Kunnan toimielimet

Johtokunnat, toimikunnat ja lautakunnat

Valtuusto päättää, mitä toimielimiä kunnassa on ja miten toimivalta ja tehtävät jaetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken.

Johtokunnat

Johtokunta voi toimia suoraan kunnanhallituksen alaisuudessa, mutta myös lautakunnan alaisuudessa. Tällöin voi olla perusteltua määrätä, että asianomainen lautakunta valitsee johtokunnan jäsenet. Esimerkiksi koulun johtokunta voi olla koulutuksesta vastaavan lautakunnan alainen.

Valtuusto voi myös päättää, että johtokunnan jäsenet tai osa heistä valitaan asukkaiden, henkilöstön tai palvelujen käyttäjien esityksestä.

Toimikunnat

Kunnanhallitus voi suoraan lain nojalla asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. Johtokunnan tavoin toimikunnan jäsenillä ei ole erityisiä vaalikelpoisuuden rajoituksia (kuntalain 74.3 §). Toimikuntia tarvitaan lähinnä projektiluonteisissa tehtävissä, esimerkiksi rakennushankkeen toteuttamisessa. Myös muut toimielimet voivat valtuuston päätöksen nojalla asettaa toimikuntia. Valtuusto voi antaa toimielimelle yleisen oikeuden toimikuntien asettamiseen, mutta se voi myös rajata toimivallan esimerkiksi vain rakennustoimikunnan asettamiseen. Toimikunnan toimikausi voi olla enintään sen asettaneen toimielimen toimikauden pituinen (32.1 §).

Yleensä kunnan luottamushenkilöt valitsee valtuusto. Johtokunnan jäsenten vaali voidaan kuitenkin siirtää muulle toimielimelle (31.1 §:n 3 kohta), ja toimikunnan jäsenet valitsee se toimielin, joka toimikunnan asettaa.

Johtokunnan ja toimikunnan jäseniä eivät koske kunnanhallituksen tai lautakunnan jäseniä koskevat vaalikelpoisuuden rajoitukset.

Lautakunnat

Valtuusto päättää hallintosäännössä kunnan lautakuntarakenteen.

Valtuusto asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivat lautakunnat ja päättää niiden jäsenmäärästä sekä toimi- ja päätösvallasta. Valtuusto voi päättää asettaa lautakuntien sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä.

Valiokuntien jäseninä ja varajäseninä voi olla vain valtuutettuja ja valtuuston varajäseniä (valiokuntamalli). Vaihtoehtoisesti valtuusto voi päättää, että kunnanhallituksen jäseniä valitaan lautakuntien tai valiokuntien puheenjohtajiksi (puheenjohtajamalli).

Lautakuntien jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Yleensä jäseniä valitaan pariton määrä, jotta äänet eivät yksittäisten kokousasioiden käsittelyssä äänestettäessä mene tasan. Lautakunnalla on oltava puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia.

Lautakunnilla voi olla jaostoja. Niiden jäseninä voivat olla myös lautakunnan varajäsenet. Valtuuston niin päättäessä jaoston jäseniksi voidaan valita muitakin kuin lautakunnan jäseniä tai varajäseniä.

Aiheesta lisää

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!