseen. Kunnan ylimmän johtamisen kokonaisuus koostuu valtuustosta, kunnanhallituksesta sekä kunnanjohtajasta tai pormestarista.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus on kunnan keskeisin toimielin. Sen tehtävänä on johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kunnanhallitus vastaa

 • kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta
 • valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
 • kunnan toiminnan yhteensovittamisesta
 • kunnan toiminnan omistajaohjauksesta.

Lisäksi kunnanhallituksen lakisääteisenä tehtävänä on

 • valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa
 • edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta
 • huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Tarkemmin hallituksen toimi- ja päätösvalta määritellään valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Kunnanhallituksen puheenjohtajan muista tehtävistä määrätään hallintosäännössä.

Valtuusto voi päättää, toimivatko kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat päätoimisina vai osa-aikaisina luottamushenkilöinä.

Kunnanjohtaja ja pormestari

Kuntaa voi johtaa virkasuhteinen kunnanjohtaja tai pormestari. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana. Kumpikin johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa kunnanhallituksen alaisena.

Kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi, ja hän on virkasuhteessa kuntaan. Kunnan ja kunnanjohtajan välillä on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä.

Pormestarin valitsee valtuusto. Pormestari voidaan valita enintään valtuuston toimikaudeksi. Pormestariksi voidaan valita myös henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan.

Kuntastrategia

Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian, talousarvion ja -suunnitelman sekä muiden valtuuston päätösten mukaisesti.

Valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista kuntastrategiassa. Siinä tulee ottaa huomioon:

 1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
 2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
 3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
 4. omistajapolitiikka
 5. henkilöstöpolitiikka
 6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
 7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntastrategia tulee ottaa huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa. Strategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

 

Aiheesta lisää

Aineistot

Turpakäräjät-videot

Johtajasopimus. Annaliisa Oksanen 12.11.2020

tags
Palvelusähköposti-symboli
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Saija Haapalehto

Saija Haapalehto

Lakimies

Työvapaalla 6.9. - 31.12.2021 | Tjänstledig 6.9. - 31.12.2021.

Lakiyksikkö, Hallintolakimiehet
+358 9 771 2308, +358 50 567 0862
Vastuualueet
 • kuntalaki
 • päätöksenteko ja muutoksenhaku
 • julkisuus ja tietosuoja
 • harmaa talous ja korruption vastainen toiminta