Kuntien digikehittämisen lainsäädäntö

Tälle sivulle on koottu kuntien tiedonhallintaan ja sähköisten palveluiden kehittämiseen liittyvää lainsäädäntöä. Kuntien toimialoihin ja palveluihin liittää tiedonhallinan lainsäädäntöä löytyy myös tiedon elinkaaren, tiedonhallinnan ja tiedon säilyttämisen sivuilta.

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista ("KaPA-laki") velvoittaa kuntia käyttämään ja hyödyntämään kansallista palveluarkkitehtuuria. Kansallisessa palveluarkkitehtuuriohjelmassa (KaPA) rakennettiin Suomelle digitaalinen infrastruktuuri, jonka tarkoitus on parantaa merkittävästi kansalaisille ja yrityksille tarjottavia julkishallinnon palveluita.

Nämä yhteiset sähköisen asioinnin tukipalvelut tunnetaan paremmin Suomi.fi-palveluina. Laki tuli voimaan 15.7.2016 ja sen kunnille suunnatut käyttöönottovelvoitteet vuonna 2017. Käyttöönottovelvoite koski Suomi.fi-palvelutietovarantoa (PTV) ja Suomi.fi-tunnistus -palvelua. Suomi.fi-palveluista vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

Lue lisää kuntien käyttötapauksista Suomi.fi-palveluiden hyödyntämisessä ja Suomi.fi-palveluista organisaatioille.

Suomi.fi -palveluihin kuuluvat:

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (TiHL) tuli voimaan 1.1.2020. Kunnille tämä merkitsee uusia velvoitteita, joilla on erilaisia siirtymäaikoja.

Tiedonhallintalain 7§ velvoittaa valtiovarainministeriötä järjestämään lain mukaisesti yhteistyöryhmiä julkisen hallinnon tiedonhallinnan yhteyteen. Nämä yhteistyöryhmät toimivat valtiovarainministeriön vetovastuulla. Niiden toiminta on käynnistynyt osittain vuoden 2020 loppupuolella ja osittain toimintaa vasta käynnistetään.

Yhteistyöryhmien tarkoituksena on toteuttaa tiedonhallintalain toimieenpanoa ja tiedonhallintaan liittyvää yhteistyötä eri organisaatioiden tasoilla. Painopiste on muutosten hallinnassa ja muutosten vaikutusten arvioinnissa. Kuntaliitto osallistuu aktiivisesti kunta-valtio-yhteistyöryhmän toimintamallin kehittämiseen.

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta

Digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevan lain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta. Tarkoituksena on parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja. Lain taustalla on EU:n saavutettavuusdirektiivi.

Lue lisää EU-lainsäädännön soveltamisesta kansallisesti.

Digitalisaatio Euroopan Unionin tasolla

Keskeisiä Euroopan Komission digitalisaatiokysymysten painopisteitä vuonna 2021:

Kuntien toimintaan vaikuttavia kansallisia hankkeita

Digitaalinen palveluväylä (Single Digital Gateway, SDG) tarjoaa kansalaisille ja yritykselle pääsyn erilaisiin tietoihin, menettelyihin ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin Sinun Eurooppasi-portaalin kautta. Portaaliin viedään asetuksen mukaisesti tiedot viranomaispalveluista hyödyntäen Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämää palvelutietovarantoa.

Lue lisää valtiovarainministeriön digitalisaation edistämisen ohjelmasta ja YritysDigi-hankkeesta.

Kansallisen tekoälyohjelman AuroraAI:n tavoite on yhdistää ihmisiä ja palveluita tekoälyn avulla. Kuntaliiton asiantuntijat ovat mukana osassa ohjelman teemaryhmiä ja kehittämistyössä AuroraAI -verkoston kautta. Lisäksi Kuntaliiton Teams-ympäristössä on AuroraAI -kehittämisestä kiinnostuneille kunnille sekä jo AuroraAI:ssa mukana oleville kunnille avoin tiimityötila, jossa kerrotaan ohjelman ajankohtaisista kuulumisista ja järjestetään teematilaisuuksia.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää