Tavoitteemme

Edunvalvontamme on ennakoivaa ja oikea-aikaista, tietoon perustuvaa vaikuttamista. Keskeisenä tavoitteenamme on turvata kunta-alalle riittävät toimintaedellytykset ja resurssit laadukkaiden palveluiden tuottamiseen asukkailleen sekä edistää alueensa elinvoimaa.

Tunnistamme kuntien tarpeita, sekä arvioimme valmistelussa olevien päätösten ja uudistusten kuntavaikutuksia. Edistämme kuntien etua päätöksenteossa sekä kansallisessa että kansainvälisessä edunvalvonnassamme. Tarjoamme keskustelualustan laajan verkostotoimintamme kautta ja teemme edunvalvontatavoitteitamme tukevaa ennakointia sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 

Tutustu tästä edunvalvontamme kärkiin. Tavoitteemme vuodelle 2024 on kuvattu laajemmin toimintasuunnitelmassamme.

Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. 
Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään. 

Varmistamme, että kunnat onnistuvat työvoimapalveluiden järjestämisessä ja että uudet palvelut tukevat kuntien elinvoiman kehittymistä

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu TE-toimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025.

Kunnan uusi rooli työllisyydessä otetaan haltuun kokonaisvaltaisesti. ​Siinä osaaminen kohtaa tarpeen, ja osaavat tekijät viihtyvät kunnassa.

TE 2024 -uudistuksessa ei ole kyse vain työllisyyden hoidosta, vaan koko alueen elinvoiman vahvistamisesta. Kunnat saavat uudistuksessa lisää työkaluja: Jatkossa paikallista elinvoimaa tukevat palvelut kuten esimerkiksi koulutuspalvelut, yritysten kehittämispalvelut sekä yhdyskuntasuunnittelu löytyvät saman katon alta TE-palvelujen kanssa.

Kun kuntien vastuulle siirtyvät TE-palvelut lisätään jo olemassa oleviin toimintoihin, on kuntien mahdollisuus edistää entistä vaikuttavammin työllisyyttä, osaavan työvoiman saatavuutta ja yritysten kasvua ja tätä kautta koko alueen elinvoimaa.

Jokaisella kunnalla on rooli uudistuksen toteuttamisessa ja palvelujen vakiinnuttamisessa riippumatta siitä, millainen vastuunjako työllisyysalueella on.

Lue lisää TE-udistuksesta.

Uudistamme koulutusjärjestelmää kuntien kanssa

Kunnilla on osaaminen ja halu ratkaista perusopetuksen tulevaisuuteen liittyvät haasteet. Siksi kunnille on annettava mahdollisuus tehdä paikallisesti toimivia ratkaisuja paikallisiin olosuhteisiin. Tästä hyötyvät niin harvaan asutut alueet kuin suuret kaupungit.

Tarvitsemme uudenlaisia ja joustavia lähestymistapoja sekä toimijoiden vahvistuvaa yhteistyötä koulutuksen saavutettavuuden turvaamiseksi.

Lue lisää Verkostoperuskoulu-hankkeesta.

Edistämme kuntien toimintaa jäykistävien normien keventämistä ja kuntakokeiluja rohkeasti

Kuntien toimintaa jäykistävää sääntelyä keventämällä kunnat voivat tuottaa paikallisiin tarpeisiin ja resursseihin paremmin vastaavia palveluita.

Kuntien erilaistuminen kiihtyy. Samat mallit eivät sovi kaikille kunnille ja kaupungeille, koska paikalliset olosuhteet ja tarpeet ovat erilaisia eri puolilla suomea.

Tavoittelemme normien kevennystä, jotta asioita voidaan tehdä paikallisesti joustavasti. Samalla voidaan löytää säästöjä hallinnollisiin kustannuksiin ja tehostaa palveluprosesseja.   

Kuntaliitto vaikuttaa lainsäädännön tavoiteohjauksen vahvistamiseksi, lainsäädännön normien purkamiseksi sekä lakikokeilujen mahdollistamiseksi toimimalla vahvana valtion kumppanina normien keventämisohjelmassa.

Lue lisää: Norminmurtajat: vähemmän byrokratiaa, enemmän toimivia.

Vaikutamme siihen, että kuntien rahoitusjärjestelmä uudistetaan laaja-alaisesti

Kuntakentän laajojen uudistusten jälkeen on välttämätöntä uudistaa kuntien rahoitusjärjestelmä sekä vahvistaa kuntien ​tulopohjaa. ​Valtionosuusjärjestelmän tulee vastata ​sote- ja TE-uudistusten jälkeistä ​tilannetta​.

Uuden kunnan rahoitusjärjestelmän tulee olla ennustettava, vakaa ja perustua uuden kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Kunnilla tulee olla riittävä rahoitus niille säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden hoitamiseen.

Kuntaliitto tukee rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän laaja-alaista uudistamista. Lisäämme ymmärrystä rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista ja vaikutuksista ja osallistamme laajasti kuntakenttää valmisteluun. Tuotamme tietoa ja annamme asiantuntemusta uudistuksen valmistelun ja onnistumisen tueksi itse ja tarvittaessa yhteystyössä tutkimustahojen kanssa.

Lue lisää rahoitusrempasta.

Edistämme kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintojen toimivuutta

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset asukkaat ja paljon asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoilla tarkoitetaan toimintoja ja tehtäväkokonaisuuksia, jotka kuuluvat kunnan tai hyvinvointialueen järjestämisvastuulle ja joissa niiden asiakaslähtöinen toteuttaminen edellyttää yhteistyötä kunnan ja hyvinvointialueen välillä. 

Yhteistyön onnistumisen mahdollistamiseksi tarvitaan mm. yhteisiä tahtotilaa ja tavoitteita, yhteisesti sovittuja menettelytapoja sekä toimivaa tiedonkulkua.

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö ja yhdyspinnat -projektissa edistetään ja seurataan kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä sekä tuotetaan ohjeita, materiaaleja ja työvälineitä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön tueksi. 

Lue lisää yhdyspintatyöstä.

EU-vaalit ovat kuntavaalit - ihmislähtöisen EU-politiikan aika on nyt

Kunnissa luodaan pohja jokaisen suomalaisen hyvinvoinnille, rakennetaan perustukset hyvinvointiyhteiskunnalle ja kansalaisten luottamukselle. Kunnissa kohdataan ensimmäisinä hyvinvoinnin haasteet sekä globaalit ilmiöt. Kunnissa toimeenpannaan myös aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. Siksi EU-vaalit ovat myös kuntavaalit.

Vuoden 2024 eurovaaleissa tavoittelemme ihmislähtöistä EU-politiikkaa neljän teesin kautta:

  • TEESI 1: Suomessa kunnissa toteutetaan vihreää ja digitaalista siirtymää. Varmistetaan, että kunnat onnistuvat!
  • TEESI 2: Työperäistä maahanmuuttoa on edistettävä voimakkaasti
  • TEESI 3: EU-sääntelyssä ja rahoituksessa tulee huomioida Suomen muuttunut geopoliittinen asema ja saavutettavuus
  • TEESI 4: Kuntien ja kaupunkien elinvoimaa on vahvistettava: Huolehditaan, että Suomi saa investointeja!

Tutustu tavoitteisiimme ja EU:n kuntavaikutuksiin sivuillamme www.kuntaliitto.fi/euvaalit.