Osallisuus - kuntalaisten osallisuuden edistäminen

Kuntalaisten osallisuuden edistämiseen on kunnilla monia mahdollisuuksia. Osa niistä on lakisääteisiä kuntalaisten osallistumisoikeuksia, osa kuntien itsensä kehittämiä ja vapaaehtoisesti toteuttamia. Kaiken osallistumisen lähtökohtana on avoin viestintä ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet. Tarkoituksena on tarjota kuntalaisille monipuolisia osallistumisen paikkoja. Vahva osallisuus ja aktiiviset kuntalaiset tekevät kunnasta yhteisöllisen, elinvoimaisen ja sosiaalisesti kestävän.

Avaa kaikki

Miten kunta kehittää osallisuustoimintaa?

Osallisuuden johtamisen työkaluksi kunnan kannattaa kirjata osallisuuden tavoitteet, niiden toteuttaminen ja resurssointi, seuranta ja arviointi esimerkiksi kunnan tai alueen osallisuusohjelmaksi tai osallisuussuunnitelmaksi.

Osallisuusohjelma tai viittaus osallisuusohjelmaan on hyvä liittää myös kuntastrategiaan ja hyvinvointikertomukseen. Tämä varmistaa osallisuuden edistämisen valumisen läpi kaikkien kunnan toimialojen ja mitä se konkreettisesti tarkoittaa esimerkiksi nuorisopalveluissa, varhaiskasvatuksessa ja ympäristöpalveluissa.

Samalla se auttaa hahmottamaan miten kuntapäättäjiä voidaan tukea kestävää kehitystä edistävässä päätöksenteossa esimerkiksi ilmastodemokratian näkökulmasta.

Tavoitteellisuus edellyttää lähtötason arviointia

Osallisuustoiminnan tavoitteiden asetteluun vaikuttaa kunnan lähtötilanne osallisuustoiminnassa ja strategiset painopisteet. Yksittäisten suoritteiden, kuten kyselyn vastaajamäärien, mittaamista tärkeämpää on nähdä kunnan tekemän osallisuustyön kokonaisuus ja todentaa osallistumisen vaikuttavuutta.

Kunta voi tehdä lähtötason arvioinnin Kuntaliiton itsearviointilomakkeen avulla. Se on saatavilla Kuntaliiton julkaisusta Opas kuntalaisten osallistumisen arviointiin.  Kuntaliitossa on valmistettu myös sähköinen itsearviointityökalu. Siinä kysymyspatteristo on suunniteltu erityisesti maaseutumaisten kuntien tarpeisiin.

THL:n tuottaman osallisuusoppaan löydät täältä.

Viestintä on lakisääteinen mahdollisuus

Nainen pitää kylttiä

Kunnan viestintävelvollisuudesta säädetään kuntalain 29 §:ssä (Kuntalaki 10.4.2015/410). Pykälän mukaan kunnan on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille toiminnastaan.

Kunnan tulee

 • antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista
 • taloudesta
 • kunnassa valmistelussa olevista asioista
 • niitä koskevista suunnitelmista
 • asioiden käsittelystä
 • tehdyistä päätöksistä ja
 • päätösten vaikutuksista.

Kunnan on lisäksi tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Viestinnän avoimuus auttaa valmisteluvaiheessa 

Kunnan avoimella viestinnällä vahvistetaan asukkaiden osallisuutta ja luottamusta kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. Myös keskeneräisistä asioista kuten meneillään olevasta palveluverkkotarkasteluista on tarkoituksenmukaista viestiä.

Avoimella viestinnällä kunta saa asioiden valmisteluun mahdollisimman paljon ja monipuolisesti asukkaiden näkemyksiä, kokemuksia ja mielipiteitä. Kun asukkaat otetaan riittävän ajoissa mukaan suunnitteluun monipuolista viestintää hyödyntäen, antaa se valmistelulle selkänojaa ja mahdollistaa myös laadullisesti parempaa päätöksentekoa. Se myös osaltaan vähentää päätöksistä tehtäviä valituksia ja tehostaa päätöksentekoa.

Osallistu ja vaikuta -sivulla kerrotaan asukkaille millä tavoin voi osallistua

Kuntalain 22 §:n (8.2.2019/175) mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.

Kunta voi kertoa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista esimerkiksi Osallistu- ja vaikuta -sivustolla, jonne on koottu tietoa sekä lakisääteisistä että muista osallistumismahdollisuuksista kunnan toimintaan ja palveluiden suunnitteluun. Jo kahdella kolmasosalla kunnista on verkkosivuillaan tietoa asukkaiden osallistumismahdollisuuksista.

Verkkosivulle kootaan tietoa sekä edustuksellisen demokratian että suoran ja osallistuvan demokratian keinoista. Edustuksellinen demokratia pitää sisällään tietoa kuntavaaleihin ehdokkaaksi asettumisesta, toimielinten toiminnasta ja luottamushenkilöiden yhteystiedoista.

Sivu voi sisältää tietoa myös lakisääteisten vaikuttamistoimielimien toiminnasta kuten nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminnasta.

Suoran osallistumisen keinoja ovat muun muassa kuntalaisaloite ja kunnallinen kansanäänestys.

Oikeusministeriö tarjoaa kunnille demokratiaverkkopalveluita, joita kunta voi ottaa maksutta käyttöönsä. Suosituimmat kuntien käyttöönottamat oikeusministeriön demokratiapalvelut ovat kuntalaisaloite.fi ja otakantaa.fi. 

Osallistu ja vaikuta -sivulla on hyödyllistä olla myös mahdollisuus antaa palautetta. Lisäksi kannattaa avata mikä ero on virallisella aloitteella ja palautteella.

Osallistu ja vaikuta -sivulla voi kertoa myös meneillään olevista kunnan toimintaan liittyvistä kyselyistä, asukasilloista ja tietoa palveluiden asiakasraatitoiminnasta. Tietoa voi olla myös kohderyhmittäin esimerkiksi vapaa-ajan asukkaille ja opiskelijoille.

Sivulle voi koota tietoa myös järjestöistä ja vapaaehtoistoiminnasta.

Monikanavainen ja selkeä viestintä tavoittaa asukkaat

Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet. Esimerkiksi Espoossa englanti on valittu kaupungin viralliseksi asiointikieleksi suomen ja ruotsin rinnalle, koska kaupungin asukkaista vieraskielisiä on jo 15 prosenttia ja määrän ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa.

Kunnan on käytettävä viestinnässä useita rinnakkaisia välineitä ja muistettava muun muassa kaikki vammais- ja kieliryhmät. Verkkoviestintä ja sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden mielipiteiden kartoittamiseen ja keskusteluun. Paikallisen median edustajien kanssa on myös hyvä käydä keskustelua pelisäännöistä ja yhteistyöstä.

Vuorovaikutuksen tehostamiseksi kunta voi perustaa oman median kuten Oulussa on tehty.

 

Aiheesta lisää

Ohjeita ja oppaita kuntien viestintään Kuntaliiton verkkosivulta

Avoin hallinto

Avoimen hallinnon koulutus eOppiva: Avoin hallinto on käytännön tekoja

 

Miksi osallisuusohjelmaan kannattaa panostaa?

Kunnan osallisuusohjelmaa tehtäessä tulee tarkasti pohtia miksi ja miten kuntalaisten osallisuutta kunnassa halutaan vahvistaa. On tärkeää lähteä liikkeelle paikallisista tarpeista ja kartoittaa myös osallisuustyöhön käytettävät resurssit.

Vahva asukkaiden osallisuuden kokemus hyödyttää kuntaa monella tasolla. Siitä on hyötyä paitsi yksilön oman elämänhallinnan ja hyvinvoinnin näkökulmasta, myös yhteisöllisyyden ja konkreettisen osallistumisen näkökulmasta.

Lähiyhteisöönsä kiinnittynyt ihminen haluaa panostaa oman elinympäristönsä sekä kunnan palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Näin myös kunta hyötyy ja vahvistaa asiakasymmärrystään kokemusasiantuntijuuden myötä. Tämä auttaa kehittämään ja järjestämään oikeita ja laadukkaita, asukkaiden tarvitsemia palveluja.

Tärkeä ulottuvuus osallisuudessa on myös asukkaiden omatoimisuuden ja vastuunottamisen lisääntyminen. Kaiken kaikkiaan vahva asukkaiden osallisuuden tunne lisää kunnan elinvoimaisuutta ja sosiaalista pääomaa.

Lue lisää:

Hyvän osallisuusohjelman sisältö

Esimerkkejä kuntien osallisuusohjelmista ja -suunnitelmista

Kunnan tarjoamat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan asioihin on kirjattu kuntalain 22§:ään  (22 § (8.2.2019/175)). Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.

Kuntalain 22 pykälässä esitetään esimerkinomaisesti tapoja, joilla asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää.

Kunnat tarjoavat yhä enemmän mahdollisuuksia osallistua ja niissä on perinteisten osallistumisen tapojen rinnalle kehitetty myös uusia osallisuusmenetelmiä. Kuntien tarjoamat osallistumisen eri tavat kuitenkin vaihtelevat kunnittain huomattavasti.

Osallistaako kunta, osallistuuko kuntalainen -raportista saa tietoa, millaisia kuntalaisten osallistumisen edistämisen mahdollisuuksia kunnat tarjoavat.

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamistavat ovat kehittyneet ja monimuotoistuneet. Käyttöön on otettu uusia osallistumisen tapoja. Tätä kehitystä on edesautettu lainsäädäntömuutoksilla.

Kuntalaisten osallistumisen muotojen luokittelu

Kuntalaisen osallistumisen eri muotoja voidaan luokitella seuraavasti: tieto-osallisuus, suunnitteluosallisuus, päätöksenteko-osallisuus ja toimintaosallisuus. Kunnan on hyvä tarjota mahdollisimman monen tyyppisiä osallistumisen mahdollisuuksia asukkaille ja asiakkaille. 

Millaisia osallistumisen keinoja kunnat käyttävät?

Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Sen toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin.

Osallistuvaa budjetointia voidaan käyttää monissa erilaisissa tilanteissa, monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Sitä voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä esimerkiksi investoinneista tai palveluista.

Lue lisää:

Helsinki

Tuusula

Tampere

 

Käyttäjälähtöisyys, yhteiskehittäminen ja palvelumuotoilu

Käyttäjälähtöisyys tarkoittaa asukkaiden tarpeista lähtevää palvelujen kehittämistä ja kehittämisen painopisteen siirtämistä tuottajakeskeisyydestä käyttäjälähtöisyyteen. Käyttäjälähtöisiä palveluja toteutetaan palvelumuotoilun keinoin.

Yhteiskehittämisellä tarkoitetaan tuotteiden tai palveluiden kehittämisprosessia, jossa kehittämisessä on mukana eri monia tahoja: asiakkaita, asiantuntijoita ja palvelun tuottajia. Käytännön toteutukset vaihtelevat samoin kuin vaiheet, joissa osapuolet otetaan mukaan.

Palvelumuotoilu tarkoittaa palvelujen suunnittelua yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa muotoilun menetelmin. Näitä menetelmiä ovat esimerkiksi erilaiset visuaaliset menetelmät.

Lue lisää:

COSIE-projekti 

Kumppanuuspöydät

Kumppanuuspöytä on ketterä osallisuusrakenne, jonka avulla kunta voi kohdata paikalliset asukkaat ja toimijat yhdenvertaisina kumppaneina.

Kumppanuuspöytä voi olla:

1. Paikkaperusteinen, alueellinen

2. Palveluperusteinen

3. Asiaperusteinen

Kumppanuuspöytätoimijoita voivat olla esimerkiksi järjestöt, yritykset, seurakunta, asukkaat ja vapaaehtoistoimijat, kunnan vaikuttamistoimielimet ja kunnan/kaupunginosayhdistykset sekä kyläyhdistykset.

Lue lisää:

Kumppanuuspöydän rakennusopas

Osallisuuden johtaminen

Ihmiset keskustelevat

Osallisuus arjen työkaluna -osallisuuden johtaminen ja resurssointi

Kunta on merkittävä osallisuuden ja yhteisöllisyyden ylläpitäjä. Kunta myös tarjoaa kuntalaiselle erilaisia osallistumisen muotoja. Osa niistä on lakisääteisiä, osa vapaaehtoisia.

Kuntalaisten osallisuus ja osallistuminen on huomioitava kuntastrategiaa tehtäessä. Strategiaan tulisi kirjata myös se, miten sen toteutumista seurataan ja arvioidaan.

Vahvalla osallisuuden kokemuksella on merkittävät vaikutukset niin yksilön hyvinvoinnille kuin myös koko yhteiskunnalle. Se kannustaa yksilöä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja olemaan aktiivinen omassa lähiympäristössään ja siten lisäämään omalta osaltaan kunnan elinvoimaisuutta. Se edesauttaa myös osallistumaan kunnan palvelujen kehittämiseen ja toimimaan aktiivisesti järjestöissä.

Kun kunnassa päätetään lähteä kehittämään kuntalaisten osallisuutta, on siihen oltava vahva yhteinen tahtotila. Luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden kannattaa pohtia, mitä kunta tavoittelee kuntalaisten osallisuuden lisäämisellä.

Vaikuttava osallisuustyö tarvitsee johtamista ja riittävät resurssit, joista tärkeänä osana on myös viestintä.

Osallisuuden tsekkilista:

 • Sopikaa osallisuustyölle selkeät tavoitteet
 • Perustakaa mahdollisimman laaja osallisuusryhmä huomioiden myös kumppanuudet ja eri verkostot
 • Vastuuttakaa osallisuustyö jollekin kunnan viranhaltijalle, joka vastaa työn koordinoinnista
 • Sopikaa myös, miten osallisuustyön tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan
 • Osallisuustyön koordinaattori huolehtii siitä, että tehdystä osallisuustyöstä raportoidaan kunnan johtoryhmälle säännöllisesti
 • Kartoittakaa kuntalaisille tarjolla olevat osallisuuden muodot ja osallistumismahdollisuudet
 • Kirjatkaa tavoiteltavat osallisuutta ja osallistumista vahvistavat toimenpiteet osallisuusohjelmaan. Se voi olla myös osa hyvinvointikertomusta tai jotain muuta asiakirjaa.

Lisää aiheesta Kuntaliitto.fi-palvelussa:

Lisää aiheesta muualla verkosssa:

Osallisuuspeli

Tutustu peliin


Osallisuuspelin tavoitteet

Osallisuuspeli tarjoaa rungon ja raamit keskustelulle osallisuuden mahdollisuuksista ja toteuttamisesta. Pelin aikana pelaajat oppivat osallisuuden eri menetelmistä.

Pelin tarkoituksena on tehdä yhteinen suunnitelma siitä, minkälaisia osallisuusmenetelmiä, kenen kanssa ja millä aikataululla niitä toteutetaan valitussa kehityskohteessa.

Kenelle peli on tarkoitettu?

Peli on ensisijaisesti tarkoitettu kunnan henkilökuntaan kuuluville ja toiminnasta vastaaville henkilöille. Myös asukkaat ja luottamushenkilöt voivat osallistua peliin. Sopiva määrä pelaajia yhtä peliä kohden on 4-8 henkilöä. 

Mistä pelin voi saada?

Pelin voi ladata veloituksetta tältä sivulta, mutta pelin painatus ja oheismateriaalien hankkiminen on pelaajatahon vastuulla. Yhteen peliin tarvitaan seuraavat materiaalit: 

 • pelilauta
 • fasilitaattorin ohjeet
 • ohjekortit
 • menetelmäkortit
 • punaisia ja vihreitä pelimerkkejä
 • tarralappuja (post-it)
 • kyniä

Tarkemmat ohjeet ja painolaatusuositukset löytyvät Paino-ohjeet -tiedostosta.

Palautetta Osallisuuspelistä voi laittaa sähköpostitse osoitteeseen demokratia@kuntaliitto.fi

Antoisia pelihetkiä!

Kuntaliiton osallisuusmateriaalit

lateral-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista